• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezsiz
Ders Kodu: 
ECON 517
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilere kamu maliyesi terminolojisini tanımlayabilme, tartışabilme ve hatta mevcut olaylara uygulayabilme (toplumun istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik piyasa ve devlet tabanlı çözüm kriterlerini tartışma ve mevcut politikaları değerlendirme) konusunda uzmanlık kazandırmaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders kamu harcamları, piyasa kusurları, sağlık, eğitim, dışsallıklar, suç, fayda maliyet analizi, gelir dağılımı, vergileme ve politik iktisada giriş konularını kapsamaktadır.Öğrencilerin aktif olarak sınıf içi tartışmalara katılmaları ve kısa bir araştırma makalesi yazıp sunmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

1. Kamu maliyesini tanımlar ve ideolojisini açıklar.
2. Objektif ve subjektif problem çözme tekniklerini kullanmayı öğretir.
3. Rekabetçi piyasalarda aksaklığa neden olguları inceler.
4. Özelleştirme ve devlet tekeli ile yürütülen faaliyetleri mukayese eder.
5. Fayda maliyet analizlerinin günlük hayat kullanımlarını inceler.
6. Farklı sektörlerde kamu ve özel teşebbüslerin farklarını inceler.

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kamu Maliyesi ve İdeolojisi Ünite 1
2 Pozitif ve Normatif Analiz Araçları Ünite 2-3
3 Kamu Malları ve Dışsallıklar Ünite 4-5
4 Politik İktisat Ünite 6
5 Eğitim Ünite 7
6 Fayda Maliyet Analizi Ünite 8
7 Ara Sınav  
8 Sağlık Piyasası ve Devlet Ünite 9-10
9 Tekrar Gelir Dağılımı ve Kavramsal Konular Ünite 12
10 Fakirler için Harcama Programları Ünite 13
11 Vergileme ve Gelir Dağılımları Ünite 14
12 Vergileme ve Verimlilik Ünite 15
13 Verimli ve Adil Vergileme Ünite 16
14 Tekrar  

Kaynaklar

Ders Notu Public Finance by Harvey S. Rosen and Ted Gayer, McGraw-Hill, 9th ed
Diğer Kaynaklar Akademik dergilerden makaleler, Ders notları ve ünite yansıları

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Akademik dergilerden makaleler, Ders notları ve ünite yansıları
Ödevler Ünite sonu problemleri ve ev ödevleri
Sınavlar Kısa sınav soruları.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 3 25
Ödevler 3 25
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl İçinin Başarıya Oranı   60
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
    1 2 3 4 5
1 Küresel ve ulusal iktisadî sorunları eleştirel ve kapsamlı bir biçimde anlayıp değerlendirerek, bu sorunlar hakkında pratik çözüm önerileri geliştirirler;         x
2 Toplum bilimlerde farklı disiplinlerden aldıkları bilgi ve kavramları iktisat çatısı altında birleştirirler;     x    
3 Çeşitli toplumsal sorunlara pratik, özgün çözümler üretebilmek amacıyla, ampirik olarak sınanabilecek hipotezler geliştirebilirler;         x
4 İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık örgülerini, varsayım ve sonuçlarını çözümleyebilirler;       x  
5 Farklı yaklaşımları değerlendirebilmek için gereken teknik becerileri geliştirirler;         x
6 Genel olarak toplum bilimlerde, özel olarak da iktisatta, araştırma projeleri oluştururlar, bu projelere ilişkin araştırma yöntemleri geliştirip, uygulayabilirler;       x  
7 Araştırmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslarası konferanslarda, bilimsel ve meslekî ortamlarda sunabilirler;       x  
8 Bilimsel ve akademik düşünce biçimlerini, profesyonel yaşamlarına aktarıp, akademik dünyanın analitik ve soyut düşünce biçimleri ile iş dünyasının pratik ve dinamik becerileri arasında bir köprü oluşturabilirler;       x  
9 Türkiye’de ya da dünyanın herhangi bir yerinde eğitimlerine doktora düzeyinde devam edebilecek analitik ve teknik becerileri geliştirirler.       x  

ECTS

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 10 150
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 3 0.5 1.5
Ödev 2 10 20
Final 1 12 12
Toplam İş Yükü     238.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9.54
Dersin AKTS Kredisi     10