• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
COGS505
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

"Bu dersin amacı, anadili konuşucularının dile ilişkin bilgileri ve bu bilginin zihindeki yeri ilişkin temel sorulara başlangıç niteliği taşıyacak bazı yanıtlar vermektir. Konu edinilecek temel sorulardan bazıları şunlardır: (i) Bir ya da birden fazla dili anadili olarak bilen bir konuşucunun bildiği aslında nedir? (ii) Anadili konuşucuları bu bilgiyi nasıl edinirler? (iii) Bu bilgi konuşucular tarafından nasıl kullanılır? (iv) Bu bilginin beyindeki yeri nedir? (v) Bu bilgi insan türünde nasıl ortaya çıkmıştır?"

Dersin İçeriği: 

Bu ders 1980’lerde Noam Chomsky ve diğer araştırmacılar tarafaından ileri sürülen ‘İlkeler ve Değiştirgenler’ kuramına genel bir giriş sunar ve çocuğun anadili edinimi sürecinin bu model kapsamında nasıl ele alındığı sorununa odaklanır. Doğal dillerin sözdiziminin ‘İlkeler ve Değiştirgenler’ kuramı (veya herhangi bir  başka biçimsel dil kuramı çerçevesinde) çalışılması Bilişsel Bilimler açısından önem taşır çünkü bu kuramların temel amacı insan zihninde yer alan bir bilgi kümesini biçimsel olarak sunmaktır. Başlangıç varsayımımız konuşucuların anadillerini ilişkin bilginin zihindeki diğer bilişsel süreçlerle işlemsel ortaklıklar taşıdığıdır. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
"1: Ders, 2: Tartışmalı ders, 3: Seminer, 4: Araştırma, 5: Benzetim/Vaka Çalışması/Rol Yapma, 6: Problem Çözme, 7: Konuk Konuşmacı "
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Yazılı ödev, C: Sunum, D: Araştırma, E: Münazara, F: Kısa Sınav, G: Derse Katılım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci, aşağıdakileri yapma becerisini elde edecektir:

Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
(i) dilbilimdeki temel kavram ve yaklaşımları tanımlayabilir   1,2,4 B,D
(ii) Chomsky’nin dili zihinsel bir nesne olarak gören yaklaşımını açıklayabilir   1,2,4 B,D
(iii) Chomsky’nin dil olgusuna bakışının geleneksel yaklaşımlarla ne tür bir bakış açısı farklılığına dayandığını açıklayabilir    1,2,4 B,D
(iv) dilin bilişim işindeki özel konumunu ayırt edebilir   1,2,4 B,D
(v) dil bilişsel bir perspektiften çalışıldığında ortaya çıkan soru(n)ların niteliğini belirleyebilir   1,2,4 B,D

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve işlenecek konulara genel bir bakış  
2 Dilin bilişsel bir nesne olarak tanımlanması ve dilbilimsel çalışmanın doğası  
3 İ(çselleştirilmiş)-dil, E-dili, davranışçılık ve çöküşü, hayvan davranışı bilimi (etoloji) ve ‘bilişsel devrim’  
4 Çocuk dili ediniminde ‘Uyaranın Yetersizliği’ savı ve zihnin nasıl ‘büyüdüğüne’ ilişkin sorular   
5 Dilde sınırsızlık ve sınırsızlığın modellenmesi: Sonlu-Durum Makinaları ve Yeniden Yazma Kuralları  
6 Dilin başka özellikleri: Ayrıksılık, hiyerarşiklik, konum değiştirmeye açıklık, tek biçimlilik, temel öğelilik, yakınlık, muhafazakarlık, çizgisellik  
7 Dilsel çeşitlenme sonsuz mu? İlkeler ve Değiştirgenler (İ&D) kuramına genel bir giriş   
8 İ&D’ye devam...  
9 İ&D kuramının ötesinde dil edinimi: Çocuklar dil ediniminde başka ne tür kaynaklardan yararlanırlar?  
10 Dil ve düşünce: Dilin düşünceye bir katkısı var mıdır?   
11 Dil anadili konuşucusu tarafından nasıl kullanıma dökülür? Dilbilgisinin psikodilbilimsel görünümleri  
12 Dilin beyindeki yeri nedir? Nörodilbilim çalışmalarında dil   
13 Dil insan türünde nasıl ortaya çıktı? Dil yetisinin evrimine ilişkin bazı yaklaşımlar  
14 Sonra belirlenecek...  

Kaynaklar

Boeckx, Cedric. 2010. Language in cognition: uncovering mental structures and rules behind them. Malden, MA: Blackwell Publishing.

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %60
Katılım   %10
Sunum 2 %30
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bilişsel Bilimler alanındaki görgül bulgular ve kuramsal bakış açıları konusunda bilgi sahibidir.         x  
2 Bilişsel Bilimler alanındaki bulgu, yöntem, kanı ve kuramlara eleştirel ve çok yönlü yaklaşır.         x  
3 Bilişsel Bilimler alanında kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinir.     x      
4 Bilişsel Bilimler alanında literatür tarar, güncel makaleleri okur, anlar, özetler, özümser.       x    
5 Bilişsel Bilimler alanında orijinal araştırma soruları oluşturur.     x      
6 Araştırma sorusu oluşturma sürecinde Bilişsel Bilimler alanındaki farklı disiplinlerin bulgularından yararlanır ve bunları birbiriyle ilişkilendirir.     x      
7 Bilişsel Bilimler alanında bir araştırmayı başından sonuna yürütür.     x      
8 Etik bilinci ile araştırma ve uygulama yapar.     x      
9 Güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebileceği bilgi teknolojilerinden yararlanır.         x  
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine vararak bunu gerçekleştirecek becerileri edinir.     x      

ECTS

Etkinlik SAYI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 98
Ara Sınav 1 30 30
Presentation  2 20 40
Final Ödevi 1 40 40
Toplam İş Yükü     250
Toplam İş Yükü / 25 (s)     250/25
Dersin AKTS Kredisi     10