• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
MBA 501
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders, bilimsel araştırmanın önemini açıklamak ve nicel araştırma tekniklerinin uygulanmasını göstermeyi amaçlamaktadır. Ders temel olarak ampirik yaklaşımı, ölçüm sürecini ve istatistiksel tekniklerin veri analizi amacıyla kullanımını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Ders, parametrik ve parametrik olmayan testler, tekrarlanan ve tekrarlanmayan ölçümlerle deneysel araştırmalar için varyans analizi (ANOVA), korelasyon ve regresyon analizi, açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi,  yapısal eşitlik modellemesi gibi veri analiz yöntemlerini içermektedir. Veri analizi amacıyla SPSS ve AMOS istatistik programları kullanılacaktır. Dolayısıyla, öğrenciler SPSS ve AMOS programlarını da kullanmayı öğreneceklerdir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Soru / Cevap 3. Tartışma Yöntemi 4. Vaka Çalışması 5. Çalıştay 6. Sorun Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunumlar, D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Çalışmanın amacına uyan araştırma hipotezini/lerini formüle eder.
1,2,3,4 1,2,3,4 A, B, D
  1. Uygun veri toplama yöntemini kullanarak sahadan veri toplar.
1,2,3,4 1,2,3,4 A, B, D
  1. Verileri uygun istatistiksel analizleri kullanarak test eder.
1,2,3,4 1,2,3,4 A, B, D
  1. Araştırma sonuçlarını temel alarak iş sorunlarını çözmek için çözümler uygular.
1,2,3,4 1,2,3,4 A, B, D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Araştırma sürecini anlama, ölçme, veri toplama ve anket tasarımı. İlgili bölümler
2 Örnekleme prosedürleri. İlgili bölümler
3 Formal istatistiksel testleri anlama. İlgili bölümler
4 Parametrik yöntemler (İki anakütle aritmetik ortalamasını karşılaştırmak- bağımsız örneklemler için ve eşlenik örneklemler için t testleri) –SPSS kullanarak. İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
5 Parametrik olmayan yöntemler (Eşlenik örneklemler için: Wilcoxon, Sign ve McNemar testleri; Bağımsız örneklemler için: Mann-Whitney testi, Kolmogrov-Simirnov testi, Kruskal-Wallis testi, Chi-square testi)-SPSS kullanarak. İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
6 SPSS ile ANOVA testleri (Tekrarsız ölçmeli tek faktörlü deneysel dizayn, Tekrarsız ölçmeli iki faktörlü deneysel dizayn, Tekrarlı ölçmeli deneysel dizaynlar, tek faktörlü ve tekrarlayan ölçmeler için parametrik olmayan testler, iki faktörlü grup içi ANOVA, Karma deneysel dizaynlar için varyans analizleri). İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
7 SPSS ile MANOVA ve ANCOVA testleri. İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
8 Ara sınav --
9 SPSS ile istatistiksel ilişkinin ölçülmesi. (Korelasyon analizi) İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
10 SPSS ile istatistiksel ilişkinin ölçülmesi. (Regresyon analizi) İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
11 SPSS kullanarak örtük değişkenlerin araştırılması: Açımlayıcı faktör analizi ve güvenirlilik analizi (Cronbach alfa) İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
12 SPSS kullanarak regresyon analizi ile aracılık testi. İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
13 SPSS kullanarak regresyon analizi ile moderasyon testi. İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
14 AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi (Doğrulayıcı faktör analizi) İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
15 AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi (Yol analizi) İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
16 Final sınavı --

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu -SPSS for Windows Made Simple, Kinnear and Gray, Hillsdale (USA).

-Dersin öğretim üyesi tarafından geliştirilmiş ders notları.

Diğer Kaynaklar --Marketing Research, Kinnear and Taylor, McGraw Hill.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar -- Sınıfta tartışılan tüm kavramlarla ilgili power point sunumu.
Ödevler --Araştırma projesi
Sınavlar --Bir ara sınav, bir final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Finalin Başarıya Oranı 1 60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme alanındaki temel kavramları (stratejik yönetim ve organizasyon, muhasabe, finans, ekonomi, pazarlama ve yönetim teknikleri) öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir.     X    
2 İşletme teori ve yöntemlerini, muhasebe ve finans, işletme yönetimi, pazarlama yönetimi, ve insan kaynakları alanlarından en az birinde uzmanlaşarak uygulayabilir.     X    
3 Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.         X
4  Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.         X
5 Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin katkıda bulunabilir.         X
6 Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinler arası bir bakış açına sahiptir.       X  
7 Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir.         X
8 Yazılı ve sözlü olarak gerek kurum içi, gerekse kurum dışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.     X    
9 Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.     X    
10 Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.         X
11 Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.       X  
12 Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.     X    
13 Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir.     X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     152
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,08
Dersin AKTS Kredisi     6