• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ART539
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Sanat sosyolojisi dersinde öğrenci, sanatın doğal bir nesne olmayıp sosyal bir niteleme olduğunu anlar, sanatçı nitelemesinin sosyal süreçler ve birimlerle, ajanlarla olan ilişkisi bağlamında her toplumsal mekanda sosyal bir kategori olarak nasıl kendi ayırt edici varlık alanını oluşturduğu  hakkındaki farkındalık düzeyini geliştirir. Toplumsal bağlam içinde, estetik değerleri, sanat ve sanatçı nitelemesini karşılaştırmalı olarak anlar ve ifade eder.

Dersin İçeriği: 

İlk aşamada sanat sosyolojisinin temel ilgi alanı, metodu ve temel yaklaşımlar tartışılmaktadır. Sanatın sosyolojik perspektif açısından  olgusal özellikleri, sanat ve sanatçının toplumsal koşullar bağlamında değişen konumu, statüsü, anlamı, rolü ve toplumsal evrim sürecinde sanat nitelemesi ve estetik değerler irdelenmektedir  ve sanat nitelemesinde estetik değerlerle diğer sosyal kurumlar arası (ekonomi, siyaset,din , vb gibi) ilişkiye bakılmaktadır. Sanatın evrenselliği sorunsalı tartışılmakta ve bu çerçevede literatürdeki belli başlı teoriler incelenmektedir.

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, bilgilendirme  
2 Sanat ve toplumun tanımlanması ve tartışılması

 

 
3 Toplumsal yapı ve toplumsal kurumlar  
4 Bir toplumsal kurum olarak sanat  
5 Toplum ve Sanat İlişkisi: İktidar  
6 Toplum ve Sanat İlişkisi: II.Dünya Savaşı Sırasında Sanat  
7 Toplum ve Sanat İlişkisi: Kitle Kültürü ve Kültür Endüstrisi  
 

8

 

 

ARA SINAV  
9 Tüketim toplumu, tüketim kültürü ve sanatsal açılımlar  
10 Kamusal alan ve kamusal sanat tartışmaları  
11 Sanat ve toplumsal cinsiyet tartışmaları  
12 Feminist sanat yaklaşımları ve temsiliyet  
13 Sanatın Ulaşılabilirliği  
14 Öğrenci sunumları  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
  1. ARMAĞAN, İbrahim; Toplumsal Yapı Bilim ve Sanat, Ege Ü. GSF Yayınları, İzmir,1992
  2. BOTTOMORE, T.B; Toplumbilim, Çev:Ünsal Öskay, Der Yayınları, İstanbul,2000
  3. BAUMAN, Zygmunt; Sosyolojik Düşünmek, Çev:Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul,2010
  4. DURKHEIM, Emile; Sosyolojik Metodun Kuralları,Çev:Enver Aytekin, Sosyal Yayınlar, İstanbul,1994
  5. ERİNÇ, M. Sıtkı; Sanat Sosyolojisine Giriş, Ütopya YAYINLARI, Ankara, 2008
  6. FISCHER, Ernst; Sanatın Gerekliliği, Çev: Prof. Dr. Cevat Çapan, V Yayınları,Ankara, 1993
  7. MARSHALL, Gordon; Sosyoloji Sözlüğü, Çeviren: Osman Akınhay; Derya Kömürcü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1999
Diğer Kaynaklar  

1-A. Antmen (Ed.). Sanat/Cinsiyet, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010.

2-A. Darbel, P. Bourdieu. Sanat Sevdası, Metis Yayınları, İstanbul, 2011.

3-B.F. Dellaloğlu. Frankfurt Okulu'nda Sanat ve Toplum, Say Yayınları, İstanbul, 2007.

4-L. J.D. Wacquant, P. Bourdieu. Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013.

5-M. De Certeau. Gündelik Hayatın Keşfi I, Dost, Ankara, 2009.

6-M. Horkheimer, T. W. Adorno. Aydınlanmanın Diyalektiği, Kabalcı, İstanbul, 2010.

7-W. Benjamin. Pasajlar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2013.