Bölüm Hakkında

4142 sayılı Yasa ile 1996 yılında kurulan ve Yüksek Öğretim Kanunu çerçevesinde kamu tüzel kişiliği, mali ve idari özerkliği haiz bir vakıf üniversitesi olan Yeditepe Üniversitesi, 1996 yılından bu yana hukuk eğitimi vermektedir.

Üniversite ile aynı yıl kurulan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, vakıf üniversiteleri arasında en eski hukuk fakültesidir. Bugüne kadar 1540 mezun vermiştir. Hukuk Fakültesi’nin Kurucu Dekanı - hala öğretim üyemiz olan - Prof. Dr. Yaşar Gürbüz’dür. 2002 yılında dekanlık görevinden ayrılan Prof. Yaşar Gürbüz’ün görevini Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu devralmıştır.

14 yıl dekanlık görevini devam ettiren Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu bu zaman diliminde, 2014/2015 ELFA- Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği Başkanlığı, 2015/2016 ELFA Yönetim Kurulu Danışmanlığı, 2007/2014 İKV-İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanlığı, İKV-İktisadi Kalkınma Vakfı Başkan Yardımcılığı ve Yeditepe Uluslararası İlişkiler Baş Koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür. 2017 yılında dekanlık görevini Prof. Dr. Sultan Üzeltürk devralmıştır.

Yeditepe Hukuk’un kurulduğu günden bu yana kurumsallaşmanın tam anlamı ile gerçekleşebilmesi ve eğitim politikasının devamlılığı için idari kadronun sürekliliğine özen gösterilmektedir.

Aynı şekilde, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2004 yılından bu yana kendi mezunlarına İSTEK Vakfı desteği ile yurtdışında önde gelen üniversitelerde burs imkânı sağlayarak kendi akademik kadrosunu oluşturmak ve geliştirmek için çalışmalarına devam etmektedir. Şu an Yeditepe Hukuk mezunu 4 Yardımcı Doçent ve 13 Doktora Öğrencisi akademik kadromuz içinde görevlerine devam etmektedirler.

Doktora Programının İşleyişi

Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenci, doktora programına başvuru yapabilir. Programa öğrenci kabul edilebilmesi için adayların anabilim dalınca yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. Doktora eğitiminde, öğrenciler 7 doktora dersi alırlar. Bu dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, derslerin bitiminden en erken altı ay sonra gerçekleştirilecek doktora yeterlilik sınavına girme hakkı kazanırlar. Kamu ya da özel hukuk alanında doktora yeterlilik sınavına girip başarılı olan öğrenciler, bir öğretim üyesinin gözetiminde doktora tezi konusu seçip söz konusu alanda doktora tezi yazarlar.

Yüksek Lisans eğitimi ardından yapılan doktora eğitiminden başka bir de bütünleştirilmiş doktora programı uygulaması bulunmaktadır. Bu doktora programında öğrenciler yüksek lisans yapmaksızın doktora programına müracaat edebilirler. Bu programda öğrenci adayının mezuniyet ortalamasının en az 3.00/4.00 olması ve ALES puanının EA 70 olması gerekmektedir. Bununla birlikte öğrenci adayı diğer adaylarla birlikte anabilim dalının açacağı yazılı ve/veya sözlü sınavında da başarılı olmak durumundadır. Doktora Programına kabul edilecek öğrencilerin Bilim Sınavı başarısı yanında çok iyi derecede İngilizce bilmeleri esastır.

Ders ve seminerler tercihen iş günleri akşam saatlerinde ve Cumartesi günleri gündüz yapılacak olmakla beraber, zaman zaman bazı derslerin iş günleri 16.00 – 19.00 saatlerinde programlanması söz konusu olabilir. Özellikle yabancı öğretim üyelerinin “blok ders” uygulamasını tercih ettikleri bilinmektedir. Buna göre bir haftalığına Istanbul’a gelen konuk profesör her gün üçer saat olmak üzere toplam 15 saatten oluşan bir blok ders modülünü tamamlayabilmektedir. Bu dersler de 16.00- 19.00 arası gerçekleştirilir.

Doktora programına sınırlı sayıda aday kabul edilecektir. İlgilenenlerin Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ön kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. Kayıt için Lisans Diploması sureti, Notlu Belge (Transcript), ALES Sonuç Belgesi, Askerlik durumunu gösteren belge, Nüfus Cüzdanı sureti, İkametgah Senedi ve 6 adet fotoğraf gerekmektedir. Kayıt esnasında aday seçeceği derslerin bir listesini de Program Yöneticiliğine teslim edecektir. Adayların alacağı dersler Akademik Danışmanı tarafından onaylanacaktır.

Seminer ve dersler küçük gruplarla gerçekleştirilecektir. En az sekiz kişi tarafından seçilen tüm ders ve seminerler ilgili ders yılında açılacaktır.

• yurt-içi/-dışı ve küresel hukukçuluğun çeşitli alanlarda üç boyutlu bir yaklaşımla,
• öğretim elemanlarının üstün deneyim ve nitelikleriyle,
• derslerinin çeşitliliği, örnek vak’alara ve güncel yargı kararlarının irdelenmesine dayanan gerçekçi ve uygulamalı içerikleriyle,
• merkez Kütüphanesinin zengin ve güncel kolleksiyonu ile
• öğrencilerinin gelişimlerine olanak tanır.

Ancak öğrencilerin başarıları,
• öğrenme bilinci, isteği ve karalılığı kadar, derslere devamı aksatmamaya,
• verilenle yetinmeden, konuları geniş bir bakış açısı, karşılaştırmalı ve analitik bir yaklaşımla araştırmaya,
• kendi bilgi, görüş ve deneyimlerini öğretim elemanları ve arkadaşlarına katılımcı, paylaşımcı bir ortamda bireysel veya ortak çalışmalarla aktarmaya,
• sonuçta, gerekli sentezleri yaparak uzmanlaşmaya

dayanır.

Program Sonrası Olanaklar

  1. Mezunlarımız Türkiye’nin en büyük hukuk bürolarında avukat olarak çalışmaktadır.
  2. Hakimlik-savcılık sınavlarındaki başarılarımıza, son sınavı birincilikle kazanan mezunumuz bir örnektir.
  3. New York Barosu’na kayıtlı çok sayıda avukat mezunlarımız bulunmaktadır.
  4. Türkiye’deki pek çok hukuk fakültesinde mezunlarımız akademisyenlik yapmaktadır.
  5. Mezun görüşleri için: www.gelecegiplanla.com

Diploma

Her dersten geçer not almış olmak kaydıyla, Genel Not Ortalaması (CGPA) 3,65-3,74 arasındaki öğrenciler Onur (Honour) ve 3,75-4,00 arasında olanlar da Yüksek Onur (High Honour) dereceleriyle ödüllendirilirler.

Temel İlkeler

• Bir dönemin Eğitim Programının dersleri ve öğretim elemanları, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından gereksinimlerin tespit edilmesinden sonra belirlenir. Ders seçme süreleri içinde, bir derse olan talebin yeterlilik düzeyine göre Enstitü Yönetimi, o dersi o dönem için kapatabilir, veya erteleyebilir.

• Güz veya Bahar dönemlerinde seçilebilecek ders sayısı 7 ile sınırlıdır. Ancak, öğrencinin genel başarı düzeyinin ve zorlayıcı nedenlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda ek bir ders alması Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanabilir.

• Program, en az 24 kredi ağırlıklı dersten oluşur.

• Danışmanının uygun bulması koşuluyla öğrenci, Güz veya Bahar döneminin derslerin başladığı ikinci haftanın sonuna kadar derslere yaptığı kaydı sildirerek o dersten çekilebilir (withdrawal). 1 Ekim 2008 den sonra dersten çekilme hiçbir koşulda mümkün değildir. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek zorlayıcı nedenler dışında, öğrenci bırakılanların yerine başka ders(ler)e kayıt yaptıramaz.

• Derslerin tamamına devam zorunludur. Ancak teorik derslerin %30′unu, uygulamalı derslerin %20′sini aşmayan ve ancak haklı bir nedene dayanan devamsızlık belirtilen sınırlar içinde kabul edilebilir.

• Öğrencinin tüm derslerinden başarılı sayılabilmesi için, almış olduğu kredili derslerin genel not ortalamasının (CGPA) en az 2,5/4,0 (harf notuyla CB) olması gerekir. Bu ortalama tutturulamamış ve öğrenci not yükseltme talebinde bulunmuşsa, “D” notu alınmış derslerin azami Eğitim Süresi içinde tekrarlanmasına olanak sağlanır.

Örnek teşkil etmesi açısından 2017-2018 Güz Dönemi ders programına ‘Haberler’ başlığı altında yer verilmiştir.

Sonraki dönemler için örnek teşkil edebilecek 2016- 2017 Eğitim- Öğretim Bahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Ders Programı için lütfen tıklayınız.