• TR
  • EN

Bölüm Hakkında

Genel Gazetecilik Yüksek Lisans Programı, disiplinlerarası bir program olup, farklı meslek gruplarında uzmanlaşan öğrenci adaylarını, medya alanına, özellikle de gazetecilik ve dijital gazetecilik alanlarına ait ulusal ve uluslararası yaklaşımları ve gelişmekte olan pratikleri hızlı bilgi çağının gerekliliğine uygun bir şekilde donatmayı amaçlamaktadır.

BOLOGNA BİLGİ PAKETİ

TYYÇ

DERS PROGRAMI

Vizyon Misyon

Vizyon

Demokratik toplum düzeninin işlerliği bilgili, yetkin ve sorumlulukları konusunda bilinçli gazetecilerin varlığına bağlıdır. Bu nedenle modern toplumlarda gazeteciliğin rolü ve etkisi hakkında çok yönlü bir kavrayışı geliştirebilmenin yanı sıra bilgiyi/haberi gazeteciliğin gerektirdiği şekilde yapılandırma yetkinliği kazanabilmek büyük önem taşımaktadır. Gazetecilik aynı zamanda, hızla gelişen bir endüstri kolu olan medya sektöründeki, yayıncılıktan medya planlamasına, finansal yönetimden ürün pazarlamasına kadar hemen hemen her alandaki yerel-ulusal ve küresel düzlemler arasındaki geçişkenliklerden de etkilenmektedir.

Genel Gazetecilik; disiplinlerarası bir program olup, diğer disiplinlerden alınan bakış, teknik ve yöntemler, medyaya özgü kurumsal ve idari sorunlar üzerinde odaklanmaktadır. Aynı zamanda program, yöndeşme, yeni medya ve dijital medya kavramlarının genel gazetecilik uygulamaları çerçevesinde ele alınarak teknolojik bağlamda gazetecilik mesleğinin günümüzle entegrasyonu sağlanmıştır. Ancak program, disiplinlerarası bir program olmasına rağmen  herhangi bir disiplinin alternatifi ya da uzantısı değildir.

Misyon

Toplumun pek çok kesimince medyanın kendisi tarafından ortaya konulan yıpranmışlık ve güven bunalımı önemli bir sorundur. Medya çalışanı, yasal olmasına rağmen kimi tutum ve davranışların gerek kurum içinde gerekse kurumla toplum arasında ilişkilerde yaratacağı komplikasyonları sürekli zihninde tutan bir etik anlayışa da sahip olmalıdır. Bu nedenle Genel Gazetecilik Yüksek Lisans Programı’nın bir diğer amacı da medyadaki bu yıpranmışlığı ve güven bunalımını aşacak, niteliksel dönüşümü gerçekleştirebilecek öngörü ve donanıma sahip yönetici adaylarını yetiştirmektir; çünkü medyanın ortaya koyduğu ürünlerin tüketiminin toplumsal sonuçları büyük önem taşımaktadır.

Aynı zamanda programda, adaylara bir endüstri olarak medya, medya planlaması, medya hukuku konularında da eğitim verilerek medya merkezli bir işletme anlayışı üzerine odaklanılmaya önem verilmektedir. Böylece, programa devam eden öğrencilerin, medya ürünlerinin pazarlanması, insan kaynakları, tiraj ve dağıtım süreci; medya kuruluşunun bir marka olarak nasıl yaratılacağı, korunacağı ve piyasa koşullarında nasıl rekabet edileceği gibi medyaya özgü sorunları tartışarak çözüm üretme aşamasında yapılması gerekenleri de görebilmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır.

Genel Gazetecilik Yüksek Lisans Programının amacı, gerek medya sektöründe çalışan profesyonellerin gerekse iletişim, medya ve hukuk vd. bölümlerden mezun olan medya yöneticisi adaylarının, medya yönetiminin giderek karmaşıklaşan hukuki, etik, teknolojik ve ekonomi-politik boyutlarını anlayabilecek ve yönetebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip olmalarını sağlamaktır.

Programdan mezun olacak öğrencilerin, medyanın temel ekonomik yapısını, üretim sürecini ve sorunlarını bilen, kurumun insan kaynakları profilini, mali imkanlarını ve kaynakları verimli biçimde kullanabilen, medya ürünlerinin pazarlanması konusunu kavramış, yetki ve sorumluk alabilen, bu yetiyi ve sorumluluğu belli hukuki mevzuat ve etik çerçeve içinde kullanabilen dijital platformlarda üretim yapabilen ve dijital gazetecilik uygulamalarında yetkin, vizyon sahibi bir gazeteci/yönetici profiline sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Başvuru Koşulları

Gazetecilik Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru ve kabul koşulları aşağıdaki gibidir:

  • Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak.
  • Transkript 
  • ALES Belgesi (55 ve üstü puan- Geçerlilik süresi 5 yıldır. Başvuru tarihinde ALES belgesi olmayan adaylar “Şartlı Öğrenci” statüsünde programa kabul edilebilirler.
  • Dil Belgesi (YÖKDİL, YDS'den 55 veya TOEFL'dan 66)
  • Özgeçmiş
  • Niyet mektubu
  • İki adet referans mektubu
Çarşamba, 25 Nisan, 2018 - 15:44
2018-2019 ders yılında Genel Gazetecilik Yüksek Lisans Programına öğrenci alımı yapılmayacaktır. Önemle duyurulur.