• TR
  • EN

Bir ülke edebiyatı başka edebiyatlarla ve başka sanat dallarıyla ilişkisi içinde ele alınırsa, daha iyi değerlendirilmiş olur. Hedefimiz, bu program aracılığıyla hem Türk Edebiyatını daha iyi tanımak, hem de Türk Edebiyatı ile dünya edebiyatları ve kültürü arasındaki bağıntıları incelemektir. Programın bir amacı, dünyaya açılabilecek ve Türk Edebiyatını dünyaya açabilecek geniş perspektif sahibi araştırmacılar yetiştirmek, bir başka amacı da, edebiyat öğretmenlerine çağdaş bakış açıları kazandırmaktır. Bir diğer amaç da, sinema-televizyon, gazetecilik, sanat tarihi gibi alanlardan gelebilecek öğrencilere, meslekleri açısından çok gerekli olan edebiyat bilgilerini vermek ve edebiyatla meslekleri arasındaki kültürel bağları kurabilmelerine yardımcı olmak, bu öğrencilerin kazanacakları daha geniş perspektifler sayesinde mesleklerinde daha başarılı ve titiz olmalarını sağlamaktır. Kısacası "Karşılaştırmalı Edebiyat" programı, gerek edebiyat gerek başka alanlarda lisans yapmış öğrencilerin dünya kültürü ile olan bağlarını pekiştirmeyi, bu öğrencilerin ilerde, Türkiye ile başka ülkeler arasında her düzeyde kurulacak kültürel işbirliği platformlarında çalışabilecek şekilde yetiştirilmesini öngörmektedir.

 

Programa başvuru koşulları için tıklayınız. 

 

Aşağıdaki linkte Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programının müfredatını bulabilirsiniz:

 

Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programının müfredatı için TIKLAYINIZ

Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı ders programı ve ders içerikleri için TIKLAYINIZ

Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programının Bologna Paketi için TIKLAYINIZ

Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı TYYÇ Tablosu için TIKLAYINIZ

 

Karşılaştırmalı Edebiyat Programı (Bologna) Program Öğretim Amaçları (PÖA)

PÖA1 Öğrencilere hem Türk Edebiyatı alanında hem de Doğu ve Batı edebiyatlarında yetkinlik kazanmalarını sağlayacak temel bilgi ve kavramların edindirilmesi. Tiyatro, sinema, mitoloji, felsefe ve tarih gibi diğer sosyal alanlarla içiçe ve eleştirel düşünme yetisinin kazandırılması. Disiplinlerarası bir bakışın ışığında, yaşamlarında gerekli olan çözümleyici ve çok yönlü bir yaklaşımın, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerinin kazandırılması.

PÖA2 Başarılı bir Karşılaştırmalı Edebiyat Programı öğrencisinin araştırmalarında gerekli olan tasarlama, veri toplama, metin çözme, yorumlama ve arşivleme gibi uygulayımsal olduğu kadar kuramsal da olan becerilerin kazandırılması.

PÖA3 Öğrencilerin hem anadillerinde hem de en az bir yabancı dilde etkili iletişim kurabilen, özellikle yazılı ve sözlü sunumda başarılı, takım çalışması yapabilen, girişimci ruha sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş, yaratıcı, özgüvenli, alanlarında özgün düşünceler üretebilen ve etik ilkelere bağlı bireyler olarak yetiştirilmesi.

PÖA4 Kişisel gelişimin yaşam boyu sürmesi gerektiğinin bilincinde olan bireyler yetiştirilmesi ve öğrencilere bilgiye erişim alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilecek becerilerin kazandırılması. Alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

 

Karşılaştırmalı Edebiyat Programı (Bologna) Program Çıktıları (PÇ)

PÇ1 Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatı alanlarındaki edebi metinleri çağdaş edebiyat kuramlarının ışığında değerlendirir, eleştirisini yapar. Edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme becerisi edinir.

PÇ2 Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatları alanlarında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

PÇ3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile eğitim-öğretim ve kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

PÇ4 Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır. Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.