• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
AGR527
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Tarım politikalarını karşılaştırılmalı olarak tartışmak; uluslararası ticarete etki eden faktörler hakkında bilgi vermek; fayda-maliyet analiz yöntemlerini incelemektir.

Dersin İçeriği: 

Tarım politikalarının ekonomisi. Üreticiler, tüketiciler ve vergi mükellefleri için fiyat desteklerinin, ithalat kısıtlamalarının ve diğer politikaların maliyet ve faydalarını analiz etme yöntemleri. Türkiye, ABD ve diğer sanayi ülkeleri ve gelişmekte olan ülkelerin çiftlik programları, hem iç pazarlarda hem de uluslararası ticarette müdahaleler dahil olmak üzere, faktör sahipleri ve ilgili emtia pazarları için sonuçlarıyla birlikte ele alınmaktadır. Çiftlik sorunu teorileri ve olası çareler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Uluslararası ekonomik entegrasyonun önemini kavrayabilir. 1,2 1,2,3 A,B,C
Uluslararası entegrasyon teorilerini anlayabilir, güncel gelişmeleri yorumlayabilir. 1,2 1,2,3 A,B,C
Farklı ülkelerin tarımsal yapısını ve tarım politikalarını analiz edip, yorumlayabilir. 1,2 1,2,3 A,B,C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ekonomik kalkınma ve ekonomik büyüme Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
2 Ekonomik büyüme göstergeleri Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
3 Ekonomik büyümede yaşanan sorunlar Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
4 Tarımın ekonomik ve kırsal kalkınmaya katkıları. Tarımsal kalkınma teorileri Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
5 Tarım ve kalkınma politikaları Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
6 Mevcut tarım politikalarının analizi için ekonomik teori uygulamaları Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
7 Ara Sınav Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
8 Mikroekonomik bir perspektiften geçiş ekonomilerinde tarımsal kalkınma Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
9 Kurumlar, tarım politikaları ve Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
10 Ekonomik entegrasyon kavramı ve aşamaları Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
11 Gümrük birliği teorisi ve gümrük birliğinin statik ve dinamik etkilerinin analizi Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
12 Türkiye, ABD ve diğer sanayi ülkeleri ve gelişmekte olan ülkelerin çiftlik programları Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
13 Çiftlik sorunu teorileri ve olası çareler. Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
14 Araştırma makalesi sunumları Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Çeşitli yayınlar ve ders notları

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Ders Notları
Ödevler Ödev, sunum
Sınavlar Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Ödev 3 20
Sunum 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.         X  
2 Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.         X  
3 Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.            
4 Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.        

 

   
5 Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.            
6 Tarım Ticareti ve İşletmeciliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır; uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir; yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir.            
7 Analitik, modelleme veya deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.            
8 İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.            
9 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.        

 

   
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar,  hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.        

 

   
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.        

 

   

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınavlara Çalışma Süresi 1 25 25
Ara Sınav 1 2 2
Sınıf dışı makale okuma ve ödevler 14 10 140
Sunum ve sunuma hazırlık 1 25 25
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     237
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9,5
Dersin AKTS Kredisi     10