• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
POLS 655
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu seminer, hem imparatorluk hem de cumhuriyet dönemleri boyunca Türk siyasal tarihindeki düşüncelerin karşılaştırmalı bir perspektiften incelenmesini amaçlar.

Dersin İçeriği: 

Genç Osmanlılar, Jön Türkler, Osmanlıcılık, Türkçülük, Batıcılık, İslamcılık, Kemalizm, Milliyetçilik, Sosyalizm, bu derste tartışılacak ideolojik akımlardan bazılarıdır. Öğrencilerin ya belirli bir düşünüre ya da bir düşünce akımına odaklanarak, bir araştırma projesi yazmaları beklenmektedir. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’deki belli başlı düşünce akımlarını kavrama. 1, 3 1, 2, 3, 5, 7 A, B, C, D
Osmanlı ve Türk entelektüel hayatındaki başlıca tartışmaların ve geleneklerin ortaya çıkışını ele alma.  

1, 3

1, 2, 3, 5, 7 A, B, C, D
Süreklilik ve değişim konularının bileşenlerini ortaya koymak adına günümüz ideolojik akımlarının tarihsel kökenlerin izini sürme.  

1, 3, 6

1, 2, 3, 5, 7 A, B, C, D
Türk ve Batı siyasal düşüncelerini karşılaştırma. 2, 4, 13 1, 2, 3, 5, 7 A, B, C, D
Türk ve Osmanlı siyasi düşüncesine ilişkin birincil ve ikincil kaynakları inceleme. 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 5, 7 A, B, C, D
Bir ideolojik akıma ait bir düşünürün veya yaklaşımın ortaya koyduğu fikirleri bir ödev dahilinde yorumlama.  

8, 9, 10, 11

1, 2, 3, 5, 7 A, B, C, D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Siyasetnameler: Tanzimat Öncesi Geleneksel Dönemde Osmanlı Siyasal Metinleri Mardin (2000)
3 Tanzimat Döneminin Yarattığı Yeni Yaklaşımlar Mardin (2000) Lewis (2002)

Oktay (1998)

4 Yeni Fikirlerin Oluşmasında Avrupa Etkisi Mardin (2000)

Lewis (2002)

5 Geleneksel Kalıplar İçerisinde Yeni Fikirler Oktay (1998)

Lewis (2002)

6 Yeni Osmanlıların Özellikleri ve Düşünceleri Mardin (2000)

Lewis (2002)

7 Anayasacılığın Rejim Talepleri ve İlk Uygulamalar Mardin (2000)

Oktay (1998)

Lewis (2002)

8 Abdülhamit ve Jön Türk Muhalefeti Lewis(2002)

Mardin (2000)

9 Jön Türklerin Siyasal ve Toplumsal Düşünceleri: Liberalizm ve Merkeziyetçilik Mardin (2000)

Oktay (1998)

Tunaya (2004)

10 İkinci Meşrutiyet’in Siyasi Akımları: Milliyetçilik Mardin (2000)

Oktay (1998)

Tunaya (2004)

11 Milli Mücadele Dönemi ve Sonrası: Militan Modernleşmecilik Ahmad (1993)

Oktay (1998)

12 Tek Parti Dönemi: Çok Partili Hayata Geçişte Başarısız İki Deneme ve Farklı Modernleşme Yaklaşımları Ahmad (1993)

Oktay (1998)

13 Çok Partili Dönemde Oluşan Yenilikler: Hukuk Devleti, Sosyal Haklar, Kalkınma Modellerine İlişkin Tartışmalar Ahmad (1993)

Oktay (1998)

14 Öğrenci Sunumları  
15 Sonuç  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Mardin, Şerif (2000) [1962] The Genesis of Young Ottoman Political Thought: A Study in the Modernization of Turkish Political Ideas (Princeton University Press).

Lewis, Bernard (2002) [1961] The Emergence of Modern Turkey (Oxford University Press).

Ahmad, Feroz (1993) The Making of Modern Turkey (London: Routledge).

Tunaya, Tarık Zafer (2004) [1959] Hürriyet’in İlanı (İstanbul Bilgi Üniversitesi).

Oktay, Cemil (1998) Siyaset Yazıları: Hum Zamirinin Serencamı ve Diğerleri (İstanbul: Der).

Diğer Kaynaklar Said Halim Paşa (2012) Buhranlarımız (İz Yayınları)

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Gerekli okuma ve belgeler kütüphanenin rezerv bölümünde ve kitabevinde bulunabilir.
Ödevler Ödevlere ilişkin metinler sınıfta verilecektir.
Sınavlar Sınıfta yapılacaktır.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 .25
Sunum 1 .25
Ödev 1 .50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   0
Yıl içinin Başarıya Oranı   100
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarında kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. Bu model ve yaklaşımlara dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.         X  
2 Siyaset Bilimi ve Uuslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.       X    
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak       X    
4 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.       X    
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde üst düzey beceriler kazanmış olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.       X    
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.       X    
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.   X        
8 Güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getirecek yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.         X  
9 Entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme. Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.       X    
10 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.   X        
11 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.      X        
12 Kamu sektörü, STK’lar, araştırma kurumları ve akademide kariyerine devam edebilecek bilgi ve beceriye sahip olma.   X        
13 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.          X  
14 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.     X      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 15    240
Ara Sınav 1 30 30
Ödev 1 40 40
Sunum 1 20 20
Toplam İş Yükü     378
Toplam İş Yükü / 25 (s)        15.12
Dersin AKTS Kredisi          15