• TR
  • EN
Ders Kodu: 
CPLT 598
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
0
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders amacı doğrultusunda, bireysel akademik araştırmaların yürütülmesi ve tatmin edici sonuçlarını sunmak için gerekli olan becerileri öğrencilere sağlar.

Dersin İçeriği: 

Ders iki bileşenden oluşur: a) araştırma yürütmek için araçlar ve kaynaklar: uzman kaynakçalar, referans kaynakları ve dijital very tabanları; belirli konuları seçme ve üzerlerinde yoğunlaşma yeteneği;   referans malzemenin değerlendirilmesi; intihal vs kinaye, açımlama, alıntılama, raporlama; ana hatları planlama; çalışma kaynakçasının hazırlanması; tez cümlesi, not alma; final ödevinin departman tarafından kabul edilen formata uygun şekilde sunumu b) sunum ve yazma becerileri, sofistike eleştirel metinlerin anlaşılması; güncel edebi terminoloji; temel teorik yaklaşımlara aşinalık.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simulasyon, 5: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Derse Katılım, C: Ödev, D: Presentasyon

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Bireysel ve özgün araştırma yapılır. 1-3, 5-7, 9-10 1,2,3 C,D
2) Uygun bir odak seçilir. 1-3, 5-7, 9-10 1,2,3 C,D
3) Basılı ve elektronik medyaya danışılır. 1-3, 5-7, 9-10 1,2,3 C,D
4) Kaynaklar değerlendirilir. 1-3, 5-7, 9-10 1,2,3 C,D
5) Metin analizi ve onların pratik uygulama yöntembilimleri ile bilimsel metinler ve makalelerde kullanılan eleştirel terminoloji ile aşinalık kazanılır 1-3, 5-7, 9-10 1,2,3 C,D
6) Araştırma yazılarının sözlü ve yazılı sunumu için gerekli becerileri kazandırır.  1-3, 5-7, 9-10 1,2,3 C,D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel Giriş; seminerin hedef ve kapsamı; yöntembilim ve malzeme.  
2 Rehberli Kütüphane Turu: araştırma olanakları, elektronik veri tabanlarına erişim.  
3 Araştırma araçları: Uzman kaynakçalar ve referans kaynaklarına dair bilgi.  
4 Ödevlerin değerlendirilmesi ve seminer tartışması  
5 Seçilmiş konuların kısa seminer sunumları  
6 Araştırma yöntembilimi; kaynakların değerlendirilmesi; araştırma konusunu bilimsel bir bağlama oturtma  
7 Güncel edebi ve kültürel trendler; belirli bir kuramsal bakış açısının  ve uygulama yönteminin benimsenmesi  
8 Sofistike eleştirel metinlerin anlaşılması; güncel edebi terminoloji  
9 Dönem Ödevine dair ön tartışma; konu önerisinin hazırlanmasına dair MLA el kitabında verilen bilginin revizyonu  ; çalışma kaynakçası ve çalışma ana hatları  
10 Seminer tartışması ve şimdiye kadar yapılan ilerlemenin ortak değerlendirilmesi  
11 Birincil ve ikincil kaynaklardan not alma; analiz ve değerlendirme  
12 Yazma becerileri: kullanılan kaynakları uygun bir şekilde belirterek açık ve doğru bir biçimde yazmanın önemi; malzeme alıntılanmış veya açımlanmış olsa da.  
13 Sunum becerileri: belgeleme, final kaynakça, format, notlar, terimler sözlükleri ve dizinler gibi öğeler de, ilgililerse eklenebilir.  
14 Öğrencilerin sunumları  
15 Öğrencilerin sunumları ve final ortak gözden geçirme  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu MLA Handbook for Writers of Research Papers, 7th edition, The Modern Language Association of America, New York, 2009
Diğer Kaynaklar Peter Barry, Beginning Theory, Harvester, 1995

Norton Anthology of Theory and Criticism, ed. V. Leitch, Norton 2001

Literary Theory: an Anthology, eds. M. Ryan and J. Rivkin, Blackwell, 2004, 2nd ed.

Raman Selden, Practising Theory and Reading Literature: An Introduction, Harvester Wheatsheaf, 1989

Gregory Castle, The Blackwell Guide to Literary Theory, Blackwell, 2007

Raman Selden, Peter Widdowson, Peter Brooker, A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory, 5th ed., Pearson, 2005

A practical reader in contemporary literary theory, eds. Peter Brooker and Peter Widdowson, Pearson Education, 1996

Richard Harland, Literary Theory From Plato to Barthes, an introductory history, Macmillan, 1999

M.H. Abrams, A Glossary of Literary Terms, New York: Harcourt and Brace, 1993

Chris Baldick, Concise Dictionary of Literary Terms, Oxford U.P.,1996

Martin Gray, A Dictionary of Literary Terms, 2nd ed., Longman, 1992

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Eleştirel terminoloji listesi
Ödevler 1. Ödev: belirlenmiş kaynaklarda kaynakça araştırması için eğitmen tarafından atanan konular ve başlıklar

2. Ödev: öğrenci araştırması için konu seçimi (konunun seçimi için bkz. MLA El Kitabı)

3. Ödev: konu ile ilgili tercihen 2000 yılından sonra yayınlanan bir makale tanımlanması; onun özeti (MLA El Kitabı'nda gösterilen biçimde ana argümanların bir taslağı ile); analiz ve değerlendirme

4. Ödev: Seminer katılımcıları arasında dağıtılmak üzere çalışma kaynakçası,  çalışma ana hatları ve ilk konu önerisini de içeren kısa bir yazılı metin ile birlikte final Dönem Ödevinin özetinin sözlü sunumu 

5. Ödev: final ödevinin ilk taslağı

Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Sunum 1 30
Ödev 1 30
Final Ödevi 1 40
Toplam   100
FİNAL ÖDEVİNİN BAŞARIYA ORANI   40
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
İngiliz ve dünya edebiyatlarındaki ve Sosyal Bilimlerdeki bilgileri kültürel, sosyal, etik, estetik, politik vb. konulara uygulama becerisi     X    
Literatür tarama, çözümleme ve yorumlama becerisi         X
Disiplinler arası okuma yapma ve çözümleme becerisi         X
Edebiyat kuramlarının temel konu ve kavramlarının yaşam stratejilerinin geliştirilmesinde kullanılması becerisi X        
Mesleki etik ve sorumluluk bilinci         X
Etkin iletişim kurma becerisi         X
Edebiyat akımlarının evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim     X    
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi X        
Çağdaş edebiyat konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibi olma       X  
Edebiyat ve estetik alanlarında araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanma becerisi         X

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Sunum 1 20 20
Final Ödevi 1 35 35
Toplam İş Yükü     175
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7.0
Dersin AKTS Kredisi     7