• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
MBA 532
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilerin tüketici davranışlarını pazarlamacı bakış açısıyla kavramasını sağlamaktır. Tüketicilerin karar verme süreçlerinin, bu süreci ve davranışlarını etkileyen içsel ve dışsal faktörlerin nasıl farklılaşacağının ve bu farklılıkların firmaların pazarlama stratejilerini nasıl etkileyeceğinin anlaşılması hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: 

Pazarlama çerçevesi, bu çerçeveye özellikle tüketici davranışları anlayabilmek için gereken psikoloji, sosyoloji, ekonomi ve hukuk sistemleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, B:Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Temel pazarlama ve tüketim karar verme kavramlarını bilecek, tüketici karar süreçlerini öğrenir.
1 1,2,3 A
  1. Farklı tüketici araştırma tekniklerinin avantaj ve dezavantajlarını bilir.
9, 14 1,2,3 A
  1. Farklı tüketici gruplarını motive edebilecek kişilik özelliklerini belirleyebilme ve kullanmayı öğrenir.
1, 2 1,2,3 A
  1. Ürün/hizmetlerin konumlandırılmasında tutum oluşturma ve tutum değiştirme stratejilerini öğrenir.
1, 2 1,2,3 A
  1. Ülkenin değerler sistemi ile kültürün kaynakları ve tüketim olgusu üzerindeki etkisini anlar.
1 1,2,3 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tüketici Davranışı kavramını anlama ve syllabus inceleme  
2 Alıcı, sahip olma, tüketici davranışları trendleri İlgili ünite ve makaleleler
3 Algı İlgili ünite ve makaleleler ve video
4 Öğrenme ve hafıza İlgili ünite ve makaleleler
5 Motivasyon ve değerler İlgili ünite ve makaleleler ve video
6 Vize sınavı  
7 Benlik İlgili ünite ve makaleleler
8 Kişilik ve yaşam biçimi İlgili ünite ve makaleleler
9 Tüketicinin Tutum Oluşturma ve Tutum Değiştirme süreçleri İlgili ünite ve makaleleler
10 Tutum ve ikna İlgili ünite ve makaleleler ve video
11 Karar alma İlgili üniteler
12 Satın alma ve tüketme İlgili ünite ve makaleleler
13 Organizasyonel karar alma İlgili üniteler
14 Donem proje sunumu  
15 Donem proje sunumu  
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Consumer Behavior: Buying, Having and Being Michael Solomon Prentice Hall ISBN: 0-13-123011-5
Diğer Kaynaklar Consumer Behavior 9.Ed. Leon Schiffman and Leslie Lazur Kanuk

Prentice Hall  ISBN: 0-13-049175-6

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Donem projesi ve ödevler
Sınavlar Ara sınav ve final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 2 20
Final 1 50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İşletme yönetimi alanındaki temel bilgi ve kavramları (muhasabe, finans, ekonomi, satış-pazarlama, yönetim teknikleri, insan kaynakları yönetimi,stratejik yönetim) ileri düzeyde kavradığını gösterebilmelidir.     X      
2 İşletme yönetimi alanındaki bilgi ve kavramları kullanarak, kültürel ve etik değerleri de dikkate alarak, strateji belirleme, örgütsel kararlar alma  ve bu kararların uygulaması için gerekli adımları belirleme yetkinliğine sahip olduğunu  gösterebilmelidir.         X  
3 Küresel ölçekte  işletmelerin çalışma koşul ve dinamiklerini  kavradığını, değişimleri ve gelişmeleri takip edebildiğini, hızla değişen küresel iş dünyasında rekabetçilik için esnekliğin ve yaratıcılığın önemini anladığını   gösterebilmelidir.       X    
4 Küresel iş ortamını şekillendiren ekonomik, hukuksal, ve sosyal bilimleri temel düzeyde kavradığını ve bu bilgiler doğrultusunda genel bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilmelidir.   X        
5 Disiplinlerarası bakış açısına sahip oldugunu, farklı disiplinlerden bireyler ile iletişim kurabildiğini ve uyum içinde çalışma yetkinliğine sahip oldugunu gösterebilmelidir.       X    
6 Küresel iş dünyasında ve içinde bulunduğu iş ortamında etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerilerine sahip olduğunu gösterebilmelidir.     X      
7 Farklı kültürlerden bireylerin yer aldığı ortamlarda, takım çalışmalarında etkin bir biçimde yer alabildiğini ve katkıda bulunabildiğini gösterebilmelidir.         X  
8 İş dünyasında kullanılması gerekli belli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabildiğini ya da bunlar hakkında ön bilgiye sahip olduğunu gösterebilmelidir.       X    
9 İş süreçleri ve işletme yönetimi sürecinde oluşabilecek problemleri tanıma ve tanımlama,  gerekli  verileri toplama, verileri analiz etmek için gerekli yöntemleri seçme ve kullanma, sonuçları değerlendirme ve çıkan sonuçlara dayalı olarak  gerekli uygulamaları/değişiklikleri belirleme ve fikirlerini iş çevresinde etkin bir biçimde aktarma becerilerine sahip olduğunu gösterebilmelidir.       X    
10 İşletmelerde takım ve proje çalışmalarına etkin katkı  sağlayabildiğini, gereken sorumluluğu alabildiğini ve  liderlik rolünü üstlenmeye yatkın olduğunu gösterebilmelidir.         X  
11 İş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına hakim olduğunu, bu konularda aktif rol almaya istekli olduğunu, kültürel çeşitliliğe ve değerlere saygılı olduğunu gösterebilmelidir.       X    
12 Güncel olayları ve meslek alanıyla ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası çalışma ortamında mesleki ve kişisel düşüncelerini paylaşmak için gerekli İngilizce  düzeyine sahip olduğunu gösterebilmelidir.         X  
13 Eleştirel bakış açısına sahip olduğunu, kendini ve çevresini değerlendirebildiğini, sürekli iyileştirmenin önemini anladığını, bu çerçevede öğretimin önemini kavradığını ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediğini gösterebilmelidir.       X    
14 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli disiplin ve sorumluluğa sahip olduğunu gösterebilmelidir.       X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 2 10 20
Ödev 4 6 24
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6