• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
POLS 635
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu seminerde, dinin Türkiye'deki değişen sosyal şartlar karşısındaki konumu, sosyo-ekonomik farklılaşma sürecindeki ideolojik amaçlar için dini düşüncenin istismar edilmesi, değişime bir tepki olarak dinin politikleşmesi ve ulusal kültürde önemli bir yeri olan dini inanç, semboller ve figürlerin siyasal olarak kullanılması incelenmektedir. Bu semineri takip eden öğrencilerden, belirli bir araştırma konusuna odaklanarak, bulgularını bir araştırma ödevinde sunmaları beklenmektedir.

Dersin İçeriği: 

Bu seminerde, dinin Türkiye'deki değişen sosyal şartlar karşısındaki konumu, sosyo-ekonomik farklılaşma sürecindeki ideolojik amaçlar için dini düşüncenin istismar edilmesi, değişime bir tepki olarak dinin politikleşmesi ve ulusal kültürde önemli bir yeri olan dini inanç, semboller ve figürlerin siyasal olarak kullanılması incelenmektedir. Bu semineri takip eden öğrencilerden, belirli bir araştırma konusuna odaklanarak, bulgularını bir araştırma ödevinde sunmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Din sosyolojisi, sekülarizm, siyasal İslam, İslami canlanmanın ekonomi politiği. 1, 3 1, 2, 3, 7 A, B, D
Türkiye’nin siyasal, sosyal ve ekonomik hayatındaki belli başlı bazı teorik değişimleri yorumlama ve bunları İslam’ın siyasallaşmasıyla ilişkilendirme.  

1, 3, 6

1, 2, 3, 7 A, B, D
Türkiye’de din ve toplumsal değişim hakkında birincil ve ikincil kaynaklar üzerinden kapsamlı bir literatür taraması gerçekleştirme.  

1, 3, 6, 8

1, 2, 3, 7 A, B, D
Türkiye’nin sosyal, siyasi ve ekonomik yapısına ilişkin kalitatif ve kantitatif veri toplama ve bunları bir ödev dahilinde yorumlama.  

5, 6, 8

1, 2, 3, 7 A, B, D
Türkiye’deki laikliği diğer sekülarizm modelleriyle karşılaştırma. 2, 4, 13 1, 2, 3, 7 A, B, D
Türkiye’de siyasal İslam’ın yükselişini disiplinler arası karşılaştırmalı bir çerçeveden inceleme. 2, 4, 13 1, 2, 3, 7 A, B, D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Geleneksel ve Sanayileşmiş Toplumlarda Sosyal yapı Yücekök (1971)
3 Sanayileşme Çağında Din ve Siyaset Weber (1930)
4 Sanayileşme Çağında Din ve Siyaset Yücekök (1971)
5 Osmanlı İmparatorluğunda İslam, 1299-1838 Yücekök (1971)
6 Osmanlı İmparatorluğunda İslam, 1838-1918 Yücekök (1971)

Mardin (1991)

7 Ara Sınav  
8 Milli Mücadelede İslam, 1919-1923 Yücekök (1971)

Mardin (1991)

9 Tek Parti Döneminde İslam, 1923-1946 Yücekök (1971)

Mardin (1991)

10 Çok Partili Dönemde İslam, 1946-1970 Yücekök (1971)

Mardin (1991)

11 Siyasal İslam ve Partiler, 1970-1980 Toprak (1981)

Geyikdağı (1984)

12 Siyasal İslam ve Partiler, 1980-2002 Ayata (1996)

Öniş (1997)

13 Siyasal İslam ve Partiler, 2002- Mecham (2004)

Öniş (2012)

14 Öğrenci Sunumları  
15 Öğrenci Sunumları  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Yücekök, Ahmet (1971) Türkiye'de Örgütlenmiş Dinin Sosyo-Ekonomik Tabanı: 1946-1968 (Ankara:  AÜ SBF Yayınları).

Weber, Max (2001) [1930] Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism (London: Routledge).

Mardin, Şerif (1991) Türkiye’de Din ve Siyaset (İstanbul: İletişim).

Toprak, Binnaz (1981) Islam and Political Development in Turkey (Leiden: Brill).

Geyikdağı, Yaşar (1984) Political Parties in Turkey: The Role of Islam (New York: Preager).

Diğer Kaynaklar Ayata, Sencer (1996) “Patronage, Party and State: The Politicization of Islam in Turkey,” Middle East Journal, 50 (1):

Öniş, Ziya (1997) “The Political Economy of Islamic Resurgence in Turkey: The Rise of Welfare Party in Perspective”, Third World Quarterly, 18 (4): 743-766.

Mecham, R. Q. (2004) “From the ashes of virtue, a promise of light: The transformation of political Islam in Turkey”, Third World Quarterly, 25 (2): 339-358.

Öniş, Ziya (2012) “The Triumph of Conservative Globalism: The Political Economy of the AKP Era,“ Turkish Studies, 13 (2): 135-152.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Gerekli okuma ve belgeler kütüphanenin rezerv bölümünde ve kitabevinde bulunabilir.
Ödevler Ödevlere ilişkin metinler sınıfta verilecektir.
Sınavlar Sınıfta yapılacaktır.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 .25
Ödev 1 .50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   .25
Yıl içinin Başarıya Oranı   .75
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarında kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. Bu model ve yaklaşımlara dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.         X  
2 Siyaset Bilimi ve Uuslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.       X    
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak         X  
4 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.         X  
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde üst düzey beceriler kazanmış olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.       X    
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.       X    
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.   X        
8 Güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getirecek yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.       X    
9 Entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme. Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.     X      
10 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.       X    
11 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.        X      
12 Kamu sektörü, STK’lar, araştırma kurumları ve akademide kariyerine devam edebilecek bilgi ve beceriye sahip olma.     X      
13 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.        X    
14 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.       X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 15    240
Ara Sınav 1 30 30
Ödev 1 40 40
Sunum 1 20 20
Toplam İş Yükü     378
Toplam İş Yükü / 25 (s)        15.12
Dersin AKTS Kredisi          15