• TR
  • EN

Bölüm Hakkında

Azami bitirme süresi ; Tezli Yüksek Lisans Programı : 4 dönem ders + 2 dönem tez olmak üzere 6 dönem dir.  Tezsiz Yüksek Lisans Programı : 3 dönem dir.

Programı bitirme koşulu ; Tezli Yüksek Lisans Programı: 7 ders + 1 Seminer ve Tez dir. Tezsiz Yüksek Lisans Programı : 10 ders + Bitirme Projesi dir.

 

LL.M. Programının İşleyişi

Hukuk Fakültesi mezunu adayların Yüksek Lisans Programını bitirmeleri halinde kendilerine LL.M (Master of Laws) Hukuk Yüksek Lisansı Diploması verilecektir.

Ders ve seminerler tercihen iş günleri akşam saatlerinde ve Cumartesi günleri gündüz yapılacak olmakla beraber, zaman zaman bazı derslerin iş günleri 16.00 – 19.00 saatlerinde programlanması söz konusu olabilir. Özellikle yabancı öğretim üyelerinin “blok ders” uygulamasını tercih ettikleri bilinmektedir. Buna göre bir haftalığına Istanbul’a gelen konuk profesör her gün üçer saat olmak üzere toplam 15 saatten oluşan bir blok ders modülünü tamamlayabilmektedir. Bu dersler de 16.00- 19.00 arası gerçekleştirilir.

Yüksek Lisans programına sınırlı sayıda aday kabul edilecektir. İlgilenenlerin Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsün ‘de ön kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. Kayıt için Lisans Diploması sureti, Notlu Belge (Transcript), ALES Sonuç Belgesi, Askerlik durumunu gösteren belge, Nüfus Cüzdanı sureti, İkametgah Senedi ve 6 adet fotoğraf gerekmektedir. Kayıt esnasında aday seçeceği derslerin bir listesini de Program Yöneticiliğine teslim edecektir. Adayların alacağı dersler Akademik Danışmanı tarafından onaylanacaktır.

Seminer ve dersler küçük gruplarla gerçekleştirilecektir. En az sekiz kişi tarafından seçilen tüm ders ve seminerler ilgili ders yılında açılacaktır.

• yurt-içi/-dışı ve küresel hukukçuluğun çeşitli alanlarda üç boyutlu bir yaklaşımla,
• öğretim elemanlarının üstün deneyim ve nitelikleriyle,
• derslerinin çeşitliliği, örnek vak’alara ve güncel yargı kararlarının irdelenmesine dayanan gerçekçi ve uygulamalı içerikleriyle,
• merkez Kütüphanesinin zengin ve güncel kolleksiyonu ile
• öğrencilerinin gelişimlerine olanak tanır.

Ancak öğrencilerin başarıları,
• öğrenme bilinci, isteği ve karalılığı kadar, derslere devamı aksatmamaya,
• verilenle yetinmeden, konuları geniş bir bakış açısı, karşılaştırmalı ve analitik bir yaklaşımla araştırmaya,
• kendi bilgi, görüş ve deneyimlerini öğretim elemanları ve arkadaşlarına katılımcı, paylaşımcı bir ortamda bireysel veya ortak çalışmalarla aktarmaya,
• sonuçta, gerekli sentezleri yaparak uzmanlaşmaya

dayanır.

TEZLİ Program gereğince öğrenci, ayrıntılı bir inceleme niteliği taşıyan ve o konuda getirdiği önemli yenilik ve değerlendirmelerle bilime katkı niteliği taşıması gereken mezuniyet tezini, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunca onaylanan Tez Danışmanlarıının yönetiminde Türkçe veya İngilizce hazırlar. Tez çalışması kredisiz olup Tez, yine Yönetim Kurulunca belirlenen Tez Jürisi tarafından incelenir; olumlu görüşleri halinde, sözlü savunmaya alınır ve savunma sonunda başarılı veya ek sürede tamamlanma kaydıyla eksik, ya da başarısız olarak değerlendirilir. TEZSİZ Program gereğince öğrenci, zorunlu mezuniyet projesini, dersi veren Proje Danışmanının yönetiminde İngilizce veya Türkçe hazırlar. Proje çalışması kredisiz olup Proje Danışmanı tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Program Sonrası Olanaklar

Yeditepe Üniversitesinde yüksek not ortalaması ile Hukuk Masteri LL.M. diploması alan öğrenciler

Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışmak, baro sınavlarına girmek üzere bu ülkede J.D. diploması almak isteyen Yeditepe Hukuk Fakültesi mezunlarına New Orleans’da bulunan Loyola Law School üç yılda tamamlanabilen JD programını iki yılda bitirme olanağı tanımaktadır.

Diploma

Yeditepe Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü “Hukuk Yüksek Lisansı” (LL.M.) Programını başarıyla bitiren öğrenciye “Hukuk Yüksek Lisansı” (LL.M.) diploması verilir.

Her dersten geçer not almış olmak kaydıyla, Genel Not Ortalaması (CGPA) 3,65-3,74 arasındaki öğrenciler Onur (Honour) ve 3,75-4,00 arasında olanlar da Yüksek Onur (High Honour) dereceleriyle ödüllendirilirler.

Temel İlkeler

• Bir dönemin Eğitim Programının dersleri ve öğretim elemanları, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından gereksinimlerin tespit edilmesinden sonra belirlenir. Ders seçme süreleri içinde, bir derse olan talebin yeterlilik düzeyine göre Enstitü Yönetimi, o dersi o dönem için kapatabilir, veya erteleyebilir.

• Güz veya Bahar dönemlerinde seçilebilecek ders sayısı 7 ile sınırlıdır. Ancak, öğrencinin genel başarı düzeyinin ve zorlayıcı nedenlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda ek bir ders alması Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanabilir. Yaz döneminde seçilebilecek ders sayısı kesinlikle 3 ile sınırlıdır.

• TEZLİ Program, en az 21 kredi ağırlıklı dersten, TEZSİZ Program 30 kredi ağırlıklı dersten ve mezuniyet projesinden oluşur.

• Danışmanının uygun bulması koşuluyla öğrenci, Güz veya Bahar döneminin derslerin başladığı ikinci haftanın sonuna kadar derslere yaptığı kaydı sildirerek o dersten çekilebilir (withdrawal). 1 Ekim 2008 den sonra dersten çekilme hiçbir koşulda mümkün değildir. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek zorlayıcı nedenler dışında, öğrenci bırakılanların yerine başka ders(ler)e kayıt yaptıramaz.

• Derslerin tamamına devam zorunludur. Ancak teorik derslerin %30′unu, uygulamalı derslerin %20′sini aşmayan ve ancak haklı bir nedene dayanan devamsızlık belirtilen sınırlar içinde kabul edilebilir.

• TEZLİ veya TEZSİZ Programda eğitim görmüş bir öğrencinin tüm derslerinden başarılı sayılabilmesi için, almış olduğu kredili derslerin genel not ortalamasının (CGPA) en az 2,5/4,0 olması gerekir. Bu ortalama tutturulamamış ve öğrenci not yükseltme talebinde bulunmuşsa, “CC” notu alınmış derslerin azami Eğitim Süresi içinde tekrarlanmasına olanak sağlanır.

Sonraki dönemler için örnek teşkil edebilecek 2016- 2017 Eğitim- Öğretim Bahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Ders Programı için lütfen tıklayınız.

Vizyon Misyon

Bir kaç yıl önce basında yer alan haberlerde, Anayasa Mahkemesi tarafından YÖK’e gönderilen bir yazıda, ülkemizde Avrupa Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku ve Tahkim gibi konularda ihtisaslaşmış hukukçulara gereksinim olduğu belirtilerek yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapmak üzere öğrenci gönderilmesi önerildiği belirtilmekteydi.

Gerçekten de uluslararası ilişkilerin giderek yoğunlaşması, küreselleşmenin önemli sonuçlarından biri oldu. Bu nedenle Uluslararası Ticaret Hukuku büyük önem kazandı.Öte yandan ülkemiz Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği oluştururken AB Hukuku da büyük önem kazandı. AB Hukuku yanında değişik hukuk branşları da oluşmaya başladı. AB Dış Ticaret Hukuku, AB Gümrük Birliği ve Malların Serbest Dolaşımı Hukuku, AB Rekabet Hukuku, AB Vergi Hukuku, AB Çevre Hukuku, AB Şirketler Hukuku, AB Sermaye Piyasası Hukuku, Avrupa Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku gibi çok sayıda alt hukuk branşları ortaya çıktı. Bu durumda Türkiye, Avrupa Birliği’ne tam üye olsa da olmasa da yakından izlemesi gereken önemli bir hukuk ailesiyle karşılaşmış oldu. Bilindiği üzere üye sayısı otuzu bulacak olan Avrupa Birliği dünyanın en büyük ticaret bloku olarak bir siyasi birlik haline de gelmektedir.

Öte yandan TBMM bünyesinde Tahkim uygulamasının genişletilmesi Uluslararası Tahkim konularında iyi yetişmiş hukukçulara duyulan gereksinimi daha da arttırdı. Söz gelimi New York’da, Londra’da veya Zürih’de toplanacak bir Hakem Mahkemesinde görev yapabilecek çok sayıda Türk Hakeme ihtiyaç olduğu gibi bu Hakem Heyetleri önünde tarafların haklarını savunacak -iyi yabancı dil yanında yabancı hukuk sistemlerini de bilen- avukatlara da ihtiyaç olduğu açıktır. Bu gelişmeleri dikkate alan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi bir yıl yoğun İngilizce hazırlık programından sonra Hukuk öğrenimine başlayan öğrencilerin dört yıllık fakülte yaşamlarında ikinci yabancı dil olarak Almanca öğrenmelerini hedeflerken, İngilizce okutulan hukuk derslerinin de sayısını arttırdı. International Law, European Union Law and Institutions, Human Rights Law, Conflict of Laws, Common Law of Contracts, Common Law of Torts gibi dersler lisans öğrencileri için zorunlu dersler olarak konuldu.

Ne var ki, dört yıllık Hukuk Fakültesi eğitimi uluslararası düzeyde çağdaş gereksinimleri karşılamak açısından yetersiz kalıyordu. Hukuk Fakültesi eğitiminin beş yıla çıkarılması önerileri gerçekçi bulunmadığından beşinci yıl eğitiminin Hukuk Yüksek Lisansı veya Master of Laws (LL.M) programı çerçevesinde düzenlenmesi en uygun çözüm görünüyordu. Yeditepe Üniversitesi Yüksek Lisans programında çok sayıda yabancı hukuk profesörü ve uzman görev aldığından derslerin önemli bir bölümü İngilizce olarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle programı izleyecek adayların iyi düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

Yabancı dili İngilizce olmayan adaylar için de çok sayıda yüksek lisans ders ve seminerleri Türkçe verilmektedir. Ayrıca İngilizce programdan ders ve seminer alan öğrenciler aynı zamanda Türkçe derslerden de seçebilirler. Yeditepe Üniversitesi, YÖK mevzuatı çerçevesinde tezli ve tezsiz iki farklı Hukuk Yüksek Lisansı – Master of Laws, LL.M. programı uygulamaktadır. Buna göre “tezsiz” LL.M. programına katılan adaylar, toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders ile Dönem Projesi dersi ve seminerlerde ortalama notları en az 2.5. CB derecesiyle başarılı olmaları halinde diplomalarını alacaklardır. Tezli yüksek lisans programı ise toplam 24 kredi değerinde en az SEKİZ ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Genel not ortalamalarını en az 2.5 derece ile tamamlayan adaya, danışman öğretim üyesinin gözetiminde hazırlanacak tezin jüri önünde başarıyla savunulmasından sonra Tezli Yüksek Lisans Diploması verilecektir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı normal olarak bir öğretim yılı içinde tamamlanabileceği gibi görevleri nedeniyle tam gün öğrenci statüsüne giremeyecek adayların çalışmalarını üç yıla yaymaları mümkün olabilecektir. Ancak her durumda yüksek lisans programının azami üç yıl içinde tamamlanması gerekmektedir. LLM. derecesini kazandıktan sonra doktora eğitimine devam etmek isteyen adayların 3.00/4.00 başarı notuna sahip olmaları gerekir.

Başvuru Koşulları

Kayıtlar

Yüksek Lisans Programına, tercihen Hukuk Fakültesi mezunu, dört yıllık örgün eğitim mezunları ve ALES sınavında başarılı olan adaylar katılabilecektir. İngilizce ders ve seminerlere katılacak adayların bu dili çok iyi düzeyde bilmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans (LL.M) Programı Kayıt Koşulları

 -           Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak.

-           Tezli Yüksek Lisans programları için ALES'den herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olmak (Geçerlik süresi üç yıldır).

-           İngilizce dil sınavından muafiyet için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS' den 55 veya son iki yıl içinde girilen TOEFL' dan 66, puana sahip olmak.

Bologna

Ders ve Seminerler

Hazırlanan Yüksek Lisans Programı adaylara çok sayıda özel ihtisas ders ve semineri seçme olanağını tanımaktadır. Sözgelimi Uluslararası Ticaret ve Tahkim konularında uzmanlaşmak isteyecek adaylar, anglo-sakson hukuk sistemlerinin temelini teşkil eden Contracts, Torts dersleri yanında International Corporations and International Business Law, International Commercial Arbitration, EU Law,International Commercial Law, Mergers and Acquisitions, Electronic Contracts, International Tax Law, Law of Joint Ventures and Foreign Investments in Turkey, Transfrontier Mobility of Law, The European Ius Commune, Current Issues of Comparative Law gibi dersler alabileceklerdir.

Temel hukuk konularında ve güncel hukuki gelişmeler ile ilgili alanlarda zengin seçeneklerin yer aldığı yüksek lisans programında, Yargıtay Kararları ile Sigorta Hukuku Uygulamaları, Türk İcra ve İflas Takipleri Hakkındaki Son Değişiklikler, Hukuk Felsefesi: Hukuk Toplum Mühendisliği Olarak Nitelenebilir mi?, Yeni İş Kanunu (4857 sayılı İş Kanunu’nun getirdiği yeniliklerin incelenmesi), Bağımsız İdari Otoriteler, Yeni Konkordato Hukuku (4949 ve 5092 sayılı İcra ve İflas Kanunu Değişikliklerinden sonra İflasın Ertelenmesi, Sermaye Şirketlerinin Yeniden Yapılandırılması, Adi Konkordato ve Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Müesseseleri), Banka Sözleşmeleri Hukuku, Türk Hukukunda ve Uluslararası Hukukta Kara Para Aklama (Money Laundering), İşletmeciler için Temel Hukuk Bilgileri, Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku Uygulamaları – Organize Suç Çeteleri, Rekabet Hukuku,Yargıtay Kararları ile Deniz Ticaret Hukuku Uygulamaları, İptal Davaları Hakkındaki Son Değişiklikler, Şirketlerin Birleşmesi ve Devralmalar, Güncel Medeni Usul Hukuku Uygulamaları, Hukuk Felsefesi: Hukukun Küreselleşmesi ve Doğal Hukuk, Kambiyo Mevzuatında İthalat ve İhracat Hesapları, Yatırım Uyuşmazlıklarında Tahkim, Bankacılık Hukuku, Borçlar Kanunu’nda Düzenlenmeyen İş Görme Sözleşmeleri, Banka Yöneticilerinin Hukuki Sorumluluğu gibi çok değişik konularda ders ve seminerler yer almaktadır.

Öğretim Üyeleri

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde görev alan çok sayıda öğretim üyesi ve uygulamacı hukukçu yanında yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda üniversiteden konuk öğretim üyelesinin de ders vereceği yüksek lisans programı, Türkiye ve dünya çapında hukuk profesörlerinin biraraya geldiği bir kadro tarafından gerçekleştirilmektedir.

Öğretim Methodu

LL.M. Programının İşleyişi

Hukuk Fakültesi mezunu adayların Yüksek Lisans Programını bitirmeleri halinde kendilerine LL.M (Master of Laws) Hukuk Yüksek Lisansı Diploması verilecektir.

Ders ve seminerler tercihen iş günleri akşam saatlerinde ve Cumartesi günleri gündüz yapılacak olmakla beraber, zaman zaman bazı derslerin iş günleri 16.00 – 19.00 saatlerinde programlanması söz konusu olabilir. Özellikle yabancı öğretim üyelerinin “blok ders” uygulamasını tercih ettikleri bilinmektedir. Buna göre bir haftalığına Istanbul’a gelen konuk profesör her gün üçer saat olmak üzere toplam 15 saatten oluşan bir blok ders modülünü tamamlayabilmektedir. Bu dersler de 16.00- 19.00 arası gerçekleştirilir.

Yüksek Lisans programına sınırlı sayıda aday kabul edilecektir. İlgilenenlerin Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsün ‘de ön kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. Kayıt için Lisans Diploması sureti, Notlu Belge (Transcript), ALES Sonuç Belgesi, Askerlik durumunu gösteren belge, Nüfus Cüzdanı sureti, İkametgah Senedi ve 6 adet fotoğraf gerekmektedir. Kayıt esnasında aday seçeceği derslerin bir listesini de Program Yöneticiliğine teslim edecektir. Adayların alacağı dersler Akademik Danışmanı tarafından onaylanacaktır.

Seminer ve dersler küçük gruplarla gerçekleştirilecektir. En az sekiz kişi tarafından seçilen tüm ders ve seminerler ilgili ders yılında açılacaktır.

• yurt-içi/-dışı ve küresel hukukçuluğun çeşitli alanlarda üç boyutlu bir yaklaşımla,
• öğretim elemanlarının üstün deneyim ve nitelikleriyle,
• derslerinin çeşitliliği, örnek vak’alara ve güncel yargı kararlarının irdelenmesine dayanan gerçekçi ve uygulamalı içerikleriyle,
• merkez Kütüphanesinin zengin ve güncel kolleksiyonu ile
• öğrencilerinin gelişimlerine olanak tanır.

Ancak öğrencilerin başarıları,
• öğrenme bilinci, isteği ve karalılığı kadar, derslere devamı aksatmamaya,
• verilenle yetinmeden, konuları geniş bir bakış açısı, karşılaştırmalı ve analitik bir yaklaşımla araştırmaya,
• kendi bilgi, görüş ve deneyimlerini öğretim elemanları ve arkadaşlarına katılımcı, paylaşımcı bir ortamda bireysel veya ortak çalışmalarla aktarmaya,
• sonuçta, gerekli sentezleri yaparak uzmanlaşmaya

dayanır.

TEZLİ Program gereğince öğrenci, ayrıntılı bir inceleme niteliği taşıyan ve o konuda getirdiği önemli yenilik ve değerlendirmelerle bilime katkı niteliği taşıması gereken mezuniyet tezini, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunca onaylanan Tez Danışmanlarıının yönetiminde Türkçe veya İngilizce hazırlar. Tez çalışması kredisiz olup Tez, yine Yönetim Kurulunca belirlenen Tez Jürisi tarafından incelenir; olumlu görüşleri halinde, sözlü savunmaya alınır ve savunma sonunda başarılı veya ek sürede tamamlanma kaydıyla eksik, ya da başarısız olarak değerlendirilir. TEZSİZ Program gereğince öğrenci, zorunlu mezuniyet projesini, dersi veren Proje Danışmanının yönetiminde İngilizce veya Türkçe hazırlar. Proje çalışması kredisiz olup Proje Danışmanı tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Program Sonrası Olanaklar

Yeditepe Üniversitesinde yüksek not ortalaması ile Hukuk Masteri LL.M. diploması alan öğrenciler

Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışmak, baro sınavlarına girmek üzere bu ülkede J.D. diploması almak isteyen Yeditepe Hukuk Fakültesi mezunlarına New Orleans’da bulunan Loyola Law School üç yılda tamamlanabilen JD programını iki yılda bitirme olanağı tanımaktadır.

Diploma

Yeditepe Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü “Hukuk Yüksek Lisansı” (LL.M.) Programını başarıyla bitiren öğrenciye “Hukuk Yüksek Lisansı” (LL.M.) diploması verilir.

Her dersten geçer not almış olmak kaydıyla, Genel Not Ortalaması (CGPA) 3,65-3,74 arasındaki öğrenciler Onur (Honour) ve 3,75-4,00 arasında olanlar da Yüksek Onur (High Honour) dereceleriyle ödüllendirilirler.

Temel İlkeler

• Bir dönemin Eğitim Programının dersleri ve öğretim elemanları, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından gereksinimlerin tespit edilmesinden sonra belirlenir. Ders seçme süreleri içinde, bir derse olan talebin yeterlilik düzeyine göre Enstitü Yönetimi, o dersi o dönem için kapatabilir, veya erteleyebilir.

• Güz veya Bahar dönemlerinde seçilebilecek ders sayısı 7 ile sınırlıdır. Ancak, öğrencinin genel başarı düzeyinin ve zorlayıcı nedenlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda ek bir ders alması Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanabilir. Yaz döneminde seçilebilecek ders sayısı kesinlikle 3 ile sınırlıdır.

• TEZLİ Program, en az 24 kredi ağırlıklı dersten, TEZSİZ Program 27 kredi ağırlıklı dersten ve mezuniyet projesinden oluşur.

• Danışmanının uygun bulması koşuluyla öğrenci, Güz veya Bahar döneminin derslerin başladığı ikinci haftanın sonuna kadar derslere yaptığı kaydı sildirerek o dersten çekilebilir (withdrawal). 1 Ekim 2008 den sonra dersten çekilme hiçbir koşulda mümkün değildir. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek zorlayıcı nedenler dışında, öğrenci bırakılanların yerine başka ders(ler)e kayıt yaptıramaz.

• Derslerin tamamına devam zorunludur. Ancak teorik derslerin %30′unu, uygulamalı derslerin %20′sini aşmayan ve ancak haklı bir nedene dayanan devamsızlık belirtilen sınırlar içinde kabul edilebilir.

• TEZLİ veya TEZSİZ Programda eğitim görmüş bir öğrencinin tüm derslerinden başarılı sayılabilmesi için, almış olduğu kredili derslerin genel not ortalamasının (CGPA) en az 2,5/4,0 (harf notuyla CB) olması gerekir. Bu ortalama tutturulamamış ve öğrenci not yükseltme talebinde bulunmuşsa, “D” notu alınmış derslerin azami Eğitim Süresi içinde tekrarlanmasına olanak sağlanır.

Pazartesi, 27 Kasım, 2017 - 15:43
T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS VE HUKUK DOKTORA PROGRAMLARI   YEDITEPE UNIVERSITY – INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES   MASTER’S (LL.M.) AND DOCTORAL (PhD) PROGRAMS IN LAW   2017/2018 GÜZ DÖNEMİ – FALL SEMESTER 2017/2018...
Salı, 22 Ağustos, 2017 - 16:20
  T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS VE HUKUK DOKTORA PROGRAMLARI YEDITEPE UNIVERSITY – INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES MASTER’S (LL.M.) AND DOCTORAL (PhD) PROGRAMS IN LAW 2017/2018 GÜZ DÖNEMİ – FALL SEMESTER 2016/...
Salı, 20 Haziran, 2017 - 12:55
T.C. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2017- 2018 Eğitim- Öğretim Dönemi yüksek lisans ve doktora programları akademik takvimi yayınlanmıştır. Açıklanan takvime göre 2017 Güz Yarıyılı dersleri 18 Eylül 2017 tarihinde başlayacak olup 29 Aralık 2017 tarihine kadar devam edecektir. Bu...
Salı, 20 Haziran, 2017 - 12:41
PAZARTESİ (MONDAY)   17:30 – 20:30   TOPLULUK MÜLKİYETİ (Müşterek Mülkiyet, Elbirliği Mülkiyeti, Kat Mülkiyeti, Kat İrtifakı, Devre Mülk) Prof. Dr. Abdülkadir ARPACI Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Özel Hukuk Bölüm Başkanı Yüksek Lisans / Doktora...
Pazartesi, 27 Kasım, 2017 - 15:59
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen Yurt Dışında Yüksek Lisans Üzerine Söyleşiler etkinliğinin üçüncü ayağında Amerika Birleşik Devletlerinde yüksek lisans olanakları Öğr. Gör. Kemal Berkarda ve Ar. Gör. Buket Onur Gökalp...
Pazartesi, 27 Kasım, 2017 - 15:58
Yurtdışı yüksek lisansları (LL.M.) hakkındaki söyleşiler serisinin ikincisi lisansüstü eğitimlerini Almanya'da tamamlamış olan Yrd. Doç. Dr. Cihan Avcı Braun ve Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez Küçük tarafından gerçekleştirilmiştir. Almanya'da hukuk yüksek lisansı yapmaya meraklı...
Pazartesi, 27 Kasım, 2017 - 15:55
Yurtdışı yüksek lisansları (LL.M.) hakkındaki söyleşiler serisinin birincisi yüksek lisans ve doktorasını Fransa’da tamamlamış bulunan Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞUA tarafından gerçekleştirilmiştir. Fakültenin vize sınav döneminin hemen öncesinde olmasına rağmen yurtdışı hukuk yüksek lisansı için istekli...
Tem 09

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet F. ŞUA 'nın katılımıyla, ''E - Ticaret Hukuku'' başlıklı online seminer...

Tem 07

Hukuk Yüksek Lisans ve Doktara Programı, Dr. Öğr. Üyesi Tevfik Sönmez Küçük' ün katılımıyla, ''Dijital Çağda...

Tem 06

Hukuk Yüksek Lisans ve Doktara Programı Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK' ün katılımıyla, "Vergi...

Ara 02

Avrupa ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Güncel Sorunlar başlıklı ulurlararası sempozyum 2 - 3...

Kas 27

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan ÜZELTÜRK, 21 Şubat 2017 tarihinde Yeditepe Hukuk...