• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezsiz
Ders Kodu: 
ECON 514
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Dersin amacı uluslararası finansal düzenlemeler içinde işleyen bir ekonomide para politikasının makroiktisadi etkilerini incelemektir.

Dersin İçeriği: 

Ders para arzı sürecinin incelenmesiyle başlar ve merkez bankacılığı, para politikasının amaçları, araçları ve yönetilmesi üzerine yoğunlaşır. Para talebinin nasıl belirlendiğine ilişkin farklı açıklamalar sunulur. Kapalı bir ekonomide faiz hadlerinin belirlenmesini inceledikten sonra, sermaye hareketlerinin de olduğu açık bir ekonomide, döviz kurunun uzun ve kısa dönemlerde nasıl belirlendiği tartışılır. Ders para teori ve politikasının IS-LM ve Toplam Arz ve Talep gibi makroekonomik araçlarla ilişkilendirilip, paranın transmisyon mekanizmasının tartışılmasıyla sona erer.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

1. Merkez bankalarının nasıl işlediğini ve dünyadaki merkez bankacılığı uygulamalarını anlamak.
2. Para politikasının temel ögelerini analitik bir biçimde anlamak.
3. Farklı para politikalarının etkilerini anlayabilmek ve herbirini eleştirel bir şekilde değerlendirebilmek.
4. Döviz piyasalarının nasıl işlediğini iyi anlamak.
5. Para teorisi ve politikasını makroiktisadi analizle bağdaştırabilmek.
6. Enflasyonun farklı açıklamalarını anlamak ve aralarında seçim yapabilmek.

Dersin Akışı

 

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş  
2 Merkez Bankası, Küresel bir Bakış  
3 Türkiye’de Merkez Bankacılığının Mevcut Durumu: Bir Kıyaslama  
4 Para Arzı Süreci  
5 Para Politikasının Araçları  
6 Para Politikasının Yönetimi  
7 Para Talebine Farklı Yaklaşımlar  
8 Midterm  
9 Döviz Piyasası  
10 Uluslararası Finans Sistemi ve Dünyada Döviz Krizi Tecrübeleri (Meksika, 1994; Doğu Asya, 1997; Brezilya, 1999; Arjantin, 2002; Türkiye, 2001).  
11 IS ve LM (MP) Eğrileri  
12 Toplam Arz ve Talep Analizi  
13 Para Politikası Teorisi  
14 Para Politikasında Transmisyon Mekanizması  

Kaynaklar

Ders Kitabı Frederic Mishkin The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 10. basım, 2013.
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Kütüphanede reserve yoluyla
Ödevler Sömestr içinde belirtilecektir
Sınavlar Bir dönem ortası bir de dönem sonu sınavı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)    
Final 1 50
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Küresel ve ulusal iktisadî sorunları eleştirel ve kapsamlı bir biçimde anlayıp değerlendirerek, bu sorunlar hakkında pratik çözüm önerileri geliştirirler;         x
2 Toplum bilimlerde farklı disiplinlerden aldıkları bilgi ve kavramları iktisat çatısı altında birleştirirler;     x    
3 Çeşitli toplumsal sorunlara pratik, özgün çözümler üretebilmek amacıyla, ampirik olarak sınanabilecek hipotezler geliştirebilirler;       x  
4 İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık örgülerini, varsayım ve sonuçlarını çözümleyebilirler;         x
5 Farklı yaklaşımları değerlendirebilmek için gereken teknik becerileri geliştirirler;         x
6 Genel olarak toplum bilimlerde, özel olarak da iktisatta, araştırma projeleri oluştururlar, bu projelere ilişkin araştırma yöntemleri geliştirip, uygulayabilirler;       x  
7 Araştırmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslarası konferanslarda, bilimsel ve meslekî ortamlarda sunabilirler;     x    
8 Bilimsel ve akademik düşünce biçimlerini, profesyonel yaşamlarına aktarıp, akademik dünyanın analitik ve soyut düşünce biçimleri ile iş dünyasının pratik ve dinamik becerileri arasında bir köprü oluşturabilirler;       x  
9 Türkiye’de ya da dünyanın herhangi bir yerinde eğitimlerine doktora düzeyinde devam edebilecek analitik ve teknik becerileri geliştirirler.         x

ECTS

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 10 150
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)     0
Ödev 1 10 10
Final 1 25 25
Toplam İş Yükü     250
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10
Dersin AKTS Kredisi     10