• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
POLS 615
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
25
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders katılımcıları, karşılaştırmalı siyasal analizin merkezinde yer alan konu ve değişkenlerle tanıştırmayı amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Dersin ilk bölümünde, siyasal kurumlar tartışılacaktır. Dersin ikinci bölümü, siyasal kültür ve katılım konularına odaklanacaktır. Demokratikleşmenin yanı sıra, refah rejimlerinin de ön koşul ve sonuçları değerlendirilecektir. Literatür taraması, tartışmalar ve vaka çalışmalarına başvurulacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Katılımcılar, karşılaştırmalı siyasal analizin merkezinde yer alan değişken ve konu başlıklarını tespit edebileceklerdir.  

4, 12

1, 2 A, C, D
Katılımcılar, alanın evrim ve gelişimini kavramak amacıyla, literatürü taramış olacaklardır. 1, 4, 10, 12, 13 1, 2, 3, 8 A, C, D
Katılımcılar, farklı siyasal sistemlerdeki güncel gelişmeleri değerlendirebilmek amacıyla, literatürde tanımlanan kavramlar arasındaki ilişkileri ve tekrarlanan kalıpları tanımlayabileceklerdir.  

3, 4, 6, 11, 12, 13, 14

2, 3 D
Katılımcılar, hipotez önermelerini ve bu hipotezlerin nasıl test edilebileceğini tartışmalarını sağlayacak becerileri kazanacaklardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2, 8 D
Katılımcıların, vaka çalışmaları yoluyla, siyasal sistemleri karşılaştırmayı amaçlayan modelleri savunmaları ve sorgulamaları sağlanacaktır.  

1, 4, 9, 13

2, 3, 8 A, C, D
Katılımcılar, tartışılan model ve kalıplar ışığında, kullanılacak değişkenler ve incelenecek ülke veya bölgeler açısından, disiplinin ne yönde gelişim göstereceğine ilişkin çıkarsamalarda bulunacaklardır.  

1, 4, 6, 9

1, 2 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş- Dersin amaçları ve yapılandırılması  
2 Siyasal kurumlar: karşılaştırmalı siyasal analizde kurumları çalışmanın önemi Landman, T. ve Robinson, N., edt., Bölüm 7 ve 13; Rhodes, R.A.W., Binder, S.A.ve Rockman, B.A., edt., Bölüm 7
3 Anayasalar: işlevleri, yazımları ve değiştirilmeleri Rhodes, R.A.W., Binder, S.A. ve Rockman, B.A., edt., Bölüm 11 ve 12
4 Yasama, yürütme ve yargı: işlevleri Boix, C. ve Stokes, S.C., edt., Bölüm 29; Rhodes, R.A.W., Binder, S.A. ve Rockman, B.A., edt., Bölüm 18, 23 ve 24
5 Yasama, yürütme ve yargı: kurumlar arası ilişkiler üzerine tartışmalar Boix, C. ve  Stokes, S.C., edt., Bölüm 30; Rhodes, R.A.W., Binder, S.A. ve Rockman, B.A., edt., Bölüm 26
6 Seçim sistemleri: sınıflandırılmaları ve sonuçları Boix, C. ve Stokes, S.C., edt., Bölüm 28; Rhodes, R.A.W., Binder, S.A. ve Rockman, B.A., edt., Bölüm 29
7 Siyasi partiler: işlev ve yapıları Boix, C. ve Stokes, S.C., edt., Bölüm 23, 24 ve 25
8 Siyasi parti sistemlerinin evrim ve gelişimi Boix, C. ve Stokes, S.C., edt., Bölüm 21 ve 22; Rhodes, R.A.W., Binder, S.A. ve Rockman, B.A., edt., Bölüm 28
9 Devletlerin idari yapıları: sınıflandırılmaları ve sonuçları Boix, C. ve Stokes, S.C., edt., Bölüm 31; Landman, T. ve Robinson, N., edt., Bölüm 22; Rhodes, R.A.W., Binder, S.A. ve Rockman, B.A., edt., Bölüm 14, 15 ve 25
10 Siyaset, toplum ve kültür: siyasal kültür kavramının tanımlanması Boix, C. ve Stokes, S.C., edt., Bölüm 13 ve 15; Landman, T. ve Robinson, N., edt., Bölüm 6 ve 16; Rhodes, R.A.W., Binder, S.A. ve Rockman, B.A., edt., Bölüm 8
11 Siyasal katılım ve davranış: sebep ve sonuçlar Boix, C. ve Stokes, S.C., edt., Bölüm 17, 19, 20, 26 ve 27; Landman, T. ve Robinson, N., edt., Bölüm 14, 17 ve 18 
12 Demokratikleşme üzerine çalışmalar: ön koşullara ilişkin tartışmalar Boix, C. ve Stokes, S.C., edt., Bölüm 14; Landman, T. ve Robinson, N., edt., Bölüm 15
13 Demokratikleşme üzerine çalışmalar: sonuçlara ilişkin tartışmalar Boix, C. ve Stokes, S.C., edt., Bölüm 16; Landman, T. ve Robinson, N., edt., Bölüm 20, 23 ve 27
14 Refah rejimleri: sınıflandırılmaları ve gelişimi  Boix, C. ve Stokes, S.C., edt., Bölüm 35; Rhodes, R.A.W., Binder, S.A. ve Rockman, B.A., edt., Bölüm 20
15 Sonuç: tartışılan konuların gözden geçirilmesi  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Boix, C. and Stokes, S.C., eds., The Oxford Handbook of Comparative Politics (Oxford: Oxford University Press, 2007).

Landman, T. and Robinson, N., eds., The Sage Handbook of Comparative Politics (Los Angeles: Sage, 2009).

Rhodes, R.A.W., Binder, S.A. and Rockman, B.A., eds., The Oxford Handbook of Political Institutions (New York: Oxford University Press, 2008).

Diğer Kaynaklar Norris, P., Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism, (Cambridge: Cambridge University Press, 2002).

 

Sartori, G., Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structure, Incentives and Outcomes, (New York: NYU Press, 1997).

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Kaynaklar
Ödevler Ön hazırlık okumaları üzerine sunum
Sınavlar Final sınavı (ders, tartışmalar ve kaynaklar üzerine)

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Tartışmalara katılım - 30
Ön hazırlık okumaları üzerine sunum 1 30
Toplam   60
Finalin Başarıya Oranı  1 40
Yıl içinin Başarıya Oranı  - 60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarında kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. Bu model ve yaklaşımlara dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.         X  
2 Siyaset Bilimi ve Uuslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.       X    
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak         X  
4 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.         X  
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde üst düzey beceriler kazanmış olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.   X        
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.       X    
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.     X      
8 Güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getirecek yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.     X      
9 Entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme. Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.       X    
10 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.         X  
11 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.      X        
12 Kamu sektörü, STK’lar, araştırma kurumları ve akademide kariyerine devam edebilecek bilgi ve beceriye sahip olma.     X      
13 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.          X  
14 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.         X  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 12 192
Sunum 1 10 10
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     265
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10.6
Dersin AKTS Kredisi     11