• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
MBA 504
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilere örgütsel davranış alanındaki temel kavram ve teorileri öğreterek işletme çalışanlarının davranışlarını, bireysel, grup ve örgüt düzeyinde anlamalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Bireysel düzeyde kişilik, tutumlar, değerler, algı ve gibi bireysel konular ile motivasyon teorileri ve uygulamaları, liderlik teorileri ve biçimleri; grup düzeyinde, grup ve takım dinamikleri ve üçüncü olarak (organizasyon düzeyinde) da örgüt kültürü, örgütsel değişim, organizasyon politikaları ve alanın yeni gelişen (mobbing) konularından oluşmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Bireylerin davranışlarının altında yatan temel bireysel farklılıkları açıklar. 1, 3 1,2,3 A,B,C
2) İş hayatı açısından önemli olan çalışan tutumlarını sıralar ve bu tutumların gerek çalışan gerekse örgüt için önemini açıklar. 1, 3 1,2,3 A,B,C
3) Motivasyon kavram ve teorilerini anlatır ve çalışanları motive etmek için kullanılabilecek araçları ve amaçlarını açıklar. 1, 2, 3 1,2,3 A,B,C
4) Grup ve takım dinamiklerini anlar ve bu dinamikler içerisinde liderin rolünü analiz eder. 7, 10 1,2,3 A,B,C
5) Kültürün ve kültürel değerlerin iş yapma biçimleri ve örgüt uygulamaları üzerindeki etkilerini analiz eder. 2, 3, 7 1,2,3 A,B,C
6) Örgütsel kültür, örgütsel değişim gibi makro seviyedeki olguların önemini ve çalışan üzerindeki etkilerini açıklar. 2, 3, 7, 10 1,2,3 A,B,C
7) Derste öğrendiği temel kavramları gerçek iş sorunlarını çözmek için uygular. 10, 13, 14 1,2,3 A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ BİLİM DALINA GİRİŞ Örgütsel Davranışın Temelleri
2 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ALANININ KAPSAMI, YÖNETİM KURAMLARI VE Ö. DAVRANIŞ DİSİPLİNİNİN DOĞUŞU Birey Davranışının Temelleri
3 KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ-DEĞERLER-TUTUMLAR Birey Davranışının Temelleri
4 ALGILAMA VE KARAR VERME SÜRECİ Motivasyon
5 MOTİVASYON KAVRAMI VE KURAMLARI Motivasyon
6 GRUP DİNAMİKLERİ – TAKIM ÇALIŞMALARI Sosyal psikoloji, grup dinamikleri
7 ARA SINAV ---
8 GRUP DAVRANIŞI Eğitim ve Politika,
9 ÇALIŞMA TAKIMI Eğitim ve Politika,
10 TANITIM Uygulamadan Örnekler
11 ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM Kültür Araştırmaları
12 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ALANINDA YENİ KAVRAMLAR Uygulamadan Örnekler
13 İLETİŞİM Örgütsel Davranışın Temelleri
14 LİDERLİK Örgütsel Davranışın Temelleri
15 GENEL TEKRAR ----
16 FİNAL  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Robbins, S.  &  Judge, T.A. (2008). Organizational Behavior. 14 th (Ed.). Pearson, Prentice Hall International.
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Derste anlatılan tüm konularla ilgili slayt gösterisi /araştırma makaleleri
Ödevler Küreselleşmenin çalışanlar ve örgütler açısından yararları ve zararları üzerine kritik, Bilimsel Yönetimin temellerinin analizi, Derste öğrenilen kavramları kullanarak film analizi
Sınavlar Bir ara sınav, bir final sınavı, bir proje

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Sunum 1 30
Final   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İşletme yönetimi alanındaki temel bilgi ve kavramları (muhasabe, finans, ekonomi, satış-pazarlama, yönetim teknikleri, insan kaynakları yönetimi,stratejik yönetim) ileri düzeyde kavradığını gösterebilmelidir.     X      
2 İşletme yönetimi alanındaki bilgi ve kavramları kullanarak, kültürel ve etik değerleri de dikkate alarak, strateji belirleme, örgütsel kararlar alma ve bu kararların uygulaması için gerekli adımları belirleme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilmelidir.   X        
3 Küresel ölçekte işletmelerin çalışma koşul ve dinamiklerini kavradığını, değişimleri ve gelişmeleri takip edebildiğini, hızla değişen küresel iş dünyasında rekabetçilik için esnekliğin ve yaratıcılığın önemini anladığını  gösterebilmelidir.       X    
4 Küresel iş ortamını şekillendiren ekonomik, hukuksal, ve sosyal bilimleri temel düzeyde kavradığını ve bu bilgiler doğrultusunda genel bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilmelidir.         X  
5 Disiplinlerarası bakış açısına sahip olduğunu, farklı disiplinlerden bireyler ile iletişim kurabildiğini ve uyum içinde çalışma yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilmelidir.   X        
6 Küresel iş dünyasında ve içinde bulunduğu iş ortamında etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerilerine sahip olduğunu gösterebilmelidir.     X      
7 Farklı kültürlerden bireylerin yer aldığı ortamlarda, takım çalışmalarında etkin bir biçimde yer alabildiğini ve katkıda bulunabildiğini gösterebilmelidir.   X        
8 İş dünyasında kullanılması gerekli belli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabildiğini ya da bunlar hakkında ön bilgiye sahip olduğunu gösterebilmelidir.         X  
9 İş süreçleri ve işletme yönetimi sürecinde oluşabilecek problemleri tanıma ve tanımlama, gerekli verileri toplama, verileri analiz etmek için gerekli yöntemleri seçme ve kullanma, sonuçları değerlendirme ve çıkan sonuçlara dayalı olarak gerekli uygulamaları/değişiklikleri belirleme ve fikirlerini iş çevresinde etkin bir biçimde aktarma becerilerine sahip olduğunu gösterebilmelidir. X          
10 İşletmelerde takım ve proje çalışmalarına etkin katkı sağlayabildiğini, gereken sorumluluğu alabildiğini ve liderlik rolünü üstlenmeye yatkın olduğunu gösterebilmelidir.   X        
11 İş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına hakim olduğunu, bu konularda aktif rol almaya istekli olduğunu, kültürel çeşitliliğe ve değerlere saygılı olduğunu gösterebilmelidir. X          
12 Güncel olayları ve meslek alanıyla ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası çalışma ortamında mesleki ve kişisel düşüncelerini paylaşmak için gerekli İngilizce düzeyine sahip olduğunu gösterebilmelidir.         X  
13 Eleştirel bakış açısına sahip olduğunu, kendini ve çevresini değerlendirebildiğini, sürekli iyileştirmenin önemini anladığını, bu çerçevede öğretimin önemini kavradığını ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediğini gösterebilmelidir.         X  
14 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli disiplin ve sorumluluğa sahip olduğunu gösterebilmelidir.     X      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 2 10 20
Sunum 2 10 20
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     136
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,84
Dersin AKTS Kredisi     6