• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
POLS 617
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Siyasi Tarih dersinde, öğrencilerin Fransız Devrimi ile Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve sonrası dönemdeki olayları, sosyal, kültürel ve politik boyutlarını dikkate alarak anlamaları amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Modern Dünyanın Şekillenmesi, Devrimler Dönemi, Viyana Kongresi, 18. Yüzyılda Osmanlı Diplomasisi, Endüstri Devrimi, Alman ve İtalyan Birlikleri, Emperyalizm, 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu, 19. Yüzyılda Osmanlı Diplomasisi,  Birinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye ve Avrupa, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş, Uluslararası Örgütler, Çok Kutuplu Dönem, Yumuşama, Soğuk Savaş’ın Sonu, Küreselleşme.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Siyasi Tarih alanının cevap aradığı soruları ve sorunları ayırt edebilecektir. 1 1, 2, 3, 7 A, B, D
Siyasi Tarihin diğer uluslararası ilişkiler disiplinleriyle olan farklarını gösterebilecektir.   2, 4 1, 2, 3, 7 A, B, D
Farklı bilgi dallarından edindiği bilgileri Uluslararası ilişkiler ve Siyasi Tarih bilgisiyle ilişkilendirecektir. 2, 4 1, 2, 3, 7 A, B, D
Siyasi Tarih ve Uluslararası ilişkiler alanında edindiği bilgilerin ışığında ülke ve dünya sorunlarını değerlendirecektir. 12 1, 2, 3, 7 A, B, D
Siyaset Biliminin ve Uluslararası ilişkilerin farklı disiplinlerine ilişkin temel kavram, soru ve sorunları tanıyacaktır. 1, 2, 4 1, 2, 3, 7 A, B, D
Tarih yazımında kullanılan veri toplama ve analiz yöntemlerini Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanmak. 3, 5, 8, 9 1, 2, 3, 7 A, B, D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Modern Dünyanın Şekillenmesi (Sander, 2006)
2 Devrimler Dönemi (Sander, 2006)
3 Viyana Kongresi (Sander, 2006)
4 Endüstri Devrimi, Alman ve İtalyan Birlikleri (Sander, 2006)
5 Emperyalizm (Sander, 2006)
6 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ve Diplomasi (Ortaylı, 1995)
7 ARASINAV  
8 Birinci Dünya Savaşı (Sander, 2006)
9 Birinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye ve Avrupa (Sander, 2006)
10 İkinci Dünya Savaşı (Sander, 2006)
11 Soğuk Savaş (Sander, 2006)
12 Uluslararası Örgütler (Sander, 2006)
13 Çok Kutuplu Dönem, Yumuşama (Sander, 2006)
14 Soğuk Savaş’ın Sonu (Sander, 2006)
15 Küreselleşme (Sander, 2006)

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu SANDER, Oral Siyasi Tarih Cilt 1- 2, İmge Yayınları, Ankara, 2006.
Diğer Kaynaklar UÇAROL, Rifat, Siyasi Tarih, Der Yayınları, 2006.

ORTAYLI, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Hil Yayınları, İstanbul, 1995.|

HOBSBAWM, Eric, Sermaye Çağı, Çev: Bahadır Sina Şener, Dost Yay, Ankara, 2005.

HOBSBAWM, Eric, Devrim Çağı, Çev: Bahadır Sina Şener, Dost Yay, Ankara, 2005.

HOBSBAWM, Eric, İmparatorluk Çağı, Çev: Vedat Aslan, Dost Yay, Ankara, 1999.

BROWN, L. Carl, İmparatorluk Mirası, Çev: Gül Çağalı Güven, İletişim Yayınları, 2000.

HOBSBAWM, Eric, Kısa 20. Yüzyıl, Çev: Yavuz Alogan, Sarmal Yayınları, İstanbul, 1996.

FROMKİN, David, Barışa Son Veren Barış, Çev: Mehmet Harmancı, Epsilon Yayınları, 2004.

HALLİDAY, Fred, Soğuk Savaş, Çev: İlker Özünlü, Belge Yayınları, İstanbul, 1985.

ŞEN, Sabahattin, Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye, Bağlam Yay, İstanbul, 1994.

YERASİMOS, Stefanos, Milliyetler ve Sınırlar, Çev: Şirin Tekeli, İletişim Yayınları, 1995.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Gerekli okuma ve belgeler kütüphanenin rezerv bölümünde ve kitabevinde bulunabilir.
Ödevler Ödevlere ilişkin metinler sınıfta verilecektir.
Sınavlar Sınıfta yapılacaktır.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 .40
Ödev 1 .10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   .50
Yıl içinin Başarıya Oranı   .50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarında kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. Bu model ve yaklaşımlara dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.         X  
2 Siyaset Bilimi ve Uuslararası İlişkiler disiplininin  ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.         X  
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak         X  
4 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.         X  
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde üst düzey beceriler kazanmış olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.         X  
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.     X      
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.     X      
8 Güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getirecek yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.         X  
9 Entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme. Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.         X  
10 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.     X      
11 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.        X      
12 Kamu sektörü, STK’lar, araştırma kurumları ve akademide kariyerine devam edebilecek bilgi ve beceriye sahip olma.     X      
13 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.          X  
14 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.     X      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 15    240
Ara Sınav 1 30 30
Ödev 1 40 40
Sunum 1 20 20
Toplam İş Yükü     378
Toplam İş Yükü / 25 (s)        15.12
Dersin AKTS Kredisi          15