• TR
  • EN
Program Type: 
Thesis
Non Thesis
Course Code: 
AGR541
Course Type: 
Elective
P: 
3
Lab: 
0
Credits: 
3
ECTS: 
10
Course Language: 
English
Course Coordinator: 
Course Objectives: 

Explaining different agricultural models used for agricultural production; Discussing the advantages and disadvantages of different models.

Course Content: 

Conventional farming, soilless farming, organic farming, vertical farming, good farming practices, agriculture 4.0, smart farming practices (drones, sensors, etc.)

Teaching Methods: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Assessment Methods: 
A: Testing, B: Presentation, C: Homework, D: Project, E: Lab

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Course Learning Outcomes Program

Learning Outcomes

Teaching Methods Assessment Methods
Can define production models in agriculture. 4 1,2,3 A,B,C,D
Can make feasibility studies according to different models. 4 1,2,3 A,B,C,D
Can explain pesticide/chemical-free plant and animal production technologies. 4,10 1,2,3 A,B,C,D

 

Course Flow

Week Topics Study Materials
1 General principles of agriculture Lecture Notes
2 Production models in agricultural production Lecture Notes
3 Soilless farming models (Aquatic culture, ambient culture) Lecture Notes
4 Greenhouse Production Models Lecture Notes
5 Soil farming models (Conventional, Sustainable and Organic) Lecture Notes
6 Organic production inputs, certification Lecture Notes
7 Collection of organic products from nature and evaluation of gene resources Lecture Notes
8 Organic animal production rules Lecture Notes
9 Vertical farming Lecture Notes
10 Smart agriculture Lecture Notes
11 Feasibility studies Lecture Notes
12 Processing, packaging, labeling of products Lecture Notes
13 Storage, transportation and marketing of products Lecture Notes
14 Research paper presentations  

 

Recommended Sources

Lecture Notes  
Additional Resources Regulation on the implementation of organic agriculture

Material Sharing

Documents Lecture Notes
Assignments Homework, Presentation
Exams Midterm, Final

Assessment

IN-TERM STUDIES NUMBER PERCENTAGE
Midterm 1 60
Homework 4 20
Presentation 1 20
Total   100
Final to Success   40
Semester to Success   60
Total   100

 

Course’s Contribution to Program

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.            
2 Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.            
3 Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.            
4 Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.        

 

X  
5 Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.            
6 Tarım Ticareti ve İşletmeciliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır; uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir; yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir.            
7 Analitik, modelleme veya deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.            
8 İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.            
9 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.        

 

   
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar,  hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.        

X

   
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.        

 

   

 

 

ECTS

ECTS ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD BY THE COURSE DESCRIPTION
Activities Quantity Duration (Hour) Total Workload (Hour)
Course hours (Exam week included: Total 14h) 14 3 42
Study Time for Exams 1 25 25
Midterm 1 2 2
Reading article outside of class 14 10 140
Presentation and preparation to presentations 1 25 25
Final 1 3 3
Total Workload     237
Total Workload / 25 (h)     9,5
ECTS Credit of the Course     10