Bölüm Hakkında

Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı, muhasebe meslek mensubu ve bağımsız denetçiler ile bu mesleklere adım atmak isteyenlere yönelik olarak hazırlanmış bir programdır. Programın amacı katılımcıların, bir yandan meslekte ilerleyebilmek için gerekli yeterlilik sınavlarına hazırlanmalarına yardımcı olmak, bir yandan da mesleki birikim ve yetkinliklerine katkı sağlamaktır. Program içeriği bu doğrultuda hazırlandığı için katılımcılardan isteyenlerin;

  • Staja giriş,
  • SMMM,
  • YMM,
  • Bağımsız denetçi,

sınavlarına da hazırlanabilmeleri için uygun içerikte çok sayıda seçimlik ders tanımlanmıştır.

Muhasebe ve Denetim yüksek lisans programı tezsiz bir program olup, eğitim dili Türkçedir. Öğrenciler, programdan en az 10 ders alıp, mezuniyet projesi yazarak mezun olurlar. Derslerin dördü zorunlu, altısı ise seçimlik ders havuzundan seçilecek derslerden oluşur. Programın süresi 3 yarıyıldır.

Derslerin Yapılacağı Adres: Gayrettepe Mahallesi, Gazi Umur Paşa Sk. No:28, 34349 Beşiktaş/İstanbul

DERS İÇERİKLERİ

Muhasebe bilgi sistemi ve sistemin çıktıları finansal tablolar. Temel muhasebe eşitliği, hesapların işleyiş prensipleri. Ticari mal hareketleri ve muhasebeleştirilmesi. Varlıklar, yabancı kaynaklar ve özkaynaklar. Değerleme ve dönem sonu işlemleri.

Maliyet kavramı ve maliyet türleri. Maliyetlerin izlenmesi. Genel üretim giderlerinin ürünlere yüklenmesi. Faaliyet tabanlı maliyetleme. Maliyet dağıtım yöntemleri. Sipariş maliyeti sistemi, safha maliyet sistemi. Bileşik maliyet ve ürünlere dağıtımı. Maliyet muhasebesinde güncel yaklaşımlar.

Tam ve değişken maliyet yöntemine göre gelir tablosu hazırlanması. Maliyet – hacim - kar analizi. Maliyet bilgilerinin çeşitli üretim kararlarında kullanılması. Bütçeleme, faydaları ve uygulaması. Kontrol aracı olarak standart maliyet yöntemi. Transfer fiyatlaması. Başarı değerlemesi ve kullanılan yöntemler.

Denetim türleri. Uluslararası denetim standartlarına genel bakış. İşletmeyi tanıma ve denetim planlaması. Hile ve usulsüzlükler. Denetimde önemlilik ve risk planlaması. Denetim kanıtları ve denetim teknikleri. İç kontrol ve denetim açısından önemi. Bilanço hesaplarının denetimi. Gelir tablosu hesaplarının denetimi. Ara dönem finansal tabloların sınırlı denetimi. Denetim raporu ve türleri.

Uluslararası denetim standartları. Bağımsız denetim örnek uygulamaları. İç denetim örnek uygulamaları.

Finansal raporlama ve ülke farklılıkları. Finansal raporlamada tarihsel gelişim. Kavramsal çerçeve. Varlıklarla ilgili standartlar

Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmiş mizanın Türkiye Finansal Raporlama standartları ile uyumlu hale getirilmesi. Sınıflama ve düzeltme işlemleri. Örnek uygulamalar.

İşletmelerde finans fonksiyonu. Finansal planlama. Paranın zaman değeri. Bugünkü değer, gelecekteki değer. Çalışma sermayesi ve yönetimi. Nakit yönetimi, alacak yönetimi ve stok yönetimi. Uzun vadeli yatırım kararları, net bugünkü değer yöntemi, iç verim oranı yöntemi. Risk yönetimi.

Finansal tablolar, hazırlanması ve içerik analizi. Finansal tablo analizinde dikkat edilmesi gereken hususlar. Finansal tablo analizinde kullanılan yöntemler. Karşılaştırmalı finansal tablolar. Dikey analiz, yatay analiz ve oran analizi. Risk odaklı finansal tablo analizi.

Hukukun amacı ve unsurları. Hukuk sistemleri ve Türk hukuk sistemi. Hukukun kaynakları. Adalet ve eşitlik kavramı. Hak kavramı ve çeşitleri. Hakların kazanılması, korunması ve kaybedilmesi. Hukuki uyuşmazlıklar ve yargı organları.

Vergi hukukunun konusu ve temel kaynakları. Vergi kanunlarının uygulanması, verginin tarafları, konusu, vergiyi doğuran olay. Vergi matrahı, verginin tarh ve tahakkuku. Vergi alacağının ortadan kalkması. Vergi hukukunda süreler, vergi idaresinin örgütlenmesi, vergi suç ve cezaları. Vergi uyuşmazlıkları ve vergi yargısı.

Gelir vergisi kanunu. Gelirin unsurları. Mükellefiyet ve türleri. Gelirin beyanı ve verilmesi. Kanunen kabul edilmeyen giderler ve istisna kazançlar. Kurumlar vergisi. Kurumlar vergisi mükellefleri. Vergilendirme dönemi, beyanı ve ödenmesi. Geçici vergi.

Harcamalar üzerinden alınan vergiler. KDV, ÖTV, Gümrük vergisi, harçlar kanunu, damga vergisi. Servet üzerinden alınan vergiler. Emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi.

Türk sermaye piyasası ve özellikleri, sermaye piyasası faaliyetleri ve denetimi. Sermaye piyasasında işlem gören menkul kıymetler ve bunların halka arzı. Halka açık anonim şirketler, aracı kurumlar. Vadeli işlemler.

Revizyon kavramı ve amacı. Revizyon çeşitleri. Revizyon işlemleri. Vergi hata ve hileleri. Vergiden kaçınma yöntemleri. Vergi incelemesi ve revizyonu.

Kurumsal yönetim kavramı ve gelişimi. Şeffaflık ve hesap verebilirlik. Kurumsal yönetimde hissedar hakları, paydaşlık. Yönetim kurulu yapısı ve sorumlulukları. Kurumsal yönetimde etik sorunlar ve sosyal sorumluluk.

Bilimsel çalışmalarda etik sorunlar irdelendikten sonra, araştırma sorunsalı nasıl oluşturulur, literatür taraması nasıl yapılır, hipotez nasıl oluşturulur ve araştırma tasarımında nelere dikkat edilir konuları ele alınır. Basılmış bilimsel makaleler analiz edilerek bilimsel düşünce mantığının nasıl geliştirildiği ve bilimsel çalışmaların temel basamakları uygulamalı olarak incelenir.