• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
POLS 616
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
25
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

(1) Adayları teori öğrenmenin ve bunun uluslararası ilişkilerle ile bağlantılılarını anlamanın esasları ile teçhiz etmek. Teori kavramının ruhunu bunun gerçekte uluslararası İlişkilere ilgisini kavramaya yönelik olarak kavramsal yetenekleri inşa etme ve geliştirmenin gerekli koşullarını açıklamak. İkinci bir adım olarak genel bir çerçevede realizm gibi yaygın olarak yer almış teorik tutumları göz önüne alarak kavramsal açıklamaların düşünce ekollerini sınıflandırmaya nasıl yönlendirilebileceğini göstermek. (2) Adayların ana teorik düşünce ekollerini ve bunların uluslararası gerçeklerin açıklanmasında dayandıkları temel noktaları algılama ve anlamalarını sağlamak. (3) Bilimsel dünyada diğer her hangi bir bilim dalında olduğu gibi teori konusunun akademik sürecin en zor ancak gerekli parçasını oluşturduğu gerçeğinden hareketle, teori öğreniminde en azından ilgi ve motivasyon düzeyinin yükseltilmesi koşullarını hazırlamak. (4) Yukardaki açıklamalarla yakından ilgili olarak, adayları hiç olmazsa uluslararası politikanın göz ardı edilmiş ve üzerlerine gidilmemiş değil tam aksine kabul edilmiş ve araştırılmış teorik gerçekler üzerine inşa edildiğinin bilinci ile teçhiz etmek.

Dersin İçeriği: 

Analitik amaçlarla program iki ana gurup içerisinde düzenlenen tartışmalar çerçevesinde düzenlenmektedir. İlk gurup, “teori” kavramının genel olarak anlam ve süreci üzerine ve özel olarak da kavramın uluslararası ilişkilerle bağlantısı konusuna ve uluslararası ilişkiler teorisinin gelişimine katkıda bulunan tarihsel sürece yer vermektedir.  İkinci guruptaki tartışmalar ise realizm, neo-realizm ve alternatif görüşler olarak, liberal, kurumsalcı ve eleştirel yaklaşımlar üzerinde odaklanmaktadır. Giriş mahiyetindeki açıklamalar genel çerçevesinde özel olarak “sistem mantık ve teorisine” ve uluslararası ilişkiler süreci ile bağlantısına da yer verilmektedir. Nihai tartışmalar radikal, uluslararası topluluk, uluslararası organizasyon ve post-modernist teoriler gibi konular üzerinde yürütülecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Her bir özel guruptaki konuları tanımlamak 1, 3 1,2,3 A,C,D
Her guruptaki konular arasında ve gruplar  arasında toplu olarak  mantıki bağlantıları tanımlamak.  

4, 5, 10

1,2,3 A,C,D
Tüm dersleri belirlemek ve listeleyerek program oluşturmak. 1, 2, 3, 4 1,2,3 A,C,D
Her gruptaki olduğu kadar guruplar arasındaki konuları birleştirmek ve ayırmak. 9, 10, 11 1,2,3 A,C,D
Her konuyu ifade etmek ve tüm konuları ortak bir akademik programda birleştirmek. 8, 9, 10 1,2,3 A,C,D
Kıyaslayıcı amaçlarla her açıdan genellemeler yapmak. 9, 10, 11 1,2,3 A,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Teori kavramına gidiş: herhangi bir çalışma alanında “teori” kavramının anlam ve işlevi. K.N.Waltz,  1978 (pp. 1-18)

M. A. Kaplan, (on structural examples pp. 21-54).

2 Realizm J.E. Dougherty & R.L. Pfaltzgraff Inc.,l997),  (pp: 58-89)

William Wolforth, (pp.,31-49)

3 Realizm (devam)  
4 Neo-realizm üzerine Kenneth N. Waltz,  (pp. 29-37).

Contending Theories in International Relations, 4th ed. (pp.80-99).

5 Realizm ve kurumsal teorilere kıyaslamalı yaklaşım J.J. Mearshimer
6 Sistem düşüncesi üzerine Systems Thinking: A.  Angyal, Logic of  Systems” : pp. 17-l9.

W.Koehler, “Closed and Open Systems pp. 59-69.

D.  Katz and  R.L.  Kahn, “Common Characteristics of Open  Systems”   pp. 87-105.

7 Sistem düşüncesi (devam) J.E.  Dougherthy &  R.L.  Pfaltzgraff Jr., Contending Theories………..pp. 102-l38.
8 Kapsamlı ara sınav  
9 Radikal/eleştirel teori hattı Martin Griffiths, pp. 107-144.
10 Radikal/eleştirel teori hattı (devam)  
11 Postmodernizm Fifty Key Thinkers pp.205-217.
12 Uluslararası topluluk teorisi üzerine C.W.  Henderson, pp. 493-502.
13 Uluslararası organizasyon teorisi üzerine Fifty Key Thinkers: pp. 175-205.
14 Dönem Özeti  
15 Sonuçlar  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu J.E. Dougherty & R.L. Pfaltzgraff, Jr. Contending Theories of International Relations: A Comprehensive survey, 4th ed., (New York; A Wesley Longman, Inc., l997), ( pp: 58-89:

C.W.  Henderson, “Conditions and Trends at the Turn of 21st Century” in International Relations: Conflict and Cooperation at the Turn of the 21st century, New York: McGraw Hill, 1998, pp. 493-502

Kenneth N. Waltz, Theory and Practice of International Politics, Massachusetts; Addison-Wesley Publishing Company, 1978 (pp. 1-18)

Fritz and Emery, eds. Systems Thinking, (Baltimore: Penguin Books, Inc., 1970.

A.  Angyal, “A Logic of Systems”: pp. 17-l9.

W.  Koehler, “Closed and Open Systems, pp. 59-69.

D.  Katz and R.L. Kahn, “Common Characteristics of Open Systems” pp. 87-105.

J.E. Dougherthy & R.L. Pfaltzgraff Jr., Contending Theories, pp. 102-l38

J.J. Mearshimer, “The False Promise of International Institutions” in International Security, Winter l994, v. 19, No, pp. 5-49.

Kenneth N. Waltz, “Realist Thought and Neo-realist Theory” in Journal of ınternational Affairs, Vol. 44, no. 1, Spring l990, pp.21-37 (for the students pp. 29-37).

Martin Griffiths, Fifty Key Thinkers in International Relations, New York: Routledge, 2006, pp. 107-144. .

Morton A. Kaplan, System and Process ın International Politics, Chicago: John Willey & Sons, Inc., 1967. (on the structural examples pp. 21-54)

Richard Little, “International Regimes” in The Globalization o9f World Politics; An Introduction to International Relations, ed., by John Baylis and Steve Smith (New York; Oxford University Press, 1997), pp. 232-245.

William Wolforth, “Realism and Foreign Policy”, in Foreign Policy: Theories. Actors. Cases, ed., byS. Smith, A. Hadfield, T. Dunne, New York: Oxford University Press, 2008. (pp.,31-49)

Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar 3 Ara Sınav ve 1 Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 3 .60
Toplam   60
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarında kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. Bu model ve yaklaşımlara dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.   X        
2 Siyaset Bilimi ve Uuslararası İlişkiler disiplininin  ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.     X      
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak   X        
4 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.       X    
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde üst düzey beceriler kazanmış olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.       X    
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme. X          
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme. X          
8 Güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getirecek yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme. X          
9 Entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme. Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.     X      
10 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.       X    
11 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.        X      
12 Kamu sektörü, STK’lar, araştırma kurumları ve akademide kariyerine devam edebilecek bilgi ve beceriye sahip olma.   X        
13 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.    X        
14 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.   X        

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 9 144
Ara Sınav 3 20 60
Final 1 25 25
Toplam İş Yükü     277
Toplam İş Yükü / 25 (s)     11.08
Dersin AKTS Kredisi 11   11