• TR
 • EN

Bölüm Hakkında

Kitle iletişimi, 21. yüzyılda tarihte olduğundan çok daha hızlı bir gelişme göstermiş ve toplumsal ilişkilerimizde merkezi bir önem kazanmıştır. Medya, bu hızlı gelişmeleri hem etkileyen hem de bunlardan etkilenen konumdadır. Politik ve ekonomik çıkarlardan, ideolojik pazarlama ve bilinç yönetimine uzanan geniş bir yelpaze içinde etkin bir şekilde kullanılan medya üzerine yapılan akademik çalışmalar da sosyal bilimlerde geniş bir alana açılmaktadır. Medya çalışmaları günümüzde tarihsel, ekonomik, politik ve kültürel bağlamlara uzanan kuram ve araştırmalarla disiplinlerarası bir alan olarak yerini almıştır.

Toplumsal ilişkilerimizin her boyutunda etkin bir yer alan medya, bu nedenle kapsamlı bir incelemeyi gerektirir. Bu inceleme, ekonomik, politik, kültürel ve ideolojik, oldukça kapsamlı bir alanın gözden geçirilmesini, bu alanlara ait kuramsal yaklaşımların ve araştırmaların incelenmesini gerektirir. Bu bağlamda, Medya Çalışmaları doktora programı, program öğrencilerinin medyayı toplumsal sistemin bir parçası olarak inceleyebileceği ve bilim alanına katkı yapmalarını sağlayacak çalışmaları mümkün kılacak zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Medya Çalışmaları Doktora Programı, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereği, lisans derecesiyle veya yüksek lisans derecesiyle öğrenci kabul etmektedir. Lisans derecesiyle programa kabul edilen öğrenciler, Medya Çalışmaları Lisanstan Doktoraya Programı müfredatından sorumlu olmaktadır. İlgili yönetmelik ve program başvuru koşullarını karşılayarak programa başlamaya hak kazanan ve programdaki eğitim ve öğretimini tamamlayan öğrencilerin mezun olabilmeleri için aşağıdaki asgari koşulları sağlaması beklenmektedir.

Lisans Derecesiyle Programa Başlayan Öğrenciler için Asgari Mezuniyet Koşulları
Yüksek lisans Derecesiyle Programa Başlayan Öğrenciler için Asgari Mezuniyet Koşulları
Ders sayısı
Ders Sayısı
8 zorunlu
6 serbest seçmeli
1 seminer (kredisiz)
Tez önerisi, yeterlik sınavı ve tez çalışması
4 zorunlu
5 serbest seçmeli
1 seminer (kredisiz)
Tez önerisi, yeterlik sınavı ve tez çalışması
Kredi/ AKTS Yükü
Kredi/ AKTS Yükü
42 Yeditepe Kredisi
306 AKTS
21 Yeditepe Kredisi
240 AKTS

Doktora programı azami bitirme süresi, yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için minimum 4 yıl (sekiz yarıyıl/dönem), maksimum 6 yıl (12 yarıyıl/dönem); lisans derecesiyle kabul edilenler için ise minimum 5 yıl (on yarıyıl/dönem), maksimum 7 yıldır (14 yarıyıl/dönem). Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler programdan tez teslimi sonunda mezun olmaktadırlar. Lisans derecesiyle programa kabul edilen öğrencilerin sorumlu olduğu akademik program detayları için tıklayınız.

Bu programa devam eden öğrenciler, programda yer alan seçmeli dersleri tercih ettikleri alanlara uygun olarak belirleyebilirler. Seçmeli dersler Medya Çalışmaları Doktora Programında var olan dersler arasından her dönem seçilerek ilan edilir.

Medya Çalışmaları doktora programı, halen yürütülmekte olan yüksek lisans programları alt yapısıyla, İletişim Fakültesinin tüm bölümlerinin akademik çalışmalarına ve gelişimine ortam yaratmaktadır.

Medya Çalışmaları doktora programından mezun olan öğrencilerimiz, akademik kariyerlerine devam edebilecekleri gibi medya sektöründe de görev alabilirler.

Vizyon Misyon

Misyon

Medya Çalışmaları doktora programının temel misyonu; faaliyet gösterdiği sosyal bilimler alanında toplumsal gerçekliğe farklı boyutlarıyla ve eleştirel bakabilen iyi eğitimli öğrenciler ile alanındaki diğer disiplinlerle bütünleşik bir akademik araştırma alanı yaratmaktır. Program, halen yürütülmekte olan yüksek lisans programları alt yapısıyla, iletişim fakültesinin tüm bölümlerinin akademik çalışmalarına ve gelişimine ortam yaratma amacını taşımaktadır.

Vizyon

Sosyal bilimler alanında yapılacak kapsamlı çalışmalar ile alana katkıda bulunarak ulusal ve uluslararası güvenirliği ve tanınırlığı olan bir program olmak.

Başvuru Koşulları

1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

 • Medya Çalışmaları ile ilişkili bir lisans programından mezun olması,
 • Sosyal Bilimler alanında Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması,
 • ALES’ten herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olması (Geçerlik süresi beş yıldır.)
 • İngilizce dil yeterliliği için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS, E-YDS'den 55 veya son iki yıl içinde girilen TOEFL IBT' den 66, puana sahip olmak. 

2) Adayların aynı zamanda fakülte öğretim üyeleri tarafından yapılacak olan yazılı ve sözlü bilimsel değerlendirme sınavlarında başarılı olmaları gerekmektedir.

3) Bu değerlendirmeye ilişkin başvuru için adayların sağlaması gereken belgeler:

 • Özgeçmiş
 • Niyet Mektubu
 • İki adet referans mektubu
 • ALES belgesi
 • Dil belgesi
 • Transkript 

Bologna

Medya Çalışmaları Bologna Bilgi Paketi; Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (T.Y.Y.Ç.) ve dersler hakkındaki detaylı bilgiler için;