• TR
  • EN

Bölüm Hakkında

Azami bitirme süreleri ; Doktora Programı için; 2 yıl ders 4 yıl tez olmak üzere 6 yıl , Bütünleşik Doktora Programı için; 3 yıl ders 4 yıl tez olmak üzere 7 yıl 

Programı tamamlama koşulları ;  Doktora Programını tamamlamak için 7 ders+ 1 seminer , yeterlilik sınavı ve doktora tezinden başarılı olmak gerekir.

Bütünleşik Doktora Programını tamamlamak için 14 ders+ 1 seminer , yeterlilik sınavı ve doktora tezinden başarılı olmak gerekir.

 

Doktora Programının İşleyişi

Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenci, doktora programına başvuru yapabilir. Programa öğrenci kabul edilebilmesi için adayların anabilim dalınca yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. Doktora eğitiminde, öğrenciler 7 doktora dersi alırlar. Bu dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, derslerin bitiminden en erken altı ay sonra gerçekleştirilecek doktora yeterlilik sınavına girme hakkı kazanırlar. Kamu ya da özel hukuk alanında doktora yeterlilik sınavına girip başarılı olan öğrenciler, bir öğretim üyesinin gözetiminde doktora tezi konusu seçip söz konusu alanda doktora tezi yazarlar.

Yüksek Lisans eğitimi ardından yapılan doktora eğitiminden başka bir de bütünleştirilmiş doktora programı uygulaması bulunmaktadır. Bu doktora programında öğrenciler yüksek lisans yapmaksızın doktora programına müracaat edebilirler. Bu programda öğrenci adayının mezuniyet ortalamasının en az 3.00/4.00 olması ve ALES puanının EA 80 olması gerekmektedir. Bununla birlikte öğrenci adayı diğer adaylarla birlikte anabilim dalının açacağı yazılı ve/veya sözlü sınavında da başarılı olmak durumundadır. Doktora Programına kabul edilecek öğrencilerin Bilim Sınavı başarısı yanında çok iyi derecede İngilizce bilmeleri esastır.

Ders ve seminerler tercihen iş günleri akşam saatlerinde ve Cumartesi günleri gündüz yapılacak olmakla beraber, zaman zaman bazı derslerin iş günleri 16.00 – 19.00 saatlerinde programlanması söz konusu olabilir. Özellikle yabancı öğretim üyelerinin “blok ders” uygulamasını tercih ettikleri bilinmektedir. Buna göre bir haftalığına Istanbul’a gelen konuk profesör her gün üçer saat olmak üzere toplam 15 saatten oluşan bir blok ders modülünü tamamlayabilmektedir. Bu dersler de 16.00- 19.00 arası gerçekleştirilir.

Doktora programına sınırlı sayıda aday kabul edilecektir. İlgilenenlerin Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ön kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. Kayıt için Lisans Diploması sureti, Notlu Belge (Transcript), ALES Sonuç Belgesi, Askerlik durumunu gösteren belge, Nüfus Cüzdanı sureti, İkametgah Senedi ve 6 adet fotoğraf gerekmektedir. Kayıt esnasında aday seçeceği derslerin bir listesini de Program Yöneticiliğine teslim edecektir. Adayların alacağı dersler Akademik Danışmanı tarafından onaylanacaktır.

Seminer ve dersler küçük gruplarla gerçekleştirilecektir. En az sekiz kişi tarafından seçilen tüm ders ve seminerler ilgili ders yılında açılacaktır.

• yurt-içi/-dışı ve küresel hukukçuluğun çeşitli alanlarda üç boyutlu bir yaklaşımla,
• öğretim elemanlarının üstün deneyim ve nitelikleriyle,
• derslerinin çeşitliliği, örnek vak’alara ve güncel yargı kararlarının irdelenmesine dayanan gerçekçi ve uygulamalı içerikleriyle,
• merkez Kütüphanesinin zengin ve güncel kolleksiyonu ile
• öğrencilerinin gelişimlerine olanak tanır.

Ancak öğrencilerin başarıları,
• öğrenme bilinci, isteği ve karalılığı kadar, derslere devamı aksatmamaya,
• verilenle yetinmeden, konuları geniş bir bakış açısı, karşılaştırmalı ve analitik bir yaklaşımla araştırmaya,
• kendi bilgi, görüş ve deneyimlerini öğretim elemanları ve arkadaşlarına katılımcı, paylaşımcı bir ortamda bireysel veya ortak çalışmalarla aktarmaya,
• sonuçta, gerekli sentezleri yaparak uzmanlaşmaya

dayanır.

Program Sonrası Olanaklar

  1. Mezunlarımız Türkiye’nin en büyük hukuk bürolarında avukat olarak çalışmaktadır.
  2. Hakimlik-savcılık sınavlarındaki başarılarımıza, son sınavı birincilikle kazanan mezunumuz bir örnektir.
  3. New York Barosu’na kayıtlı çok sayıda avukat mezunlarımız bulunmaktadır.
  4. Türkiye’deki pek çok hukuk fakültesinde mezunlarımız akademisyenlik yapmaktadır.
  5. Mezun görüşleri için: www.gelecegiplanla.com

Diploma

Her dersten geçer not almış olmak kaydıyla, Genel Not Ortalaması (CGPA) 3,65-3,74 arasındaki öğrenciler Onur (Honour) ve 3,75-4,00 arasında olanlar da Yüksek Onur (High Honour) dereceleriyle ödüllendirilirler.

Temel İlkeler

• Bir dönemin Eğitim Programının dersleri ve öğretim elemanları, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından gereksinimlerin tespit edilmesinden sonra belirlenir. Ders seçme süreleri içinde, bir derse olan talebin yeterlilik düzeyine göre Enstitü Yönetimi, o dersi o dönem için kapatabilir, veya erteleyebilir.

• Güz veya Bahar dönemlerinde seçilebilecek ders sayısı 7 ile sınırlıdır. Ancak, öğrencinin genel başarı düzeyinin ve zorlayıcı nedenlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda ek bir ders alması Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanabilir.

• Program, en az 21 kredi ağırlıklı dersten oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik dersten oluşur.

• Danışmanının uygun bulması koşuluyla öğrenci, Güz veya Bahar döneminin derslerin başladığı ikinci haftanın sonuna kadar derslere yaptığı kaydı sildirerek o dersten çekilebilir (withdrawal). 1 Ekim 2008 den sonra dersten çekilme hiçbir koşulda mümkün değildir. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek zorlayıcı nedenler dışında, öğrenci bırakılanların yerine başka ders(ler)e kayıt yaptıramaz.

• Derslerin tamamına devam zorunludur. Ancak teorik derslerin %30′unu, uygulamalı derslerin %20′sini aşmayan ve ancak haklı bir nedene dayanan devamsızlık belirtilen sınırlar içinde kabul edilebilir.

• Öğrencinin tüm derslerinden başarılı sayılabilmesi için, almış olduğu kredili derslerin genel not ortalamasının (CGPA) en az 3/4,0 olması gerekir. Bu ortalama tutturulamamış ve öğrenci not yükseltme talebinde bulunmuşsa, “CB” veya "CC" notu alınmış derslerin azami Eğitim Süresi içinde tekrarlanmasına olanak sağlanır.

Örnek teşkil etmesi açısından 2017-2018 Güz Dönemi ders programına ‘Haberler’ başlığı altında yer verilmiştir.

Sonraki dönemler için örnek teşkil edebilecek 2016- 2017 Eğitim- Öğretim Bahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Ders Programı için lütfen tıklayınız.

Vizyon Misyon

Dünyada hukuk eğitiminin çehresi değişmektedir. Hukuk, hem yerelden uluslararası alana  hızla kaymakta, hem de teknoloji, bilişim alanındaki gelişmeler ve insanoğlunun gelişmesi hukuk alanında yeni pencereler açmaktadır. Şüphesiz bu süreç hukukun sadece lisans değil lisansüstü eğitimini de etkilemekte, başkalaştırmaktadır. 

Yeditepe Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü bünyesinde hukuk yüksek lisans ve doktora programları bu amaçla yüksek lisans ve doktora programlarını oluşturmaktadır.  Yeditepe Üniversitesinde hukuk yüksek lisans ve doktora programları hem klasik hukuk eğitiminin derinleştirilmesine çalışırken, hukukun uluslararası alana taşan çehresini ihmal etmemekte, hem de teknoloji ve bilişim alanındaki yeniliklerle geleceğin hukukuna kapı açmaktadır. 

Bu kapsamda  Enerji Hukuku, Uluslararası Bilişim Hukuku, Sinnallagmatik Sözleşmeler, Vergi Hukukunun Güncel Problemleri, Türk Enerji Piyasası Hukuku gibi  güncel konular kapsam dahilindedir.  Uluslararası alanda ise, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Adil Yargılanma Hakkı, Uluslararası Hukuk ve Deniz Hukuku Sorunları, Uluslararası Hukukta Soykırım, AB Hukuku ve Türkiye AB İlişkileri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Adil Yargılanma Hakkı, Uluslararası Hukuk ve Deniz Hukuku Sorunları,  Uluslararası Gelişmeler Işığında Anonim Ortaklıklar, gibi bir program ile geniş bir perspektiften uluslararası hukuka bakılmaktadır.

Ayrıca, kamu hukuku ve özel hukukun hem spesifik alanları, hem de genel esasları dikkate alınarak program oluşturulmuştur. Bu bağlamda Ticaret Hukukunda Sorumluluk, Çek Hukuku, Ön Sözleşmeler, Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, Parti İçi demokrasi, Medeni Hukukta Kişilik Hakkı, Oy Hakkının Anayasal İlkeleri, Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbirleri, Ceza Hukukunda Genel İlkeler, Medeni Usul Hukukunda Geçici Hukuki Koruma, Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona ermesi, Konkordato Hukuku gibi alanlarda çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca her dönem güncel sorunlar ışığında yeni dersler sisteme eklenmektedir.

Başvuru Koşulları

Doktora Programı Başvuru Koşulları

  • Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan hukuk alanında lisans ve yüksek lisans diploması almış olmak,
  • ALES'den herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olmak (Geçerlik süresi beş yıldır),
  • İngilizce dil yeterliliği için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS' den 55 veya son iki yıl içinde girilen TOEFL' dan 66, puana sahip olmak.

Bologna

Salı, 5 Mayıs, 2020 - 16:01
2016- 2017 Spring Semester Master and Doctorate Curriculum   MONDAY   17:30 – 20:30   JOINT TENANCY (Tenancy in Common, Joint Ownership, construction servitude, time share property) Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı Yeditepe University Faculty of Law Civil Law...
Pazartesi, 27 Kasım, 2017 - 15:44
T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS VE HUKUK DOKTORA PROGRAMLARI   YEDITEPE UNIVERSITY – INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES MASTER’S (LL.M.) AND DOCTORAL (PhD) PROGRAMS IN LAW   2017/2018 GÜZ DÖNEMİ – FALL SEMESTER 2017/2018  ...
Salı, 22 Ağustos, 2017 - 16:26
  T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS VE HUKUK DOKTORA PROGRAMLARI YEDITEPE UNIVERSITY – INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES MASTER’S (LL.M.) AND DOCTORAL (PhD) PROGRAMS IN LAW 2017/2018 GÜZ DÖNEMİ – FALL SEMESTER 2016/...
Salı, 20 Haziran, 2017 - 16:04
T.C. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2017- 2018 Eğitim- Öğretim Dönemi yüksek lisans ve doktora programları akademik takvimi yayınlanmıştır. Açıklanan takvime göre 2017 Güz Yarıyılı dersleri 18 Eylül 2017 tarihinde başlayacak olup 29 Aralık 2017 tarihine kadar devam edecektir. Bu...
Salı, 20 Haziran, 2017 - 16:01
PAZARTESİ (MONDAY)   17:30 – 20:30   TOPLULUK MÜLKİYETİ (Müşterek Mülkiyet, Elbirliği Mülkiyeti, Kat Mülkiyeti, Kat İrtifakı, Devre Mülk) Prof. Dr. Abdülkadir ARPACI Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Özel Hukuk Bölüm Başkanı Yüksek Lisans / Doktora...
Pazartesi, 27 Kasım, 2017 - 15:57
Yurtdışı yüksek lisansları (LL.M.) hakkındaki söyleşiler serisinin ikincisi lisansüstü eğitimlerini Almanya'da tamamlamış olan Yrd. Doç. Dr. Cihan Avcı Braun ve Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez Küçük tarafından gerçekleştirilmiştir. Almanya'da hukuk yüksek lisansı yapmaya meraklı...
Pazartesi, 27 Kasım, 2017 - 15:54
Yurtdışı yüksek lisansları (LL.M.) hakkındaki söyleşiler serisinin birincisi yüksek lisans ve doktorasını Fransa’da tamamlamış bulunan Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞUA tarafından gerçekleştirilmiştir. Fakültenin vize sınav döneminin hemen öncesinde olmasına rağmen yurtdışı hukuk yüksek lisansı için istekli...
Ara 02

Avrupa ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Güncel Sorunlar başlıklı ulurlararası sempozyum 2 - 3...

Eki 16

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile İstanbul Vergi Merkezi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği “Futbol Kulüplerinin...

Haz 02

Ticaret hayatındaki işletmelerin finansman ihtiyaçları karşılanırken başvurulan ve taşınır malvarlığı ile bazı...

May 25

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.

May 08

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.