• TR
  • EN
Ders Kodu: 
MUH 502
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Maliyet Muhasebesi dersi öğrencilere temel maliyet kavramı ve çağdaş organizasyonlarda maliyet hesaplama hakkında bilgi vermek amacı ile dizayn edilmiştir.

Dersin İçeriği: 

Maliyet kavramı ve maliyet türleri. Maliyetlerin izlenmesi. Genel üretim giderlerinin ürünlere yüklenmesi. Faaliyet tabanlı maliyetleme. Maliyet dağılım yöntemleri. Sipariş maliyet sistemi, safha maliyet sistemi. Bileşik maliyet ve ürünlere dağıtımı. Maliyet muhasebesinde güncel yaklaşımlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Maliyet muhasebesinin temel kavramlarını bilmek, üretim işletmelerinde maliyetleri sınıflandırabilmek. 1, 3 1,2,3 1,2,3
2. Ürün ve dönem maliyetlerini ayırt edebilmek, bu maliyetlerin ne zaman ve ne şekilde finansal tablolarda raporlanacağını kavrayabilmek. 1,16 1,2,3 1,2,3
3.Maliyet muhasebesi sistemini etkileyen etkenleri bilmek, sipariş ve safha maliyet sistemlerinde maliyet akışını izlemek ve birim maliyet hesaplamak. 18 1,2,3 1,2,3
4. Maliyet-hacim-kar analizini kullanarak kısa süreli planlama yapmak ve karar almak. 18 1,2,3 1,2,3
5.Tam maliyetleme ve değişken maliyetleme yöntemlerinin farklarını anlamak. 4 1,2,3 1,2,3

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Maliyet Muhasebesine Giriş  
2 Maliyet Terimleri, Kavramları, ve Sınıflandırma  
3 Maliyet Terimleri, Konseptleri, ve Sınıflandırma  
4 Sipariş Maliyetleme Sistemi  
5 Sipariş Maliyetleme Sistemi  
6 Safha Maliyetleme Sistemi  
7 Safha Maliyetleme Sistemi  
8 Maliyet Davranışları  
9 Maliyet Hacim Kar Analizi  
10 Maliyet Hacim Kar Analizi  
11 Değişken Maliyetleme  
12 Değişken Maliyetleme  
13 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme  
14 Final  

Kaynaklar

Ders Notu Managerial Acocunting (12 th Edition), Garrison, Noreen, Brewer, McGraw Hill
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Derste anlatılan konularla ilgili alıştırmalar, konularla ilgili ek bilgi içeren dokümanlar.
Ödevler Konulara ilişkin ayrı ödevler
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev - -
Ara Ödev 6 90
Final Ödevi 1 10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4
1 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimi , disiplin ve sorumluluğa sahip olur, ve konu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve/veya proje raporu hazırlayabilir.   X    
2 İşletmelerde takım ve proje çalışmalarına etkin katkı sağlayabildiğini, gereken sorumluluğu alabildiğini ve liderlik rolünü üstlenmeye yatkın olduğunu gösterebilir.     X  
3 Kurum ve örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapılabilir.   X    
4 Hızla değişen iş küresel koşullarda işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallarda (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.     X  
5  Eleştirel bakış açısına sahip olduğunu, kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.   X    
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birikimdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.     X  
7 İşletme bilim dalındaki ve yoğunlaştığı alt alanlardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek; uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.   X    
8 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, genel işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgi ve deneyimini başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak, açık ve net bir şekilde Türkçe ve/veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir ve paylaşabilir.     X  
9 Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal ve profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.     X  
10 İşletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.     X  
11 İş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına hakim olur, bu kavramların uygulamalarını değerlendirebilir ve bu ilkelere uygun davranmanın topluma değer katmak için ne derece önemli olduğunu anladığını gösterebilir.       X
12 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.     X  
13 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.     X  
14 Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir.   X    
15 İşletme bilim alanı ve uzmanlık dalları (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemleri kullanabilir.     X  
16 İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir.     X  
17 Analitik düşünce yapısına sahip olduğunu ve işletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği ileri düzeydeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanabildiğini gösterebilir.       X
18 Edindiği kuramsal, olgusal ve araştırma yöntemleri bilgileri ile nicel ve nitel verileri değerlendirebilir, yorumlayabilir, sorunları tanımlayabilir, veri analizi yapabilir, ve sonuçları değerlendirerek çözümler üretebilir.     X  
19 Örgüte / kuruma ilişkin eleştirel düşünebilir, işletme bilim alanında ve uzmanlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgileri oluşturabilir, ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir.     X  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 25 25
Kısa Sınav - - -
Proje 1 20 20
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     219
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8,7
Dersin AKTS Kredisi     9