• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
AGR510
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Bilimsel araştırma, makale yazma ve veri analizi ile ilgili bilgileri aktarabilmek, araştırma etiğini anlatabilmektir.

Dersin İçeriği: 

Bilimsel araştırma metodolojisi, bilimsel araştırma elemanları, araştırma metodu basamakları (araştırma, problem, hipotez, deney, sonuçlar, tartışma ve sonuç), bilimsel makale yazma, araştırma makalesi yapısı, araştırma çalışması tasarım tipleri, literatür araştırması ve önemi, veri analizi, ham verilerin istatistiksel yorumu.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Literatür araştırması yapabilir. 8,9,10,11 1,2,3,4,5 A,B,C
Bilimsel veri toplayabilir. 8,9,10,11 1,2,3,4,5 A,B,C
Bilimsel verileri analiz edebilir. 8,9,10,11 1,2,3,4,5 A,B,C
Verilerin istatistiksel yorumunu yapabilir. 8,9,10,11 1,2,3,4,5 A,B,C
Bilimsel makale yazabilir. 8,9,10,11 1,2,3,4,5 A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilimsel araştırma metodolojisine giriş Ders notları
2 Bilimsel araştırma elemanları Ders notları
3 Araştırma metodu basamakları (araştırma, problem, hipotez, deney, sonuçlar, tartışma ve sonuç) Ders notları
4 Literatür araştırması ve önemi Ders notları
5 Araştırma çalışması tasarım tipleri Ders notları
6 Araştırma makalesi yapısı Ders notları
7 Araştırma makalesi sunumları Ders notları
8 Temel istatistik Ders notları
9 Veri analizi Ders notları
10 Ham verilerin istatistiksel yorumu

 

Ders notları
11 Bilimsel makale bölümleri ve bilimsel makale yazma kuralları Ders notları
12 Bilimsel makale bölümleri ve bilimsel makale yazma kuralları Ders notları
13 Derleme makale yazma Ders notları
14 Derleme makale sunumları Ders notları

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  Çeşitli yayınlar ve ders notları

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  Ders Notları
Ödevler  Sunum

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Sunum 1    50
Sunum 2    50
Toplam    100
Finalin (Makale yazma )Başarıya Oranı    40
Yıl içinin Başarıya Oranı    60
Toplam    100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.            
2 Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.            
3 Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.            
4 Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.        

 

   
5 Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.            
6 Tarım Ticareti ve İşletmeciliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır; uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir; yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir.            
7 Analitik, modelleme veya deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.            
8 İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.         X  
9 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.        

 

X  
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar,  hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.        

 

X  
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.        

 

X  

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sunum ve sunumlara hazırlık 2 25 50
Sınıf dışı makale okuma 14 8 112
Final için makale yazma 1 50 50
Toplam İş Yükü     254
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10,16
Dersin AKTS Kredisi     10