• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
POLS 652
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Uluslararası savaş ve barış hallerini tahlil eden yazının kullandığı kavram ve yaklaşımların öğrencilere tanıtılmasıdır

Dersin İçeriği: 

Savaş ve Barış Literatürü incelenecektir

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler siyaset biliminin ana tartışmalarını şekillendiren savaş kavramını tanımlayacaktır 1 1,2, A
Savaşa neden olan sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve siyasi koşulları siyaset bilimi kuramlarıyla tahlil edecektir 1 1,2 A,D
Modern toplumlarda savaş ve barış hallerini karşılaştıracaktır 1,3 1,2 A
Tarihsel bir yaklaşımla uluslararası barış ve işbirliği olgularını çözümleyecektir 1,3,11 1,2 A
Comte, St. Simon, Marx, Machiavelli, Hegel, Clausewitz, Kant’ın savaş ve barışa ilişkin kuramlarını kullanarak günümüz toplumlarıyla ilişkilendirecektir. 1,3,7,11 1,2 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Savaş konusunda modern toplumlardaki başlıca tezler Hannah Arendt, Şiddet Üzerine, İletişim Yayınları, 1997.
2 Comte’un Sanayi Toplumu ve Savaş Tezi-St.Simon ve Spencer’in Görüşleriyle Birlikte Paul Kennedy, Savaşta ve Barışta Büyük Stratejiler, Eti Kitapları:1995
3 Marx’ın Savaş Hakkındaki Görüşleri Paul Kennedy, Savaşta ve Barışta Büyük Stratejiler, Eti Kitapları:1995
4 Machiavelli, Helgel ve Nietzsche’nin Görüşleri Paul Kennedy, Savaşta ve Barışta Büyük Stratejiler, Eti Kitapları:1995
5 Clausewitz ve Modern Savaş Kuramı: Siyaset olarak Savaş, Siyasetin Kırılganlığı ve Savaşın Bukalemun Tabiatı Raymond Aron, Peace and War: A Theory of International Relations, Garden City, NY, 1966
6 Clausewitz Düşüncesinin Evrimi: Moltke-Schilieffin-Lüdendorf Raymond Aron, Peace and War: A Theory of International Relations, Garden City, NY, 1966
7 Clausewitz Düşüncesinin Evrimi 2 Raymond Aron, Peace and War: A Theory of International Relations, Garden City, NY, 1966
8 Clausewitz Düşüncesinin Evrimi 3 Raymond Aron, Peace and War: A Theory of International Relations, Garden City, NY, 1966
9 Modern Toplumun Genel Özellikleri Çerçevesinde Savaş Hakkındaki Tezlerin Gözden Geçirilmesi 1 Eric Hobsbawn, Küreselleşme, Demokrasi ve Terörizm, Agora Kitaplığı, 2008.
10 Modern Toplumun Genel Özellikleri Çerçevesinde Savaş Hakkındaki Tezlerin Gözden Geçirilmesi 2 Eric Hobsbawn, Küreselleşme, Demokrasi ve Terörizm, Agora Kitaplığı, 2008.
11 Uluslararası Barış Halleri: Roma Barışı, Uzlaşmacı Barış, Güçler Dengesi 1: David Hume, Hobbes Raymond Aron, Peace and War: A Theory of International Relations, Garden City, NY, 1966
12 Uluslararası Barış Halleri: Roma Barışı, Uzlaşmacı Barış, Güçler Dengesi 1: David Hume, Hobbes Raymond Aron, Peace and War: A Theory of International Relations, Garden City, NY, 1966
13 Immanuel Kant’ın Ebedi Barış Teorisi Immanuel Kant, Ebedi Barış Teorisi, Seha-Meray Yavuz Abadan Çevirisi
14 Immanuel Kant’ın Ebedi Barış Teorisi Immanuel Kant, Ebedi Barış Teorisi, Seha-Meray Yavuz Abadan Çevirisi
15 SINAV  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Makaleler dönem başında dersin hocası tarafından güncellenmektedir

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Kütüphaneden katalog taranarak ulaşılabilir
Sınavlar Sınav zamanı dersliklerde yapılacaktır

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı    
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.         X  
2 Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.     X      
3 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.       X    
4 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir. X          
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir. X          
6 Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.   X        
7 Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.       X    
8 Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.     X      
9 Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir. X          
10 Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.     X      
11 Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.            
12 Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir. X          
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.     X      
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.            
15 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.   X        
16 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir. X          

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 15    240
Ara Sınav 1 30 30
Sunum 1 20 20
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü     378
Toplam İş Yükü / 25 (s)        15.12
Dersin AKTS Kredisi          15
Dersin AKTS Kredisi