• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezsiz
Ders Kodu: 
ECON 560
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin temel amacı öğrencinin Türkiye ekonomisi hakkındaki bilgisini ve bakış açısını geliştirmektir. Dönem sonunda, öğrencinin Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomileri hakkında doğru ve objektif yorum yapabilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin Türkiye’nin gelişme süreci ile ilgili bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Türkiye Ekonomisi analiz edilecek ve gelişmekte olan diğer ülkelerin ekonomileri ile karşılaştırılacaktır. Öğrenciler dönem sonunda, Türkiye Ekonomisi’ndeki gelişmeleri detaylı bir şekilde takip edip; değerlendirebileceklerdir.

Dersin İçeriği: 

Bu ders, Türkiye ekonomisinin büyüme ve kalkınma dinamiklerini tartışmak amacıyla tasarlanmıştır. Dersin ilk kısmında Türkiye ekonomisinin dönüşümü tartışılacak, sonra Türkiye’nin makroiktisadi verileri, yapılan iktisadi reformlar ve son küresel krizin Türkiye üzerindeki etkileri incelenecektir. Latin Amerika ve Doğu Asya’da gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri incelenecek ve Türkiye ekonomisinin gelişimi ile karşılaştırılacaktır. Makroekonomik istikrar, ekonomik reformlar, özelleştirme, düzenlemeler ve gelir dağılımındaki bozukluk gibi güncel konular analiz edilecektir. Türkiye’nin ticaret politikası ve Türkiye ekonomisindeki sermaye hareketleri, finansal küreselleşme, doğrudan yabancı yatırımlar, yoksulluk, işsizlik ve gayri resmi sektör incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

1. Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri detaylı olarak analiz edebilmek ve sonuçları yorumlayabilmek.
2. Türkiye Ekonomisi’nin kalkınma ve büyüme politika ve uygulamalarını öğrenmek ve değerlendirebilmek.
3. Türkiye Ekonomisi ile ilgili araştırma ve çalışma yapıp, sonuçlarını analiz ederek yorumlayabilme becerisi kazanmak; sonuçları sunabilmek ve soruları cevaplandırabilmek.
4. Türkiye Ekonomisi’nin sorunlarını anlamak ve gerekli değişiklikleri ve iktisat politikalarını tartışabilmek ve politika önerileri getirebilmek.
5. Türkiye ile benzer ülkelerin karşılaştırmasını ve vaka incelemelerini yapabilmek ve iktisadi politika farklılıklarını yorumlayabilmek.
6. Türkiye ekonomisinin dünyadaki değişikliklerden ne şekilde etkilendiğini incelemek ve krizlerin ekonomi üzerindeki etkilerini öngörebilmek.

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Türkiye Ekonomisi’ne Giriş  
2 Türkiye Ekonomisi’nin Tarihsel Gelişimi  
3 Birinci ve İkinci Beş Yıllık Sanayileşme Programları  
4 Türkiye Ekonomisi’nin Yapısı ve Sanayi Politikası  
5 Türkiye’nin Planlı İktisadı Kalkınma Dönemleri  
6 1980 Sonrası Sanayileşme Politikası ve Temel Sektörler  
7 Türkiye’nin Para ve Mali Politika Uygulamaları  
8 Ara Sınav  
9 Liberalizasyon Politikaları ve Yapısal Uyum  
10 Türkiye’nin Kamu Sektöründeki Büyüme  
11 Özelleştirme Politikası  
12 Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Politikaları  
13 Türkiye’nin Makroekonomik Performansı  
14 IMF Programı ve Güncel Gelişmeler  

Kaynaklar

Ders Kitabı Dönem başında belirtilecektir.
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Dönem içinde çeşitli makaleler incelenecektir.
Ödevler Dönem içinde verilmektedir.
Sınavlar Bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)   -
Ödevler 1 60
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Küresel ve ulusal iktisadî sorunları eleştirel ve kapsamlı bir biçimde anlayıp değerlendirerek, bu sorunlar hakkında pratik çözüm önerileri geliştirirler;         x
2 Toplum bilimlerde farklı disiplinlerden aldıkları bilgi ve kavramları iktisat çatısı altında birleştirirler;         x
3 Çeşitli toplumsal sorunlara pratik, özgün çözümler üretebilmek amacıyla, ampirik olarak sınanabilecek hipotezler geliştirebilirler;         x
4 İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık örgülerini, varsayım ve sonuçlarını çözümleyebilirler;         x
5 Farklı yaklaşımları değerlendirebilmek için gereken teknik becerileri geliştirirler;       x  
6 Genel olarak toplum bilimlerde, özel olarak da iktisatta, araştırma projeleri oluştururlar, bu projelere ilişkin araştırma yöntemleri geliştirip, uygulayabilirler;         x
7 Araştırmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslarası konferanslarda, bilimsel ve meslekî ortamlarda sunabilirler;       x  
8 Bilimsel ve akademik düşünce biçimlerini, profesyonel yaşamlarına aktarıp, akademik dünyanın analitik ve soyut düşünce biçimleri ile iş dünyasının pratik ve dinamik becerileri arasında bir köprü oluşturabilirler;         x
9 Türkiye’de ya da dünyanın herhangi bir yerinde eğitimlerine doktora düzeyinde devam edebilecek analitik ve teknik becerileri geliştirirler.         x

ECTS

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 10 150
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0 0
Ödev 1 25 25
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     245
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9.8
Dersin AKTS Kredisi     10