• TR
  • EN
Program Type: 
Thesis
Course Code: 
TLP 617
Course Type: 
Elective
P: 
3
Lab: 
0
Credits: 
3
ECTS: 
15
Course Language: 
Turkish
Course Objectives: 

The aim of this course is to determine literary properties of Old Turkish Language (6th-8th. centuries) which is the period of first common written language of Turkish and literary works in the second phase of Old Turkish Period; and also to analyze the importance of Middle Turkish Period into Turkish Language History through example texts.

Course Content: 

In this course, phonetic and morphological characteristics of Old Turkic (Köktürkçe), which formed the first phase of the Old Turkish era, will be laid out in reference to Orhon Inscriptions. The literary features of the Ancient Uyghur Turkic will be analyzed by means of the texts from the Buddhist, Manichaeist, and Christian circles. The phases of the Middle Turkic period and its literary circles will be examined philologically on the basis of texts.  

Teaching Methods: 
1: Lecture, 2: Case Study, 3: Problem Solving 4: Discussion 5:Demonstration 6: Group Study
Assessment Methods: 
A: Presentation B: Assignment C: Practice

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Learning Outcomes Program Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1) The importance of the Old and Middle Turkish Periods in Turkish Language History is determined.   1,2,3,4 1,2
2)Phonetics and morphological properties of Kokturk and Old Uyghur Turkish and literary languages around Middle Turkish Period are determined.   1,2,3,4 1,2
3) It is practiced on the texts about the conjugation knowladge of Kokturk and Old Uyghur Turkish and literary languages taken place in Middle Turkish  Period are analized.   1,2,3,4 1,2
4) It practised on the texts to have knowladge about the derivation afflix of Kokturk and Old Uyghur Turkish and the philological properties of the texts in Middle Turkish Period are determined.   1,2,3,4 1,2

Course Flow

COURSE CONTENT
Week Subjects Study Materials
1 Phases of Old Turkish and literary periphery. Related Readings
2 Language and literature in Old Turkish. 

The Notion of “Old Turkish Language” and the periods it covers.

Writing systems which are used for Old Turkish Works.

Related Readings
3 Old Turkish Grammar: Phonetics. Related Readings
4 Old Turkish Grammer: Conjugation and Derivational Affix Related Readings
5 Example Texts from Kokturk Inscriptions.  Related Readings
6 Old Uyghur Turkish. Related Readings
7 Ara Sınav. Related Readings
8 Phases of MiddleTurkish and literary periphery. Related Readings
9 Karakhanid Turkish grammer and literary texts.

Divânu Lugâti’t-Türk, Kutadgu Bilig

Related Readings
10 Khorezm Turkish Grammer and Literary Texts:

Mukaddimetü’l-Edeb, Muhabbetnâme, Nehcü’l-Ferâdîs

Related Readings
11 Mameluke Kipczak Turkish Texts

Gülistan Kitâbı, Et-Tuhfetü'z-Zekiyyefi'l-Lügâti't-Türkiyye, Kitâbü'l-İdrâk li-Lisâni'l-Etrâk

Related Readings
12 Kipczak Turkish Texts with Armenian Alphabet. Related Readings
13 Revision Related Readings
14 Final Examination Related Readings

Recommended Sources

RECOMMENDED SOURCES
Recommended Sources List Arat, Reşid Rahmeti, (1987), Makaleler, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara.

Arat, Reşid Rahmeti, (1991), Eski Türk Şiiri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.

Barutcu-Özönder, F. S. (2002). “Eski Türklerde Dil ve Edebiyat”, Türkler, Ankara: Yeni Türkiye yay. s. 481-501.

Clauson, G. (1972). A Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxford: Clarendon Press.

Clauson, Gerard, (1972), An Etymological Dictionary of Pre-thirteenth-century Turkish, Oxford: Clarendon Press.

Clauson, Gerard, (2002), Studies in Turkic and Mongolic Linguistics, Routledge.

Dankoff, Robert (1983), Yusuf Khass Hajib, Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig): A Turko-Islamic Mirror for Princes, translated, with an introduction and notes, by Robert Dankoff. University of Chicago Press.

Dankoff, Robert (1985), [with James Kelly], Mahmud al-Kashgari, Compendium of the Turkic Dialects (Diwan Lugat at-Turk), edited and translated with introduction and indices. Cambridge, Mass. [In: Sources of Oriental Languages and Literatures, ed. Sinasi Tekin.] Part I: 1982 (Pp. xi + 416). Part II: 1984 (Pp. iii + 381). Part III: 1985 (Pp. 337 + microfiche).

Dankoff, Robert (1987), The Turkic Vocabulary in the Farhang-i Zafan-Guya. Papers on Inner Asia, No. 4 (Bloomington, Indiana.

Divitçioğlu, S. (2005). Orta-Asya Türk İmparatorluğu VI.-VIII. Yüzyıllar, İstanbul: İmge yay.

Ercilasun, A. (2005) Başlangıcından Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ankara: Akçağ yay.

Ercilasun, Ahmet Bican, (2005), Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay., Ankara.

Ercilasun, Ahmet Bican, (2007), Makaleler, Akçağ Yay., Ankara.

Erdal, M. (1991). Old Turkic Word Formation I-II, Turkologica 7, Wiesbaden: Harrassowitz.

Erdal, Marcel (2004), A Grammar of Old Turkic, Leiden, Brill.

Ergin, M. (1999) Orhun Âbideleri, İstanbul: Boğaziçi yayınları.

Gabain, A. von (1974). Alttürkische Grammatik, 3. baskı, Wiesbaden: Harrassowitz. Tü.: A. von Gabain, (2000). Eski Türkçe’nin Grameri (çeviren: Mehmet Akalın), Ankara: TDK yayınları.

Grönbech, K. (2000), Türkçenin Yapısı (çev. Mehmet Akalın) TDK Yay., Ankara.

Gumilyev, L. (2006). Eski Türkler (çeviren: Ahsen Batur), İstanbul: Selenge yayınları.

Hamilton, James R. (1998), İyi ve Kötü Prens Öyküsü (çev. Vedat Köken) TDK Yay., Ankara.

Kaya, Ceval (1994), Uygurca Altun Yaruk, TDK Yay., Ankara

Orkun, H.N. (1987). Eski Türk Yazıtları, Ankara: TDK yayınları.

Ögel, B. (1984). İslâmiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara: TTK yayınları.

Özönder, F. Sema B. (1998), Üç İtigsizler, TDK Yay., Ankara.

Pelliot, P. (1995), Uygur Yazısıyla Yazılmış Uğuz Han Destanı Üzerine (çev. V. Köken) TDK Yay., Ankara.

Taşağıl, A. (1995-1999). Göktürkler c: I-II, Ankara: TTK yayınları.

Tekin, Şinasi (1976), Uygurca Metinler II Maytrısimit, Atatürk Üniv. Yay., Erzurum.

Tekin, T. (1965). Orhon Yazıtları, 2. baskı, Ankara: TDK yayınları.

Togan, Z. V. (1981). Umumî Türk Tarihine Giriş, İstanbul: Enderun yay.

Togan, Zeki Velidi (1972), Oğuz Destanı, Enderun Kitabevi, İstanbul.

Türk Dünyası El Kitabı (1992), Dil-Edebiyat-Tarih (III cilt) Türk Kültürünü Araştırma Enst. Yay., Ankara.

Akalın, Şükrü H. (2008) Kâşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati’t-Türk, Ankara: TDK yay.

Akkoyunlu, Z.-  Ercilasun A. (2014) Dîvânu Lugâti’t-Türk, Ankara: TDK Yay.

Arat, Reşid Rahmeti (1987) Makaleler, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.

Arat, Reşid Rahmeti (2007) Kutadgu Bilig I (Metin), Ankara: TDK yay.

Argunşah, M. – Tabaklar, Ö. – Yüksekkaya, G. (2012) Tarihi Türk Lehçeleri; Karahanlıca, Harezmce, Kıpçakça Dersleri. İstanbul: Kesit Yay.

Ata, Aysu (2013) Karahanlı Türkçesi İlk Kur’an Tercümesi, Ankara: TDK Yay.

Aynakulova, Gülnisa (2009) “Ermeni Kıpçakları mı? Gregoryen Kıpçaklar mı?” Millî Folklor, Sayı:84, ss. 114-132. Ankara.

Barutcu-Özönder, F. Sema (Ed.) (2008) Kâşgarlı Mahmûd Kitabı, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anma ve Armağan Kitaplar Dizisi.

Clauson, G. (1972) A Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxford: Clarendon Press.

Çağatay, Saadet (1978) “Codex Cumanicus Sözlüğü” Türk Lehçeleri Üzerine Denemeler, Ankara: 1978, Ankara Üniv. DTCF Yay.

Eckmann, János (2009) Çağatayca El Kitabı (çev. Günay Karaağaç), İstanbul: Kesit yay.

Eckmann, János (2014) Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, Ankara: TDK yay.

Eckmann, János (2014) Nehcü’l-Ferâdîs [Cennetlerin Açık Yolu] (haz. Tezcan, S. – Zülfikar, H. – Ata, Aysu) ss. 139-152, Ankara: TDK Yay.

Ercilasun, A. – Karaatlı, R. – Toparlı, R. – Vural, Hanifi (2000) Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, Ankara: TDK yay.

Ercilasun, A. (2005) Başlangıcından Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ankara: Akçağ yay.

Ercilasun, Ahmet Bican (2007)       Makaleler, Ankara: Akçağ Yay.

Gabain, A. V. (1998) “Codex Cumanicus’un Dili” Tarihî Türk Şiveleri, ss. 67-109, Ankara.

Grønbech, K. (1992) Kuman Lehçesi Sözlüğü. Codex Cumanicus’un Türkçe Sözlük Dizini (çev. Aytaç, Kemal), Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

Karamanlıoğlu, A. F. (1989) Gülistan Tercümesi, Ankara: TDK yay.

Karamanlıoğlu, A. F. (2001) Kıpçak Türkçesi Grameri, Ankara: TDK Yay.

Nalbant, Vefa M. – Demirel, Ezgi (2014) Divanü Lugati’t-Türk Grameri II Söz Dizimi, Bilgeoğuz Yay.

Nalbant, Vefa M. (2008) Divanü Lugati’t-Türk Grameri 1-İsim, İstanbul: Bilgeoğuz Yay.

Özyetgin, A. Melek (2000) Altın Ordu, Kırım ve Kazan Sahasına Ait Yarlık ve Bitiklerin Dil ve Üslup İncelemesi, Ankara: TDK Yay.

Özyetgin, A. Melek (2012) Orta Zaman Türk Dili ve Kültürü Üzerine İncelemeler, İstanbul: Ötüken Yay.

Poppe, N. Nicolas (1938) Mongolskiy Slovar Mukaddimat Al-Adab, Çast I-II. Moskova-Leningrad:    Akademiya NAUK SSSR.

Togan, Z. V. (1981). Umumî Türk Tarihine Giriş, İstanbul: Enderun yay.

Türk Dünyası El Kitabı (1992) Dil-Edebiyat-Tarih (III cilt) Türk Kültürünü Araştırma Enst. Yay.

Ünlü, Suat (2012) Harezm Altınordu Türkçesi Sözlüğü, Konya: Eğitim Kitabevi Yay.

Yakubovskiy, A. Yu. (2000) Altınordu ve Çöküşü (çev. Eren, Hasan), Ankara: TTK Yay.

Yüce, Nuri (2014) Mukaddimetü’l-Edeb (Hvârizm Türkçesi ile Tercümeli Şuşter Nüshası), Ankara: TDK yay.

 

 

   

Material Sharing

MATERIAL SHARING
Documents Related articles’ copies.

Assessment

ASSESSMENT
IN-TERM STUDIES NUMBER  PERCENTAGE 
Homeworks 1 20
Mid-terms 1 40
CONTRIBUTION OF FINAL EXAMINATION TO OVERALL GRADE 1 40
CONTRIBUTION OF IN-TERM STUDIES TO OVERALL GRADE   60
Total   100

Course’s Contribution to Program

COURSE'S CONTRIBUTION TO PROGRAM
No Program Learning Outcomes

 

By completing a PhD Degree in Turkish Literature, students will be able to

Contribution
1 2 3 4 5  
1 analyze and criticize literary works of Turkish and world literature in the light of modern literary theories. Enhance knowledge about related disciplines underlying literary theories and demonstrate skills to read and make interdisciplinary analysis.  X          
2 work independently or assume responsibility as a team member to solve practical and theoretical problems encountered in their field and share the results of their researches with other academics in national and international venues.     x      
3 use (in educational institutions as well as in public and private sectors) the theoretical and practical information they acquire throughout their undergraduate and graduate education.     x        
4 demonstrate basic knowledge and skills necessary for academic research; present basic knowledge and skills (such as computer software and information and communication technologies) in their field of study to assist them in conducting academic research; organize or take part in organizing scientific, cultural or artistic events such as workshops, conferences, colloquia; adopt a positive approach to lifelong learning.       x    

ECTS

ECTS ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD BY THE COURSE DESCRIPTION
Activities Quantity Duration
(Hour)
Total
Workload
(Hour)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 14 3 42
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14 20 280
Assignment 1 6 6
Midterm Assignment 1 17 17
Final Examination 1 28 28
Total Work Load     373
Total Work Load / 25 (h)     14,92
ECTS Credit of the Course     15