• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
AGR542
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Sürdürülebilir toprak yönetim ilkeleri, toprak verimliliği-toprak üretkenliği arasındaki ilişki ve etkileşimler hakkında bilgi kazandırmak;  Karbon ayak izi ve atıkların değerlendirilmesi konusunda bilgi vermek.

Dersin İçeriği: 

Toprakta bozulan düzen ve dengenin yeniden kurulmasına yönelik yöntemler, sürdürülebilir toprak kullanımı için teknikler, atıkların yeniden kullanılarak ekonomiye ve doğaya kazandırılması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Toprak degradasyonuna yol açan faktör, süreç ve olayları kavrayabilir. 4 1,2,3 A,B,C,D
Toprak verimliliği ve üretkenliği arasındaki ilişkileri analiz edebilir. 4 1,2,3 A,B,C,D
Farklı toprak sorunlarına alternatifli çözüm önerileri sunabilir. 4 1,2,3 A,B,C,D
Toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanım prensiplerini değerlendirebilir ve izleyebilir. 4,10,11 1,2,3 A,B,C,D
Etkin toprak yönetim uygulamaları yapabilir, plan ve program geliştirebilir. 4 1,2,3 A,B,C,D
Bitki-toprak yönetimi interaksiyonunu değerlendirebilir. 4 1,2,3 A,B,C,D
Atıkların yeniden doğaya dönüşmesi ve biyoçeşitliliğin sağlanmasını açıklayabilir. 10 1,2,3 A,B,C,D

 

 

 

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik yönetiminin temelleri Ders notu
2 Sürdürülebilir toprak yönetim ilkeleri, toprak verimliliği-toprak üretkenliği arasındaki ilişki ve etkileşimler Ders notu
3 Toprak bozulması, faktör ve süreçler, atıklar ve atık prosesleme yöntemleri Ders notu
4 Çoraklaşma; tuzlu ve alkali toprakların oluşumu, ıslah ve yönetimi Ders notu
5 Remedisyon teknikleri ve toprak kirliliğin uzaklaştırılması Ders notu
6 Toprak asitleşmesi; asit toprakların oluşumu, ıslah ve yönetimi Ders notu
7 Ara sınav  
8 Kaymak tabakası ve toprak sıkışması sorunu (oluşumu, kontrolü ve yönetimi) Ders notu
9 Toprak kirliliği, kirlilik kaynakları, ıslah ve yönetimi Ders notu.
10 Yıkanma ve organik maddenin kaybı Ders notu
11 Toprak korumaya yönelik toprak işleme yöntemleri, toprak organik maddesinin idaresi Ders notu
12 Toprak kalitesi ve sağlığı Ders notu
13 Karbon ayak izi Ders notu
14 Tarımsal ve endüstriyel atıkların değerlendirilmesi Ders notu

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Organik tarımın uygulanmasına ilişkin yönetmelik

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Ders Notları
Ödevler Ödev, sunum
Sınavlar Ara sınav, Final sınavı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Ödev 4 20
Sunum 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.            
2 Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.            
3 Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.            
4 Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.        

 

X  
5 Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.            
6 Tarım Ticareti ve İşletmeciliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır; uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir; yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir.            
7 Analitik, modelleme veya deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.            
8 İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.            
9 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.        

 

   
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar,  hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.        

X

   
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.     X  

 

   

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınavlara Çalışma Süresi 1 25 25
Ara Sınav 1 2 2
Sınıf dışı makale okuma ve ödevler 14 10 140
Sunum ve sunuma hazırlık 1 25 25
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     237
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9,5
Dersin AKTS Kredisi     10