• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
POLS 612
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders, klasik ve modern siyaset kuramındaki belli başlı paradigma, tartışma ve meseleleri incelemeyi amaçlar.

Dersin İçeriği: 

Derste devlet teorisi, meşruiyet kavramı, siyasal değerler, ekonomi politik, siyasal kültür, siyasi seçkinler ve antropoloji konuları işlenecektir. Aristo, Machiavelli, Montesquieu, Tocqueville, Comte, Marx, Shils, Apter gibi düşünürlerin fikirleri ders dahilinde tartışılacaktır. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Klasik ve modern siyaset kuramındaki belli başlı paradigma, tartışma ve meseleleri kavramak. 1, 3 1, 2, 3, 5, 7 A, B, C, D
Siyaset kuramındaki başlıca tartışma ve gelenekleri ele almak. 1, 3 1, 2, 3, 5, 7 A, B, C, D
Süreklilik ve değişim konularının bileşenlerini ortaya koymak adına güncel kuramların tarihsel kökenlerin izini sürmek. 1, 3, 6 1, 2, 3, 5, 7 A, B, C, D
Teorik modellerin güncel konulara uygulanabilirliğini tartışmak. 2, 4, 13 1, 2, 3, 5, 7 A, B, C, D
Bir siyaset kuramı penceresinden bir veya birkaç vakayı karşılaştırmak. 2, 4, 13 1, 2, 3, 5, 7 A, B, C, D
Klasik ve modern siyaset kuramına dair birincil ve ikincil kaynakları incelemek. 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 5, 7 A, B, C, D
Bir siyaset kuramına ait bir düşünürün veya yaklaşımın ortaya koyduğu fikirleri bir ödev dahilinde yorumlamak. 8, 9, 10, 11 1, 2, 3, 5, 7 A, B, C, D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Siyaset ve Meşruiyet: Max Weber’de Meşruiyet Tanımları Oktay (2012)

Whimster (2004)

Aron (2009)

3 Siyasetin Özerkliği: Aristo’ya Göre Siyaset ve Özerkliği Oktay (2012)

Aristotle (2010)

4 Siyasetin Kırılganlığı: Machiavelli’nin Siyaseti Yorumlaması Oktay (2012)

Machiavelli (1976)

5 Siyasetin Kültürel, Toplumsal ve Fiziki Zemini: Montesquieu ve Kanunların Ruhu Oktay (2012)

Montesquieu (1989)

6 Özgürlükçü ve Despot Demokrasiler: Tocqueville’in Gözlemleri; Sivil Toplumun Demokrasiye Katkısı Oktay (2012)

Tocqueville (2000)

7 Bilginin Niteliği ve Siyaset: Comte’un Pozitivist Açıklamaları Oktay (2012)

Comte (1848)

8 Marksist Düşüncede Devletin Ekonomi Politiği Oktay (2012)

Marx (2005)

9 Shils’e Göre Seçkinlerin Nitelikleri ve Siyasi Sistemler Oktay (2012)

Parsons and Shils (1951)

10 Lipset’in Siyasi İstikrar Kuramu Oktay (2012)

Lipset (1983)

11 Değerler ve Siyaset: Apter’ın Uzlaşmacı Sistemleri Tanımlaması Oktay (2012)

Apter (1973)

12 Siyaset ve Kültür Oktay (2012)
13 Siyaset ve Antropoloji Oktay (2012)
14 Siyasal Modernleşme Oktay (2012)
15 Sonuç  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Oktay, Cemil (2012 ) Siyaset Bilimi Yazıları (Alfa Yayınları).

Aron, Raymond (2009) Main Currents of Sociological Thought (New Jersey: Tansaction Publishers).

Whimster, Sam (2004) The Essential Weber: A Reader (London: Routledge, 2004).

Aristotle (2010) Politics, trans. Carnes Lord, (University of Chicago Press).

Machiavelli, Niccolo (1976) The Prince, trans. James Atkinson, (Prentice Hall).

Montesquieu (1989) The Spirit of Laws, ed. Anne M. Kohler et al. (Cambridge University Press).

Tocqueville, Alexis de (2000) Democracy in America, trans. Harvey Mansfield (University of Chicago Press).

Comte, Auguste (1848) A General View of Positivism, trans. J. H. Bridges (London: Routledge).

Marx, Karl (2005) Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy (Penguin Books).

Parsons, Talcott and Edward A. Shils, eds. (1951). Toward A General Theory of Action. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Lipset, Martin Seymour (1983) Political Man: Social Bases of Politics (Heinemann).

Apter, David E. (1973) Political Change (London: Frank Cass).

Diğer Kaynaklar -

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Gerekli okuma ve belgeler kütüphanenin rezerv bölümünde ve kitabevinde bulunabilir.
Ödevler Ödevlere ilişkin metinler sınıfta verilecektir.
Sınavlar Sınıfta yapılacaktır.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 .25
Sunum 1 .25
Ödev 1 .50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   0
Yıl içinin Başarıya Oranı   100
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarında kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. Bu model ve yaklaşımlara dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.         X  
2 Siyaset Bilimi ve Uuslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.         X  
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak         X  
4 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.         X  
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde üst düzey beceriler kazanmış olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.       X    
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.       X    
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.   X        
8 Güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getirecek yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.         X  
9 Entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme. Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.         X  
10 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.         X  
11 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.        X      
12 Kamu sektörü, STK’lar, araştırma kurumları ve akademide kariyerine devam edebilecek bilgi ve beceriye sahip olma.     X      
13 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.          X  
14 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.     X      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 15    240
Ara Sınav 1 30 30
Ödev 1 40 40
Sunum 1 20 20
Toplam İş Yükü     378
Toplam İş Yükü / 25 (s)        15.12
Dersin AKTS Kredisi          15