Bologna

ANTROPOLOJİ DOKTORA PROGRAM BİLGİLERİ

Amaç:

Sosyal Antropoloji Doktora Programı, bugün toplumları anlamanın yolunun, onların kültürel özgünlüklerini derinlemesine araştırma ve analiz yaparak incelemekten geçtiği varsayımına dayanır. Programın amacı, günümüz toplumlarında sosyal konu ve sorunları inceleyebilmek için gerekli olan teorik donanımı ve araştırma becerilerini kazandırmaktır. Antropoloji Doktora programı mezunları, kültürel özgünlükleri ve sosyal değişimi, özellikle nitel araştırma yöntemleriyle irdeleme deneyimi edinirler.

Hedef:

Antropoloji bölümü, günümüzde toplumların anlaşılabilmesi için her toplumda bulunan ve kültürel sistem içine nüfuz etmiş karmaşık dinamiklerin analizinin gerekliliği varsayımı üzerine kurulmuştur. Programın amacı öğrencilere, güncel sosyal ve kültürel olguları, konuları ve sorunları, derinlemesine ve kültürlerarası karşılaştırmalı bir perspektifte inceleyip anlamaları için gerekli teorik altyapıyı ve araştırma becerilerini vermektir. Antropoloji, insan çeşitliliğinin incelenmesi için bir dizi tarihsel ve karşılaştırmalı yaklaşımı içerir. Bu yaklaşımlar, tarih öncesi ve insan evrimi çalışmalarından, günümüz kültürlerinin anlamlı semboller sistemi olarak incelenmesine kadar geniş bir alanı kapsar.

Alınacak Derece:

Bu bölüm, yüksek öğretimde Sosyal Antropoloji alanında 240 AKTS kredilik üçüncü aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Antropoloji alanında Doktora derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları:

Doktora programına başlamak için yüksek lisans derecesi şartı aranır (En az 3.00/4.00 ya da 75/100 başarı düzeyi aranır). Başka bilim dallarında yüksek lisans derecesi olan adaylar, öncelikle bilim hazırlık programına alınırlar.

Doktora programının dili İngilizce'dir. Programa kabul edilmek için adayların son iki yıl içinde TOEFL sınavından en az 213 (bilgisayarlı sistem) veya 550 (yazılı sistem) ile TWE'den (Test of Written English) en az 4.5, veya Üniversite Dil Sınavından (ÜDS) en az 70 almış olması gerekir. Bu başarı düzeylerini doktora programına kabul aşamasında göstermeyen adaylar dil becerilerini geliştirmek amacıyla Yeditepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı'na alınırlar. Hazırlık programını başarıyla tamamlayan adayların TOEFL veya ÜDS sınavlarını tekrar almaları gerekmektedir.

Adayların Lisansüstü Eğitim Sınavı'ndan (LES), en az 45 EA (eşit ağırlıklı) puanı almaları gerekmektedir.

Adayların bölüm tarafından hazırlanan sözlü ve/veya yazılı giriş sınavını geçmeleri gerekmektedir. Bu sınavlar adayların sosyal konulara karşı ilgi ve duyarlılıkları ile, yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade etme yeteneklerini değerlendirmeye yönelik sınavlardır.

Adayların daha önce eğitim almış oldukları kurumlardan en az iki adet tavsiye mektubu getirmeleri gerekmektedir. Bu tavsiye mektupları da adayın değerlendirilmesinde göz önüne alınır.

Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş:

Mezunlar, akademik ortamlarda, araştırma şirketlerinde, müzelerde, uzmanlıkları ile bağlantılı olarak devlet kuruluşlarında, vakıflarda, UNESCO, UNICEF gibi sosyal ve kültür konularıyla ilgilenen uluslararası kuruluşlarda iş imkanları bulabilirler.

Mezuniyet Koşulları:

 

Programa kabul edilmiş, ancak farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin Sosyal Antropoloji Doktora Programı'na başlamadan önce Bilim Hazırlık Programı'nın gerekliliklerini yerine getirmeleri beklenir.

Programı tamamlamak için öğrencilerin iki dönem boyunca üçer kredilik beş temel ve iki seçmeli ders almaları öngörülmüştür. Toplam 21 kredilik dersi başarıyla tamamladıktan sonra öğrenciler doktora tezlerini oluşturacak bir araştırma üzerinde çalışmaya başlar ve iki yıl içinde tezlerini tamamlarlar.

 

 

 

 

ANTROPOLOJİ MEZUNU OLMAYANLAR İÇİN DOKTORA EĞİTİM PROGRAMI

 

    GÜZ DÖNEMİ               BAHAR DÖNEMİ        
ANT 503 Antropolojiye Giriş 6 3 0 0 3   ANT 506 Saha Uygulamaları 8 2 1 0 3
ANT 525 Antropoloji Kuramı I 8 3 0 0 3   ANT 526 Antropoloji Kuramı II 8 3 0 0 3
    14       6       16       6
Toplam Kredi: 12 Toplam AKTS: 30

 

    GÜZ DÖNEMİ               BAHAR DÖNEMİ        
ANT 603 Saha Çalışmaları: Anlatı ve Yorumlama 15 3 0 0 3   ANT 618 Bölge İncelemeleri 15 3 0 0 3
ANT 623 Performans ve Kültür 15 3 0 0 3   ANT 614 Antropolojide İleri Seminer 15 3 0 0 0
    30       6       30       3

 

    GÜZ DÖNEMİ               BAHAR DÖNEMİ        
ANT 673 Türk Antropoloji Tarihi 15 3 0 0 3   ANT 674 Türk Dünyası Kültürel Antropolojisi 15 3 0 0 3
    Seçmeli I 15 3 0 0 3       Seçmeli II 15 3 0 0 3
    30       6       30       6

 

    GÜZ DÖNEMİ               BAHAR DÖNEMİ        
ANT 699 Doktora Tezi 30 3 0 0 0   ANT 699 Doktora Tezi 30 3 0 0 0
    30               30        
                                 

 

    GÜZ DÖNEMİ               BAHAR DÖNEMİ        
ANT 699 Doktora Tezi 30 3 0 0 0   ANT 699 Doktora Tezi 30 3 0 0 0
    30               30        
Toplam Kredi: 33 Toplam AKTS: 280
                                 

 

 

ANTROPOLOJİ MEZUNU OLANLAR İÇİN DOKTORA EĞİTİM PROGRAMI

 

ANTROPOLOJİ (DOKTORA) DERS PROGRAMI

 

    GÜZ DÖNEMİ               BAHAR DÖNEMİ        
ANT 603 Saha Çalışmaları: Anlatı ve Yorumlama 15 3 0 0 3   ANT 618 Bölge İncelemeleri 15 3 0 0 3
ANT 623 Performans ve Kültür 15 3 0 0 3   ANT 614 Antropolojide İleri Seminer 15 3 0 0 0
    30       6       30       3

 

    GÜZ DÖNEMİ               BAHAR DÖNEMİ        
ANT 673 Türk Antropoloji Tarihi 15 3 0 0 3   ANT 674 Türk Dünyası Kültürel Antropolojisi 15 3 0 0 3
    Seçmeli I 15 3 0 0 3       Seçmeli II 15 3 0 0 3
    30       6       30       6

 

    GÜZ DÖNEMİ               BAHAR DÖNEMİ        
ANT 699 Doktora Tezi 30 3 0 0 0   ANT 699 Doktora Tezi 30 3 0 0 0
    30               30        
                                 

 

    GÜZ DÖNEMİ               BAHAR DÖNEMİ        
ANT 699 Doktora Tezi 30 3 0 0 0   ANT 699 Doktora Tezi 30 3 0 0 0
    30               30        
Toplam Kredi: 21 Toplam AKTS: 240
                                 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER

      KODU DERS ADI
ANT 645 Geçmişte ve Günümüzde Göçerler
ANT 661 Sağlık Antropolojisi
ANT 666 İslam Antropolojisi
ANT 667 İletişim ve Kültür
ANT 694 Etnomüzikoloji

 

 

PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ1

Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilir, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayıp analiz edebilir,

PÇ2

Özümsediği kuram ve yaklaşımları araştırılmamış konularda, kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma erişir,

PÇ3

Araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi gelişir, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan bir araştırmacı olma bilinci kazanır,

PÇ4

Antropoloji biliminde ve ilgilendiği diğer alanlarda ulusal ve uluslararası yayınlarını takip ederek, Türk Kültürüne ve dünya kültürlerine coğrafi koşullarını, tarihsel ve ekonomik süreçlerini, sosyal değişim dinamiklerini algılayarak bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilme gücü edinir,

PÇ5

Kişisel çalışmalarıyla ve yapılan çalışmalara getirdiği eleştirilerle sosyal bilim literatürüne katkıda bulunarak, özgün bakış açısını iş ve özel yaşamında uyarlayabilme becerisi gelişir.

 

 

DERSLERİN PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİLERİ

KOD ADI PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5
             
             
             
             
             
             
             
             
             
ANT 661 Sağlık Antropolojisi 4 5 4 5 4
ANT 674 Türk Dünyası Kültürel Antropolojisi 4 4 4 5 4
             
             
             
ANT 699 Doktora Tez Dersi          

 

 

 

 

DERS BİLGİLERİ

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Antropolojide Yöntem ve Etik ANT 610 1 2 + 1 3 15

 

Ön Koşul Dersleri -

 

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Doktora 
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü -
Dersi Verenler -
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı Bu dersin amacı; niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri konusunda bilgi edinilmesini sağlamak ve sosyal araştırma hakkında genel bilgi düzeyini arttırmaktır. Bu ders sayesinde, saha çalışmalarını oluştururken ve saha çalışmaları yaparken hem araştırma etiği hem de niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri arasındaki ilişkinin değerlendirilebilmesi öngörülmektedir. Bunun yanı sıra araştırmadaki etik değerler, verinin toplanması ve analizi, araştırmanın yazımı ve sunumu konularında da bilgiler verilecektir. Dönemin sonunda, ele alınan makaleler ve yaklaşımlar neticesinde, araştırmacının değişik metodları analiz edebilecek ve yeni metodlar geliştirebilecek, sosyal problemleri tanımlama ve değerlendirme noktasında yeni yaklaşımlar geliştirebilecek düzeye gelmesi amaçlanır.
Dersin İçeriği Niceliksel ve Niteliksel Araştırma Metodları, Araştırma Sorusu, Araştırmanın Kurgulanması, Örneklem, Araştırmanın Güvenirliliği ve Kalitesi, Katılımlı Gözlem Tekniği, Etik Değerler, Mülakat Teknikleri, İstatistik Veri, Sözlü ve Görsel Veri, Eylem Araştırmaları, Bulguların Analizi, Etnografi Yazımı

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Antropolojik araştırma tekniklerinin genel prensip ve ilkelerinin açıklanması.  

2,3,4,7,8,9

 

1,2,3

 

A,C

2) Öğrencilerin niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri konusunda bilgilendirilmesi.  

2,3,4,7,8,9

 

1,2,3,5

 

A,C

3) Öğrenciler, araştırma sorusu, örneklem, katılımlı gözlem ve veri toplama tekniklerini öğrenirler.  

2,3,4,7,8,9

 

1,2,3,5

A,C
4) Öğrenciler, araştırma etiği, verilerin analizi, yazımı ve sunumu konusunda bilgiler elde ederler.   

2,3,4,7,8,9

 

1,2,3,5

A,C
5) Farklı metodların analizi öğrencilere sosyal problemleri tanımlayıp değerlendirirken yeni yaklaşımlar geliştirme imkanı sunar. 2,3,4,7,8,9  

1,2,3,5

A,C

 

Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 5: Örnek Çalışmalar
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Antropolojide Araştırma Yöntemleri: Niceliksel ve Niteliksel Yaklaşımlar Kitap bölümleri, makaleler
2 Araştırmaya Hazırlık Kitap bölümleri, makaleler
3 Örneklem Kitap bölümleri, makaleler
4 Katılımlı Gözlem Kitap bölümleri, makaleler
5 Araştırmadaki Etik Kriterler Kitap bölümleri, makaleler, örnek çalışmalar
6 Mülakat Teknikleri Kitap bölümleri, makaleler
7 Ara sınav  
8 İstatistik Veri Kitap bölümleri, makaleler
9 Sözlü Veri Kitap bölümleri, makaleler
10 Görsel Veri Kitap bölümleri, makaleler
11 Eylem Araştırması ve Diğer Araştırma Teknikleri Kitap bölümleri, makaleler
12 Bulguların Analizi Kitap bölümleri, makaleler, örnek çalışmalar
13 Araştırma Sonuçlarının Sunumu Kitap bölümleri, makaleler, örnek çalışmalar
14 Etnografi Yazımı Kitap bölümleri, makaleler, etnografya örnekleri
15 Genel Değerlendirme  

 

KAYNAKLAR
Ders Notu Bernard, H. Russell. 2006. Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches. Altamira Press.

Burgess, Robert G. (Ed.). 2006. In the Field: An Introduction To Field Research. Routledge.

Flick, Uwe. 2007. Designing Qualitative Research. Sage Publications.

Neuman, Lawrence W. 2003. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Pearson Education.

Spradley, James P. 1980. Participant Observation. Harcourt Brace College Publishers.

Diğer Kaynaklar Greenwood, Davydd J. and Morten Levin. 2007. Introduction To Action Research: Social Research For Social Change. Sage Publications.

Henn. Matt, Mark Weinstein and Nick Foard (Ed.). 2006. A Short Introduction to Social Research. Sage Publications.

Keats, Daphne M. 2000. Interviewing: A Practical Guide for Students and Professionals. Open University Press.

Roberts, Brian. 2008. Biographical Research. Open University Press.

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Kitap Bölümleri, Makaleler, Raporlar
Ödevler Sözlü Sunumlar, Değerlendirme Yazıları
Sınavlar Araştırma Projesi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev Sunumu 1 20
Derse Katılım 1 10
Ara Sınav 1 30
Final Sınavı 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,    X        
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,         X  
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir,         X    
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,         X  
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,        X    
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,       X    
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,         X  
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,         X  
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi geliştirir.         X  

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Sınıf Sunumları 3 3 9
Kısa Sınav 1 30 30
Değerlendirma yazıları 3 3 9
Derse Katılım 15 1 15
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü     193
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8
Dersin AKTS Kredisi     8

 

 

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Performans ve Kültür ANT 623 1 3 + 0 3 15

 

Ön Koşul Dersleri -

 

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü -
Dersi Verenler -
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı Dersin amacı kültürü performans odaklı olarak incelemektir. Farklı kültürlerden insanlar kendi deneyimlerini nasıl yaratıyor ve sunuyorlar? Anlam ve değer kavramları dünyadaki kültürel çeşitlilik içinde incelenecektir. Derste performans yaratıcı bir sunum, günlük eylemler ve kamuya katılım yolu olarak incelenecektir. Jestler, davranışlar, alışkanlıklari olaylar, sanatsal edimler ve sosyal drama olarak hem performansın pratik yönünü hem de performans çalışmasını, belgeleme, yeniden üretme, analiz ve olayların organizasyonu olarak ele alacağız. Ritüel, oyun, gösteri ve rol olmak üzere dört ana kavram üzerinde duracağız. Sadece performansın ne olduğuna değil, kiminle, hangi şartlar altında ve nasıl sergilendiğine de bakacağız.
Dersin İçeriği Derste performans yaratıcı bir sunum, günlük eylemler ve kamuya katılım yolu olarak incelenecektir. Jestler, davranışlar, alışkanlıklari olaylar, sanatsal edimler ve sosyal drama olarak hem performansın pratik yönünü hem de performans çalışmasını, belgeleme, yeniden üretme, analiz ve olayların organizasyonu olarak ele alacağız. Ritüel, oyun, gösteri ve rol olmak üzere dört ana kavram üzerinde duracağız. Sadece performansın ne olduğuna değil, kiminle, hangi şartlar altında ve nasıl sergilendiğine de bakacağız.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
 1. Performans çalışmalarının interdisipliner ararştırma paradigmalarına dayandığı hakkında bilgi verir.
1,2,5,7 1,2,5 A,C
 1. Performansı teorik ve pratik olarak anlar. To understand performance as theory and practice
1,2,5,7 1,2,5 A,C
 1. Performansa metodolojik olarak yaklaşır. 
1,2,5,7 1,2,5 A,C
 1. Performansın bütünleyici ve belirleyici olduğunu anlar. 
1,2,5,7 1,2,5 A,C
 1. Performansı olay, günlük aktivite olarak anlar.
1,2,5,7 1,2,5 A,C
 1. Performansı sanatsal eylem olarak anlar.
1,2,5,7 1,2,5 A,C
 1. Farklı kültürlerden performans örneklerini sunar. paradigms.
1,2,5,7 1,2,5 A,C

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi

4. Tartışma Yöntemi  5. Gösteri Yöntemi 

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test  C. Ödev D. Boşluk –doldurma  E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo 

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık[H1] 
1 Giriş: Performans Nedir? Politikalar, Terimler ve Methodlar  
2 Konuşma eylemi ve diğer edimsel eylemler  
3 Etnografya, Anlatı ve Sözlü Tarih  
4 Günlük Yaşam ve Performans  
5 Ritüeller: Performansın tekrarlanması ve yeniden canlandırılması  
6  

Sanatsal Performans: Dans, Müzik, Oyun

 
7  

Drama, Tiyatro ve Retorik

 
8 Ara Sınav  
9 Cinsiyet Performansı  
10 Popüler Performans  
11 Performans Örnekleri, Tartışma ve Analizler : Orta Asya  
12 Performans Örnekleri, Tartışma ve Analizler:Native Amerika  
13 Performans Örnekleri, Tartışma ve Analizler: Afrika ve Afrikalı Amerikanlar  
14 Gözden Geçirme  

 

KAYNAKLAR
Ders Notu Turner, Victor. The Anthropology of Performance. New York: PAJ Publications, 1988.

Goffman, Erving. Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu.2014. İstanbul:Metis Yayınları.

Diğer Kaynaklar Tambiah, Stanley J. A Performative Approach to Ritual, London: The British Academy and Oxford University Press, 1979.                                                                            Turner, Victor. From ritual to theatre: The human seriousness of play. New York: Performing Arts Journal, 1982

Emerson, Robert M., Rachel I. Fretz, and Linda L. Shaw. 1995. Writing ethnographic fieldnotes. Chicago: University of Chicago Press.                                                     Pearson, Mike, and Michael Shanks. 2001. Theatre/archaeology. London ;, New York: Routledge.                                                                                                                 Meintjes, Louise. 2003. Sound of Africa!: making music Zulu in a South African studio. Durham, NC: Duke University Press.                                                                           Weiss, Robert Stuart. 1994. Learning from strangers: the art and method of qualitative interview studies. New York, Toronto, New York: Free Press.                                   Alford, Robert R. 1998. The craft of inquiry. New York: Oxford University Pres

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Çeşitli ülkelerden farklı performanslara ilişkin videolar
Ödevler Herhangi bir kültürün performans analizi hakkında bir rapor
Sınavlar Performans ve kültür konusunda genel bilgi içerikli ara ve final sınavları

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Derse Katılım, Sınıf Sunumları ve Derse Devam 1 20
Ödev 1 20
Final Sınavı 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,     X      
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,       X    
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir,      X      
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,     X      
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,       X    
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür.     X      
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,         X  
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,       X    
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi geliştirir.       X    

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) - - -
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 7 7
Final 1 14 14
Toplam İş Yükü     73
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2.92
Dersin AKTS Kredisi     3

 

 

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Bölge İncelemeleri ANT 618 2 3+ 0 3 15

 

Ön Koşul Dersleri -

 

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü -
Dersi Verenler Prof. Dr. A. Hande Birkalan Gedik
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere çini dair ‘gizemleri’ çözmekten öte, daha önce bu yönde yapılmış olan çalışmaların tarihini anlamak ve kendi çalışmalarında geçmişte yapılmış olan hataları tekrarlamamaya teşvik etmektir.
Dersin İçeriği Kültürel açıdan bütünlük arzeden belli başlı bölgeler değişik yönleriyle anthropolojik bakış açısıyla ele alınacaktır. Özellikle bölgelerin orjinal kaynakları temelinde yayınlanmış eserler ayrıntılı olarak incelenecek ve öğrencilerin söz konusu bölgenin kültür varlığı ile ilgili ayrıntılı ve bütüncül bir bakış açısı edinmeleri sağlanacaktır.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-   5,6,8,9 1,2,3 A,C
2-   5,6,8,9         1,2,3 A,C
3- 5,6,8,9 1,2,3 A,C
4- 5,6,8,9 1,2,3 A,C
5-   1,2,3,5,6,7,9 1,2,3 A,C
6- 1,2,3,5,6,7,9 1,2,3 A,C
7- 1,2,3,5,6,7,9 1,2,3 A,C

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi

4. Tartışma Yöntemi  5. Gösteri Yöntemi  6. Grup çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test  C. Ödev D. Boşluk –doldurma  E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo 

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1
 •  
 
2
 •  
 
3 Uzakdoğu  
4 Güneydoğu Asya  
5
 •  
 
6 Kuzey Amerika  
7 Güney Amerika  
8 Arktik Bölge  
9 Kuzey Avrupa  
10 Batı ve Orta Avrupa  
11
 •  
 
12 Doğu Avrupa  
13
 •  
 
14
 •  
 

 

KAYNAKLAR
Ders Notu ·         

 1.       

·         

·    

Diğer Kaynaklar  

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Dönemlik Araştırma Projesi
Sınavlar Ara Sınav , Final Sınavı

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Sunum ve Katılım    
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,      X      
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,       X    
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir,          X  
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,      X      
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,         X  
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,         X  
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,       X    
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,         X  
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi geliştirir.       X    

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 10 10
Final 1 19 19
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     4

 

 

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Antropolojik Teoride İleri Seminer ANT 614 2 3 0 10

 

Ön Koşul Dersleri -

 

Dersin Dili İngilizce / Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü -
Dersi Verenler -
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı Öğrencileri doktora sınavına hazırlarken “disiplin olma” fikrine odaklanan Antropolojik Teoride İleri Seminer dersi önceki dönemlerde öğrencilere temel hazırlamış olduğu düşünülen iki dersin okumalarına ileri seviyede eklemeler yapmayı tasarlamaktadır. Klasik Antropoloji Okumaları ve Modern Antropoloji Okumaları. Bundan başka, antropoloji okumalarına eleştirel bir bakışla disiplinin teorik konumu ele almayı amaçlamaktadır. Derste sözlü sunum yapılacak, tartışmalar olacaktır.
Dersin İçeriği Antropoloji okumalarına eleştirel bir bakışla disiplinin teorik konumu ele alınır.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) 1,2,3,4,5 1,4 C
2) 1,2,3,4,5 1,4 C
3)  1,2,3,4,5 1,4 C
4) 1,2,3,4,5 1,4 C
5)  1,2,3,4,5 1,4 C

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi

4. Tartışma Yöntemi  5. Gösteri Yöntemi 

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test  C. Ödev D. Boşluk –doldurma  E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo  H. Yoklama

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş -
2 Antropolojik Düşüncenin Biçimlenişi -
3 Evrimcilik H. Spencer

E. B. Tylor

 H. L. Morgan

4 Tarihsel Tikelcilik

 

F. Boas

R. H. Lowie

A. L. Kroeber

5 İşlevselcilik ve Yapısal İşlevselcilik B. Malinowski

A. R. Radcliffe-Brown

E. Pritchard

6 Yeni Evrimcilik, Kültürel Ekoloji, Kültürel Maddecilik L. White,

J. Steward

M. Harris

7 Yeni İşlevselcilik ve Eylem Kuramları M. Gluckman

F. Barth

 J. Boissevain

8 Yapısalcılık

 

C. Lévi-Strauss
9 Marksist Antropoloji Suret-Canale

M. Godelier

S. Mintz

10 Simgesel Antropoloji V. Turner

M. Douglas

M. Sahlins

11 Yorumsamacı Antropoloji

 

C. Geertz
12 Postmodern Antropoloji

 

J. Clifford

R. Rosaldo

 A. Gupta

J. Ferguson

13 Öğrenci Sunumları -
14 Öğrenci Sunumları -
15 Final Ödevi Teslimi -

 

 

 

 

 

 

KAYNAKLAR
Ders Notu  Ders verenin hazırladığı okuma paketi.
Diğer Kaynaklar APPLEBAUM, H. (der.) (1987). Perspectives in Cultural Anthropology. Albany: State University of New York.

BARRET, S. R. (1996). Anthropology: A Student’s Guide to Theory and Method. Toronto, Buffalo, Londra: University of Toronto Press.

ERICKSON, P. A. ve L. D. MURPHY (1999). A History of Anthropological Theory. Ontario: Broadview Press.

ERIKSEN, T. H. ve F. SIVERT (2001). A History of Anthropology. Padstow: Pluto Press.

ERIKSEN, T. H. (2004). What is Anthropology? Londra, Ann Arbor: Pluto Press.

McGEE, R. J. ve R. L. WARMS (der.) (1996). Anthropological Theory. An Introductory History. Londra, Toronto, California: Mayfield Publishing Co.

ÖZBUDUN, S., B. AYDIN, S. ALTUNTEK (2006). Antropoloji. Kuramlar, Kuramcılar. Ankara: Dipnot Yayınevi.

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar   -
Ödevler  -
Sınavlar -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Derse Katılım ve Derse Devam 1 20
Sınıf Sunumları 1 30
Ödev 1 50
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı   -
Yıl içinin Başarıya Oranı   -
Toplam   -

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilir, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayıp analiz edebilir,         X  
2 Özümsediği kuram ve yaklaşımları araştırılmamış konularda, kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma erişir,         X  
3 Araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi gelişir, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan bir araştırmacı olma bilinci kazanır,         X  
4 Antropoloji biliminde ve ilgilendiği diğer alanlarda ulusal ve uluslararası yayınlarını takip ederek, Türk Kültürüne ve dünya kültürlerine coğrafi koşullarını, tarihsel ve ekonomik süreçlerini, sosyal değişim dinamiklerini algılayarak bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilme gücü edinir,         X  
5 Kişisel çalışmalarıyla ve yapılan çalışmalara getirdiği eleştirilerle sosyal bilim literatürüne katkıda bulunarak, özgün bakış açısını iş ve özel yaşamında uyarlayabilme becerisi gelişir.         X  

 

 

 

 

 

 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Sunum 2 20 40
Katılım 15 3 45
Ödev 1 60 60
Final - - -
Toplam İş Yükü     250
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10
Dersin AKTS Kredisi     10
       

 

 

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Türk Antropoloji Tarihi ANT 673 3 3 + 0 3 15

 

Ön Koşul Dersleri -

 

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü -
Dersi Verenler Yrd. Doç. Dr. Arif Acaloğlu
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı Bu derste, Türk Bilim tarihinde yapılan, antropolojik bakış açısının yerleşmesine ve kültürel çeşitliliğe yönelik farkındalığın geliştirilmesine katkıda bulunan araştırmalar, seyahat ve gözlem notları incelenecektir.
Dersin İçeriği  

Türk Bilim tarihinde araştırmaları, seyahat notları, gözlemleri ile anthropolojik bakış açısının yerleşmesini ve kültürel çeşitliliğe yönelik farkındalığın geliştirilmesine katkıda bulunan yazarların eserleri incelenecektir. Çok eski çağlardan beri Türk bilim tarihi bu konularla ilgili önemli örneklerle zengindir. Bu bağlamda Orhun Anıtları, Kaşgarlı Mahmut’un, Biruni’nin, Farabi’nin eserleri Türk devletlerinin ve topluluklarının tarih ve kültürleriyle ilgili kronikler incelenecektir. Ayrıca modern çağda Türk Dünyası ile Antropolojinin bir bilim alanı olarak gelişim ve oluşum süreci orjinal kaynaklar üzerinden ele alınacaktır.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Türk Coğrafyasında antropolojik çalışmaların tarihsel gelişimini anlar. 1,7,8,11 1,2,4,5 A,C
2) Türklerin kültür coğrafyasında Türk antropoloji tarihinin kaynaklarını öğrenir. 1,6,7,8,9 1,2,4,5 A,C
3) Ortaçağdan günümüze değişen konular ve çalışma alanları anlaşılmış olur. 1,2,4,6,7,11 1,2,4,5 A,C
4) Türkiye’de antropolojinin kurumsallaşmasında yaşanan süreç anlaşılır. 1,2,4,6,7,8,11 1,2,4,5 A,C

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi

4. Tartışma Yöntemi  5. Gösteri Yöntemi  6. Grup çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test  C. Ödev D. Boşluk –doldurma  E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo 

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Antropoloji tarihinin tanımı ve önemli aşamaları  
2 Türklerin kültür coğrafyası ve Türk antropoloji tarihinin kaynakları  
3 Eskiçağ Türk kültür geleneğinde antropolojik yaklaşım örnekleri (Saka/İskit çağında ötekini tanımlamak)  
4 Büyük Hun İmparatorluğu ve Avrupa Hun İmparatorluğu: kültürel çeşitlilik ve antropolojik refleksler  
5 Göktürkler döneminde antropolojik yaklaşımlar ve yorumlar  
6 Erken dönem Türk-İslam uygarlığında kültürel çeşitlilik algıları Kaşgarlı Mahmut: Linguistik anrtropolojinin temelleri ve Türkçenin etnografyası, Yusuf Has Hacip: Türk siyaset ve hukuk antropolojisinin manifestosu  
7 Ara sınav  
8 Ortaçağ’da Türk felsefî antropolojisi (Farabi, İbn Sina)  
9 Tarihte ilk profesyonel etnografya örneği: Biruni’nin Hindistan eseri.  
10 Ortaçağ Türk dünyasının kültürel antropolojisi (Cahiz’den İbn Batuta’ya kadar)  
11 Ortaçağ Türkçe eserlerde (sözlük, gezi notları, anılar, edebi eserler vb.) antropolojik yaklaşımlar ve yorumlar  
12 Modern Çağ Türk Dünyasında (Anadolu, Kafkas, Orta Asya, İdil-Ural) antropoloji çalışmalarının erken aşamaları  
13 Türkiye’de Antropolojinin kurumsallaşması  
14 Günümüz Türk Dünyasında antropoloji eğitimi ve araştırmaları: kurumlar, konular  

 

KAYNAKLAR
Ders Notu Magnarella, Paul and Orhan Türkdoğan. 1976. “The Development of Turkish Social Anthropology.” Current Anthropology. 17 (2): 263-274.

Carol Delaney. 1991. The Seed and the Soil: Gender and Cosmology in Turkish Society.

(Selection).

Nükhet Sirman. 1990. “State, Village and Gender in Western Turkey.” In Turkish State,Turkish Society. Eds. Nükhet Sirman and Andrew Finkel. Pp: 21-51.

Diğer Kaynaklar Folklor-Edebiyat Dergisi.200. Sayı 22 Sosyal Antropoloji Özel Sayısı Nermin Erdentuğ Anısına

Metin Özbek. “Cumhuriyetle Başlayan Antropoloji.” Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cumhuriyetimizin 75. Yılı Özel Sayısı. 105-106.

Sibel Özbudun-Demirer. 2011. “Anthropology as a Nation-Building Rhetoric: The

Shaping of Turkish Anthropology (from 1850s to 1940s)”. Dialectical Anthropology. 35:111-129.

 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Kitap ve makaleler
Ödevler Öğrenci sunumları
Sınavlar Bitirme ödevi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 20
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,         X  
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,         X  
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir,      X      
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,       X    
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,         X  
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,       X    
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,         X  
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,     X      
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi geliştirir.     X      

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 12 12
Ödev 1 5 5
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     124
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.96
Dersin AKTS Kredisi     5

 

 

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Türk Dünyasının Kültürel Antropolojisi ANT 674 2 3 + 0 3 15

 

Ön Koşul Dersleri -

 

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü -
Dersi Verenler Yard. Doç. Dr. Arif Acaloğlu
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı Türk Kültür Antropolojisi I'in devamı olan bu ders çerçevesinde günlük yaşam gelenekleri, esasen maddi olmayan kültür değerleri ve ilgili kurumlar incelenecektir.
Dersin İçeriği Eski Türklerin beslenme alışkanlıkları, sağlık kültürü, hukuk ve töre düzeni, dinsel inançları, büyücülük ve şamanizm gelenekleri, dil ve iletişim kültürü; güzel sanatlar ve halk edebiyatı köken, yapı ve işlev açısından karşılaştırmalı olarak incelenmektedir..

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Maddi olmayan kültür değerleri anlatılır. 1,4 1,2,3 A,C
2- Beslenme ve salğık kültürü üzerine bilgiler verilir. 1,4,5 1,2,3 A,C
3-  Toplumsal düzen, hukuk ve adalet uygulamaları incelenir. 1,4,5 1,2,3 A,C
4- Güzel sanatların gelişimi ve sanat dallarının özellikleri ele alınır. 1,2,4,5 1,2,3 A,C
5-.Manevi değerler, inançlar, büyü gibi konular irdelenir. 1,2,3,4,5          1,2,3 A,C

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi

4. Tartışma Yöntemi  5. Gösteri Yöntemi  6. Grup çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test  C. Ödev D. Boşluk –doldurma  E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo  H.Yoklama

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Barınak çeşitleri. Otağ mimarisi (mobil mimari). -
2 Ulaşım ve taşımacılık -
3 Beslenme kültürü. -
4 Sağlık bilgileri. İnsan bedeni. Hastalıklar, tedavi araçları ve yöntemleri. -
5 Spor etkinlikleri. Yarışmalar, avlanma gelenekleri, popüler oyunlar -
6 Savaş sanatı. Savaş ve toplum. Ordu yapısı: savaşçıların eğitimi ve donanımı. -
7 Hukuk ve adalet. -
8 Ara sınav -
9 Resim ve heykel sanatları. -
10 Müzik. Müzik aletleri. Müzik eşliğinde yapılan törenler, danslar. Tiyatro. -
11 Mitoloji, büyü ve din. Tektanrıcı bir düzen olarak Göktanrıcılık -
12 Eski Türk Şamanizmi. Türk halk kültüründe Şamanizm izleri. -
13 Halk edebiyatı ve sözlü gelenek. Yazılı edebiyata geçiş ve bilinen ilk kitaplar. -
14 İletişim kültürü ve araçları; dil, yazı, simgeler -
15 Final Sınavı -

 

KAYNAKLAR
Ders Notu 1.    Arsal, Sadri Maksudi, (1947) Türk Tarihi ve Hukuk, İstanbul

2.    Diyarbekirli, Necat, (1972) Hun Sanatı, MEB Kültür Yayınları, İstanbul

Diğer Kaynaklar  

3.    Gumilyev, Lev, (2006) Eski Türkler, Selenge Yayınları, İstanbul

4.    Ögel, Bahaeddin, (2001) Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödevler 4 20
Vize 1 30
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ  

 

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilir, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayıp analiz edebilir,       X    
2 Özümsediği kuram ve yaklaşımları araştırılmamış konularda, kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma erişir,       X    
3 Araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi gelişir, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan bir araştırmacı olma bilinci kazanır,        X    
4 Antropoloji biliminde ve ilgilendiği diğer alanlarda ulusal ve uluslararası yayınlarını takip ederek, Türk Kültürüne ve dünya kültürlerine coğrafi koşullarını, tarihsel ve ekonomik süreçlerini, sosyal değişim dinamiklerini algılayarak bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilme gücü edinir,         X  
5 Kişisel çalışmalarıyla ve yapılan çalışmalara getirdiği eleştirilerle sosyal bilim literatürüne katkıda bulunarak, özgün bakış açısını iş ve özel yaşamında uyarlayabilme becerisi gelişir.       X    

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 30 30
Kısa Sınav 1 7 48
Final 1 60 60
  1 9 9
Toplam İş Yükü     243
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,75
Dersin AKTS Kredisi     15

 

 

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Geçmişte ve Günümüzde Göçerler ANT 645   3 + 0 3 15

 

Ön Koşul Dersleri -

 

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü -
Dersi Verenler Yard. Doç. Dr. Ayşe Hilal Tuztaş Horzumlu
Dersin Yardımcıları  
Dersin Amacı Bu dersin ana teması geçmişten günümüze yaşamış olan göçerlerdir. Bu derste binlerce yıl önce yaşamış olan eski göçerlerin keşfi arkeolojik bulgularla analiz edilecek, dünyanın farklı bölgelerindeki günümüz göçerleri antropolojik açıdan incelenerek keşfedilmeye çalışacaktır. Eski dönemlerdeki göçerleri keşfetmek ve anlamak için günümüzdeki göçebe hayat tarzının dinamiklerini, göçlerin sebep ve modellerini anlamak ve hatta günlük hayattaki faaliyetlerin malzeme üzerine nasıl yansıdığını gözlemlemektir.
Dersin İçeriği Bu seminer dersinin ana teması geçmiş dönemde yaşamış olan göçerlerdir. Seminerin katılımcıları binlerce yıl önce yaşamış olan eski göçerlerin keşfini arkeolojik bulguları analiz ederek ve dünyanın farklı bölgelerindeki günümüz göçerlerini antropolojik açıdan inceleyerek keşfetmeye çalışacaktır. Eski dönemlerdeki göçerleri keşfetmek ve anlamak için günümüzdeki göçebe hayat tarzının dinamiklerini, göçlerin sebep ve modellerini anlamak ve hatta günlük hayattaki faaliyetlerin malzeme üzerine nasıl yansıdığını gözlemlemek gerekir. Derste arkeolojik, antropolojik, etnografik,tarih içerikli bazı temel yayınların eleştirel bir bakış açısıyla okunması ve arkeolojide kulanılan mevcut teori ve yöntemlerin eleştirel analiziyle göçerler ve göçebeliğe dair problemler irdelenecek ve bazı sorulara cevap aranacaktır. Ayrıca, literatürde çok tartışmalı olan “göçebelik”, “yerleşik hayat” ve “transhuman” kavramları, tarihi ve kökenleri tartışılacak, arkeolojik kontekste göçerlerin nasıl keşfedildiği, incelendiği ve yorumlandığına yönelik yayınlar da okunup eleştirisi yapılacaktır.

 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Göçebe yaşama ilişkin kavram ve tanımları öğrenir. 1,2,3,6,7,8 1,2,4 A,C
2-Göçebe gündelik yaşamı ve pratiklerine ilişkin bilgi sahibi olur. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,4 A,C
3-Farklı göçebe coğrafyalarında yaşayan grupları karşılaştırabilecek bilgiye sahip olur. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4 A,C
4- Göçer ve yerleşik kültürler arasındaki ilişkileri ve stratejileri anlayacak bir bakış elde eder. 1,2,3,4,5,6,8,9 1,2,3,4 A,C

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi

4. Tartışma Yöntemi  5. Gösteri Yöntemi  6. Grup çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test  C. Ödev D. Boşluk –doldurma  E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo 

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Göçebeliğin tanımı  
2 Göçebe Coğrafyaları  
3 Göçebelik Biçimleri (Tam göçebelik, Yarı göçebelik, Transhümans, Yaylacılık)  
4 İnsan - doğa- hayvan ilişkisi  
5 Göçebelik ekonomisi ve çobanlık pratiği  
6 Göçebelik mimarisi ve mekan kullanımı  
7 Göçebe yaşamda siyasi ve sosyal organizasyon  
8 Öğrenci Sunumları  
9 Aile ve akrabalık ilişkileri  
10 Göç ve yıllık faaliyetler  
11 Gündelik yaşam pratikleri ve maddi kültür  
12 Göçebe yaşamda zaman ve mekan ilişkisi  
13 Göçebelerin köylülerle ve devletle ilişkileri  
14 İskan faaliyetleri ve yerleşme modelleri  

 

KAYNAKLAR
Ders Notu -Barfield, Thomas J. 1993. The Nomadic Alternative. New Jersey: Englewood Cliffs.

-Eröz, Mehmet. 1991. Yörükler. İstanbul: TDAV Yayınları.

-Kâşgarlı Mahmut. 1972 Divanü Lûgat-it-Türk. Besim Atalay (Çev.). C. 1-6. Ankara: TDK Yayınları.

-Khazanov, Anatoly M. 1984. Nomads and The Outside World. Julia Crookenden (Çev.).U.S.A: The University of Wisconsin Press.

Diğer Kaynaklar -Barnard, Hans and Willeke Wendrich (Ed.). 2008. The Archaeology of Mobility Old World and New World Nomadism. USA: UCLA.

-Bates, Daniel G.1973. Nomads and Farmers: A Study of The Yörük Southeastern Turkey. Ann ArborThe University of Michigan.

-Beck, Lois. 1991. Nomad, A Year in The Life of a Qashqa’i Tribesman in Iran. USA:University of California Press.

-Cribb, Rojer. 1991. Nomads in Archaeology. Cambridge: Cambridge University Press.

-Galaty, John G. ve Douglas L. Johnson (Ed.). 1990. “Introduction: Pastoral Systems in Global Perspective.” The World of Pastoralism: Herding System in Comparative Perspective. New York: The Guilford Press..

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar İlgili kitaplar, makaleler, belgeseller
Ödevler Final ödevi
Sınavlar Vize sınavı

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Derse Katılım ve Sunum 1 30
Final Ödevi 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ  

 

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,       X    
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,       X    
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü-yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi geliştirir,      X      
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,     X      
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,       X    
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,     X      
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,       X    
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,       X    
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi geliştirir.       X    

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav 1 7 7
Sunum 1 3 3
Final Ödev 1 9 9
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3
Dersin AKTS Kredisi     3

 

 

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Sağlık Antropolojisi ANT 661 1 3 + 0 3 15

 

Ön Koşul Dersleri -

 

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü -
Dersi Verenler -
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı Bu dersin amacı sağlık, hastalık, kültür ve iyileştirme arasındaki ilişkiyi irdelemektir. Sağlık antropolojisinde kültürü esas alarak mı sağlığı incelemek yoksa evrensel bakış açısından mı analiz edilmeli gibi temel bir sorunsalı esas alır. Farklı kültürlerdeki sağlık kavramını analiz eder.
Dersin İçeriği Baskın biyomedikal paradigması ve alternatif iyileştirme yöntemlerini tartışır. Ayrıca dersin içeriğine antropologların uygulamalı antropolojide sağlık ile ilgili yaptıkları çalışmalara eleştirel bir bakış açısını katar.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sağlık ve hastalık kavramlarını antropolojik anlamda irdeler. 1,2,4 1,2,3 A,C
2) Batı  toplumlarında tıbbın gücünü analiz eder. 1,2,4 1,2,3 A,C
3) Uygulamalı antropoloji yapan antropologların sağlık meselesini nasıl tartıştıklarını çalışır. 1,2,3,4,5 1,2,3 A,C
4) Farklı toplumlardaki sağlık kavramını anlar. 1,2,4,5 1,2,3 A,C
5) Biyomedikal paradigma ile alternatif iyileştirme pratiklerini karşılaştırır ve tartışır. 1,4 1,2,3 A,C
6) Neo-liberal ekonomilerde alternatif tıbbın yerini analiz eder. 1,4 1,2,3 A,C
7) Türkiye’nin sağlık politikalarını inceler. 1,2,3,4,5 1,2,3 A,C

 

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi

4. Tartışma Yöntemi  5. Gösteri Yöntemi  6. Grup çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test  C. Ödev D. Boşluk –doldurma  E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo 

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ Sağlık Antropolojisinin Temelleri
2 DEMOGRAFYA VE SAĞLIK Alan Araştırması, Etnisite ve Kimlik, Çocuk Antropolojisi, Bölgesel Çalışmalar, Uygulamalı Antropoloji, Modern Türkiye Antropolojisi, Siyasi Antropoloji
3 İNSANLAR DOĞAL KAYNAKLAR VE HAYVANLAR Bölgesel Çalışmalar, Uygulamalı Antropoloji, Mekan ve Anlatı, Alan Araştırması, Etnisite ve Kimlik, Çocuk Antropolojisi, Modern Türkiye Antropolojisi, Siyasi Antropoloji
4 SOSYAL YAPININ TEMELLERİ Bölgesel Çalışmalar, Uygulamalı Antropoloji, Mekan ve Anlatı, Alan Araştırması, Etnisite ve Kimlik, Çocuk Antropolojisi, Modern Türkiye Antropolojisi, Siyasi Antropoloji
5 OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN MİRASI Etnisite ve Kimlik, Mekan ve Anlatı, Siyasi Antropoloji, Modern Türkiye Antropolojisi
6 İMPARATORLUKTAN ULUS-DEVLETE Etnisite ve Kimlik, Mekan ve Anlatı, Siyasi Antropoloji, Modern Türkiye Antropolojisi, Siyasi Antropoloji
7 ARA SINAV  
8 DİN DEVLET VE TOPLUM Etnisite ve Kimlik, Mekan ve Anlatı, Siyasi Antropoloji, Modern Türkiye Antropolojisi, Siyasi Antropoloji
9 KIRSAL TÜRKİYE Bölgesel İncelemeler, Uygulamalı Antropoloji, Mekan ve Anlatı, Alan Araştırması, Etnisite ve Kimlik, Modern Türkiye Antropolojisi, Çocuk Antropolojisi, Uluslararası göç
10 KENTLİ TÜRKİYE Bölgesel İncelemeler, Uygulamalı Antropoloji, Mekan ve Anlatı, Alan Araştırması, Etnisite ve Kimlik, Modern Türkiye Antropolojisi, Çocuk Antropolojisi, Uluslararası göç, Kent Antropolojisi
11 SOSYAL PROBLEMLER VE SEÇİLİ KONULAR Bölgesel İncelemeler, Uygulamalı Antropoloji, Mekan ve Anlatı, Alan Araştırması, Etnisite ve Kimlik, Modern Türkiye Antropolojisi, Çocuk Antropolojisi, Uluslararası göç
12 GÖÇ Bölgesel İncelemeler, Uygulamalı Antropoloji, Mekan ve Anlatı, Alan Araştırması, Etnisite ve Kimlik, Modern Türkiye Antropolojisi, Çocuk Antropolojisi, Uluslararası göç
13 EKONOMİ VE GEÇİM KAYNAĞI Bölgesel İncelemeler, Uygulamalı Antropoloji, Mekan ve Anlatı, Alan Araştırması, Etnisite ve Kimlik, Modern Türkiye Antropolojisi, Çocuk Antropolojisi, Uluslararası göç, Kent Antropolojisi
14 GELENEKSEL VE POPÜLER KÜLTÜR Bölgesel İncelemeler, Uygulamalı Antropoloji, Mekan ve Anlatı, Alan Araştırması, Etnisite ve Kimlik, Modern Türkiye Antropolojisi, Çocuk Antropolojisi, Uluslararası göç, Kent Antropolojisi

 

 

 

KAYNAKLAR
Ders Notu Karakaş Özbayrak, İ (2011) II.Abdülhamid Döneminde Uygulanan Sosyal Yardım Politikaları, Libra Yayınevi.

 

  Shankland, D. (1999). Antropoloji ve Etnisite: Yeni Alevi Hareketinde Etnoğrafyanın Yeri. (eds.) Olsson, Tord, Özdalga Elisabeth and Raudvere Catharina. Alevi Kimliği, 20-31.

 

Kâğıtçıbaşı, Ç. (1996). Family and human development across cultures: A view from the other side. Psychology Press.

 

Delaney, C. L. (1991). The seed and the soil: gender and cosmology in Turkish village society (Vol. 11). Univ of California Press.

 

Arbel, B (2010) “The Attitude of Muslims to Animals: Renaissance Perceptions and Beyond” Suraiya Faroqhi ed. Animals and People in Ottoman Empire, 57-74. Eren.

 

Berkes, N., & Kuyaş, A. (2003). Türkiye'de çağdaşlaşma (Vol. 117). Yapı Kredi Yayınları.

Diğer Kaynaklar Panzac, D., & Yılmaz, S. (1997). Osmanlı imparatorluğu'nda veba: 1700-1850. Türkiye Ekonomik Toplumsal Tarih Vakfı.

 

Öztan, G. (2012) Türkiye’de çocukluğun politik inşası. Bilgi Üniversitesi Yayınevi.

 

 

 

 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Etnograif araştırmayı temel alan ve kapsamlı literatür taraması yapılmış rapor
Sınavlar  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 10
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilir, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayıp analiz edebilir,       X    
2 Özümsediği kuram ve yaklaşımları araştırılmamış konularda, kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma erişir,         X  
3 Araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi gelişir, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan bir araştırmacı olma bilinci kazanır,       X    
4 Antropoloji biliminde ve ilgilendiği diğer alanlarda ulusal ve uluslararası yayınlarını takip ederek, Türk Kültürüne ve dünya kültürlerine coğrafi koşullarını, tarihsel ve ekonomik süreçlerini, sosyal değişim dinamiklerini algılayarak bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilme gücü edinir,         X  
5 Kişisel çalışmalarıyla ve yapılan çalışmalara getirdiği eleştirilerle sosyal bilim literatürüne katkıda bulunarak, özgün bakış açısını iş ve özel yaşamında uyarlayabilme becerisi gelişir.       X    

 

 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 60 60
Kısa Sınav 2 25 50
Ödev 1 60 60
Final - - -
Toplam İş Yükü     254
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10.16
Dersin AKTS Kredisi     15

 

 

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İslam Antropolojisi ANT 666   3 + 0 3 15

 

Ön Koşul Dersleri  

 

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü -
Dersi Verenler Prof. Dr. Mehmet Bayraktar
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı İslam bilim geleneği çerçevesinde kültürel çeşitlilikle ilgili yaklaşımları ve eserler i değerlendirmek
Dersin İçeriği İslam Uygarlığı çerçevesinde kültürel çeşitlilikle ilgili yaklaşımlar ve eserler bu ders kapsamında iki açıdan değerlendirilecektir. Birincil olarak insanın, toplumun ve kültürlerin kökeni ve yapısı ile ilgili İslami yorumlar incelenecektir. İkinci olarak İslam dünyasındaki bilim insanlarının başlangıçtan günümüze kadar bu konularda yaptıkları çalışmalar antropoloji biliminin kriterlerine gore incelenecektir.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-İslam dinini konu alan antropolojik çalışma konuları incelenmiş olur. 1,3,4,8,9,11 1,2,4 A,C
2- İslam kültüründeki öteki kavramına bakış ortaya konulmuş olur 1,3,4,8,11 1,2,4 A,C
3- İslam düşünürlerinin antropoloji ile arasındaki bağ incelenmiş olur 1,4,6,7,8 1,2,4 A,C
4- Günümüzde İslam coğrafyasında yapılan antropolojik çalışmalar ve yaklaşımlar ortaya konmuş olur. 1,4,6,8,9,11 1,2,4 A,C

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi

4. Tartışma Yöntemi  5. Gösteri Yöntemi  6. Grup çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test  C. Ödev D. Boşluk –doldurma  E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo 

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İslam dininin insana bakışı ve İslamî kültür geleneğinde antropolojik yaklaşımlar  
2 Tanrı – evren – insan; yaratılış süreci ve yaratılışın hikmeti  
3 İslama göre toplumsal cinsiyet, ilgili süreçler ve düzenlemeler  
4 İslam’a göre Öteki tanımları  
5 Farabi – İbn Sina – Miskaveyhi  
6
 •  
 
7 Ibn Haldun  
8 Ara sınav  
9
 •  
 
10 Maverdi (Ahkam-ul Sultaniye), Nizam-ül Mülk vb.’da siyaset antropolojisi  
11 Gezginler – tarihçiler – yazarlar: kültürel çeşitlilik algıları  
12 Osmanlı döneminde antropolojik yaklaşım örnekleri  
13 Modern Çağ İslam Antropolojisinde gelişim ve değişim  
14 Günümüz İslam dünyasında antropoloji çalışmaları, eğitim ve araştırmalar  

 

KAYNAKLAR
Ders Notu -John R. Bowen.2012. A New Anthropology of Islam

-Gabriele Marranci.2008. The Anthropology of Islam.

Diğer Kaynaklar -Ghodsee, Kristen. 2010. Muslim Lives in Eastern Europe: Gender, Ethnicity, and the Transformation of Islam in Postsocialist Bulgaria. Princeton: Princeton University Press.

-Kreinath, Jens. 2012. The Anthropology of Islam Reader. New York: Routledge.

-Rasanayagam, Johan. 2011. Islam in Post-Soviet Uzbekistan: The Morality of Experience. Cambridge:Cambridge University Press.

-Ruthven, Malise. 2012. Islam: A Very Short Introduction. Second ed. Oxford: Oxford University Press.

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Kita, makaleler ve belgeseller
Ödevler Sunum
Sınavlar Vize ve final bitirme ödevi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Derse Katılım ve Ödev 1 20
Sunum 1 10
Final Sınavı 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ  

 

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,       X    
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,       X    
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi geliştirir,      X      
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,     X      
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,       X    
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,     X      
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,       X    
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,       X    
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi geliştirir.       X    

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 14 1 14
Ödev 1 7 7
Final 1 3 3
  1 9 9
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3
Dersin AKTS     15

 

 

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Etnomüzikoloji ANT 694   3 + 0 3 15

 

Ön Koşul Dersleri -

 

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü -
Dersi Verenler -
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı Dersin ana amacı dünya müzik kültürünü ve insan kültürünün müzik üzerindeki etkisini anlamaktır.
Dersin İçeriği Etnomüzikoloji bütün müzikler ve müzikle alakalı insan davranışlarını anlamak için bir çerçeve sunmaktadır. Buna göre, etnomüzikologlar zengin müzik sistemlerini anlama, yorumlama ve açıklamayı amaçlamaktadırlar. Bu amaçlara ulaşmak artistik ifadelere karşı bir hassasiyet ve gelişmiş bir müzik eleştirisi ve çok kültürlü estetik ve hem insani hem bilimsel perspektiflerden oluşan disiplinlerarası bir yaklaşım gerektirmektedir. Etnomüzikolojide etkili olan antropolojik bakış açılarının analizi (örneğin evrimsel, difüzyonist, tarihi tikelcilik, yapısalcılık, işlevselcilik, sembolik, göstergebilimsel) yeni ufuklar açan metinlerin detaylı incelemesi yoluyla yapılacaktır.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Müzik kültürlerine genel bir bakış açısı kazandırır. 1,2,5,7 1,2,5 A,C
2) Çeşitli müzikler arasında ortaya çıkan tarihsel ve toplumsal süreçleri etnomüzikolojik bakış açısıyla inceler. Seçilecek toplumların yaşayışı ile müzik pratikleri birlikte düşünme yeteneği kazanır. 1,2,5,7 1,2,5 A,C
3) Dinin müzik üzerindeki etkisi konusunda bilgi sahibi olur. 1,2,5,7 1,2,5 A,C
4) Müzik ve siyaset ilişkisi üzerine bilgi sahibi olur.  1,2,5,7 1,2,5 A,C
5) Asya folk ve geleneksel müzikleri tanır. 1,2,5,7 1,2,5 A,C
6) Kuzey ve Güney Amerika kıtasındaki folk ve geleneksel müzikleri tanır. 1,2,5,7 1,2,5 A,C
7) Avrupa kıtasındaki folk ve geleneksel müzikleri tanır. 1,2,5,7 1,2,5 A,C

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi

4. Tartışma Yöntemi  5. Gösteri Yöntemi 

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test  C. Ödev D. Boşluk –doldurma  E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo 

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Etnomüzikolojide Araştırma Metodları ve Bibliyografya  
2 Saha çalışması ve kavram olarak müzik kültürleri  
3 Teori ve Metod: Transkripsiyon  
4 Teori ve Metod: Notasyon  
5 Müzik tarzlarının analizi  
6 Tarihsel Etnomüzikoloji  
7 İkonografi ve Organoloji  
8 Ara sınav  
9 Müziğin Enstrümanları  
10 Din ve Müzik: Ritüel Müziği-  
11 Cinsiyet ve Müzik-  
12 Müzik ve Politik Temsil (1980)  
13 Postmodernizm, Popüler Müzik ve Etnomüzikolojinin Geleceği- (1990)  
14 Uygulamalı Etnomüzikoloji  

 

KAYNAKLAR
Ders Notu Myers, Helen, Ethnomusicology and Introduction. Newyork: The Macmillan Press, 1992

Alan Merriam, The Anthropology of Music. Northwestern Univ. Press, 1964.

Nettl, Bruno. The Study of Ethnomusicology: Twenty-Nine Issues and Concepts. Urbana: University of Illinois Press. 1983.

Diğer Kaynaklar  Solis, Ted, ed. 2006. Performing Ethnomusicology. University of California Press.

 Nettl, Bruno. The Study of Ethnomusicology: Twenty-Nine Issues and Concepts. Urbana: University of Illinois Press. 1983.

Bruno Nettl, "Merriam, Alan P." in The New Grove Dictionary of Music and Musicians (London: MacMillan, 2001).

Miller, T., & Shahriari, A., World Music-A Global Journey- Roudledge, New York & London, (third editon) 2012.

Agawu, Kofi. 2003. Representing African Music: Postcolonial Notes, Queries, Positions. New York and London: Routledge.

Manuel, Peter. 1988. '’Popular Musics of the Non-Western World’’. New York: Oxford UP.

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Çeşitli ülkelerden müziklere ilişkin videolar
Ödevler Herhangi bir kültürün müzik analizi hakkında bir rapor
Sınavlar Müzik kültürleri konusunda genel bilgi içerikli ara ve final sınavları

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Derse Katılım, Sınıf Sunumları ve Derse Devam 1 20
Ödev 1 20
Final Sınavı 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,     X      
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,       X    
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir,      X      
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,     X      
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,       X    
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür.     X      
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,         X  
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,       X    
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi geliştirir.       X    

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) - - -
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 7 7
Final 1 14 14
Toplam İş Yükü     73
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2.92
Dersin AKTS Kredisi     15