• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezsiz
Ders Kodu: 
ECON 508
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı daha yüksek büyüme hızları ve daha yüksek kişi başına milli gelir seviyeleri oluşturacak etmenlerin analiz edilmesidir.

Dersin İçeriği: 

Ders Harrod ve Domar'ın ortaya attığı ve Solow'un yanıtladığı sorunların incelenmesiyle başlar. Solow'un neoklasik yaklaşımı sermaye teorisi tartışmaları bağlamında değerlendirilir ve Harrod-Domar sorununa neo-Keynesyen çözüm incelenir. Daha sonra içsel büyüme teorilerine dönülerek Romer'in ve Lucas'ın modelleri incelenir. AK modelleri incelenir. Dersin son bölümünde Schumeter'in geliştirdiği evrimci büyüme teorisi ile kurumsalcı büyüme teorisi incelenir; bilim, eğitim yenilenme ve kurumsal yapının büyümeye katkıları değerlendirilir ve ders Türkiye'nin büyüme tecrübesinin ve geleceğinin tartışılmasıyla sona erer.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Deney, Ödev, Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

1. Ülkeler arasındaki kişi başına milli gelir seviyesi farklılıklarının bilincine varmak.
2. Farklı büyüme teorilerinin ardındaki mantıkların anlayabilmek.
3. Daha yüksek büyüme oranları ve kişi başına milli gelir seviyeleri sağlayacak faktörlerin neler olduğunu anlamak.
4. Eğitimin ve araştırma-geliştirmenin büyüme oranlarını ve milli gelir seviyelerini belirlemedeki önemini anlamak.
5. Kurumsal yapıdaki gelişmelerin büyüme oranı ve kişi başına milli geliri belirlemedeki önemini anlamak.

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş:Büyümeyi Anlamak ve Bazı Büyüme Gerçeklikleri Charles Jones, Introduction to Economic Growth, 2002, Chs. 10 and 1, Appendix A, Vedit İnal, Büyüme Teorisinin Gelişimi ve Türkiye'nin Büyüme Sorunları, 2013, pp. 1-9.
2 Dışsal Büyüme Teorileri I: Roy Harrod ve Evsey Domar Vedit İnal, Büyüme Teorisinin Gelişimi ve Türkiye'nin Büyüme Sorunları, pp. 39-46.
3 Dışsal Büyüme Teorileri II: Solow’un Harrod ve Domar'a Cevabı Charles Jones, Introduction to Economic Growth, 2002, Ch. 2, Vedit İnal, Büyüme Teorisinin Gelişimi ve Türkiye'nin Büyüme Sorunları, pp. 46-72.
4 Dışsal Büyüme Teorileri III: Beşeri Sermayeli Solow Modeli - Mankiw, Romer ve Weil Modeli Charles Jones, Introduction to Economic Growth, 2002, Ch. 3, Vedit İnal, Büyüme Teorisinin Gelişimi ve Türkiye'nin Büyüme Sorunları, pp. 72-87.
5 Sermaye Teorisi Tartışması: Neoklasik Üretim Fonksiyonun Sorunu  
6 Neo-Keynesian Response to Harrod Domar Problem  
7 İçsel Büyüme Teorileri I: Nelson and Phelps'in Erken İçsel Büyüme Modeli Vedit İnal, Büyüme Teorisinin Gelişimi ve Türkiye'nin Büyüme Sorunları, pp. 89-94.
8 Ara Sınav  
9 İçsel Büyüme Teorileri II: Araştırma ve Geliştirme ve Paul Romer ve Charles Jones'un Teorisi Charles Jones, Introduction to Economic Growth, 2002, Chs. 4,5 and 6 Vedit İnal, Büyüme Teorisinin Gelişimi ve Türkiye'nin Büyüme Sorunları, pp. 89-127.
10 İçsel Büyüme Teorileri III: Beşerî Sermaye ve Robert Lucas'ın modeli ve Sergio Rebelo'nun AK Modeli Charles Jones, Introduction to Economic Growth, 2002, Ch. 8, Vedit İnal, Büyüme Teorisinin Gelişimi ve Türkiye'nin Büyüme Sorunları, pp. 127-141.
11 Schumpeter ve Evrimci İktisadî Büyüme Teorileri  
12 Eğitim, Bilim, Teknolji, AR-GE ve Yenilenmenin Büyüme Üzerindeki Etkisi  
13 Kurumlar ve Büyüme Vedit İnal, Büyüme Teorisinin Gelişimi ve Türkiye'nin Büyüme Sorunları, pp. 143-167.
14 Ortadoğudaki Az Gelişmişliğin Kurumsal Tarihi ve Türkiye'nin Büyüme Potansiyeli Vedit İnal, ‘The Eighteenth and Nineteenth-Century Ottoman Attempts to Catch Up with Europe’, The Middle Eastern Studies, vol. 47, No. 5, September 2011, pp. 725-756.
Vedit İnal (2015) ‘Türkiye’nin Büyüme Potansiyeli’, Türkiye Ekonomi Kurumu 18. Ulusal İktisat
Sempozyumu: Tasarruf, Sürdürülebilir Büyüme ve Teknolojik Gelişme’ Konya, 8-9 Ekim.

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Charles Jones (2002) Introduction to Economic Growth, Ch.8.
Vedit İnal (2013), Büyüme Teorisinin Gelişimi ve Türkiye’nin Büyüme Sorunları, pp. 127-141.
Diğer Kaynaklar Kitaplar ve orijinal makaleler şeklinde ek okumalar verilecektir.

Materyal Paylaşımı

MALZEME PAYLAŞIMI
Dokümanlar Ders kitapları, kitaplar, dergi makaleleri, ders notları.
Ödevler  
Sınavlar Bir Dönem Ortası bir de Dönem Sonu Sınavı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 1 50
Ödevler    
  Toplam 100
Dönem Sonu Sınavının Derste Alınan Nota Katkısı 1 50
Yıl İçi Çalışmalarının Derste Alınan Nota Katkısı 1 50
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Küresel ve ulusal iktisadî sorunları eleştirel ve kapsamlı bir biçimde anlayıp değerlendirerek, bu sorunlar hakkında pratik çözüm önerileri geliştirirler;         x
2 Toplum bilimlerde farklı disiplinlerden aldıkları bilgi ve kavramları iktisat çatısı altında birleştirirler;         x
3 Çeşitli toplumsal sorunlara pratik, özgün çözümler üretebilmek amacıyla, ampirik olarak sınanabilecek hipotezler geliştirebilirler;     x    
4 İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık örgülerini, varsayım ve sonuçlarını çözümleyebilirler;         x
5 Farklı yaklaşımları değerlendirebilmek için gereken teknik becerileri geliştirirler;         x
6 Genel olarak toplum bilimlerde, özel olarak da iktisatta, araştırma projeleri oluştururlar, bu projelere ilişkin araştırma yöntemleri geliştirip, uygulayabilirler;     x    
7 Araştırmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslarası konferanslarda, bilimsel ve meslekî ortamlarda sunabilirler;     x    
8 Bilimsel ve akademik düşünce biçimlerini, profesyonel yaşamlarına aktarıp, akademik dünyanın analitik ve soyut düşünce biçimleri ile iş dünyasının pratik ve dinamik becerileri arasında bir köprü oluşturabilirler.   x      

ECTS

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 10 150
Dönem Ortası Sınavı 1 10 10
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 3 3 9
Ödev 2 7 14
Dönem Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü     238
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9.52
Dersin AKTS Kredisi     10