• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
AGR543
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Bitki besleme, koruma ve biyolojik mücadele ile ilgili teknik ve teknolojileri aktarmak.

Dersin İçeriği: 

Bitki beslenmesi, bitki büyüme- gelişmesi, morfolojisi, kimyasal bileşim, noksanlık ve toksite belirtileri, bitkisel üretim, kantite ve kalite üzerindeki kompleks etkileri, gübreler ve gübre çeşitleri ile gübre kullanım etkinliğine etki eden sulama ve diğer faktörler, bitki beslemede mücadele yöntemlerinin tanımı, fonksiyonları ve sınıflandırılması, bitki hastalıkları ile biyolojik mücadele mekanizmaları, bitki korumada ekolojik koşulların yarattığı stres koşulları, tarımsal işletmelerde mücadele yönetimi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bitkisel üretimde verim ve kalite üzerine faktörleri açıklayabilir. 4 1,2,3 A,B,C
Biyolojik mücadelenin avantajlarını ve dezavantajlarını açıklayabilir. 4 1,2,3 A,B,C
Bitkilerde besin elementlerinin fonksiyonunu öğrenerek bitki besin elementleri ile bitki hastalıkları arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilir. 4 1,2,3 A,B,C
Gözlemsel ve analitik teknikler kullanarak bitki hastalıkları ve gerekli müdahale yöntemlerini yorumlayabilir. 4 1,2,3 A,B,C
Kimyasal ve biyolojik koruma yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını belirleyerek en uygun gübre uygulama yöntemine karar verebilir. 4, 10 1,2,3 A,B,C
Bitkisel üretimde hastalıkların giderime karşı çözüm üretebilir. 4, 10 1,2,3 A,B,C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bitki beslemede mücadele yöntemlerinin tanımı, fonksiyonları ve sınıflandırılması Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
2 Bitki hastalıklarının tanımı, neden-sonuç ilişkileri, kavramlar ve bitki hastalıkları ile biyolojik mücadele mekanizmaları Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
3 Biyolojik savaş elemanlarının elde edilme süreçleri Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
4 Bitki korumada ekolojik koşulların yarattığı stres koşulları ve yönetimi Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
5 Bitkilerde hastalıklara bağlı belirtiler ve bu hastalıkların yönetimi Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
6 Ara sınav Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
7 Doğal düşmanlarda bulunması istenen özellikler ve onların faaliyetlerini etkileyen faktörler Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
8 Biyolojik mücadele etmenleri Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
9 Biyolojik mücadele etmenlerinin açık saha ve seralarda uygulama teknikleri Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
10 Kimyasal mücadeleye bağlı kalıntılar ve değerlendirmeleri Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
11 Depo muhafaza Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
12 Entegra biyolojik mücadele yöntemleri Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
13 Tarımsal işletmelerde mücadele yönetimi Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
14 Tarımsal işletmelerde yöntemler Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Ders Notları
Ödevler Ödev, sunum
Sınavlar Ara sınav, Final sınavı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Ödev 4 20
Sunum 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.            
2 Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.            
3 Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.            
4 Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.        

X

   
5 Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.            
6 Tarım Ticareti ve İşletmeciliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır; uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir; yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir.            
7 Analitik, modelleme veya deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.            
8 İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.            
9 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.        

 

   
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar,  hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.     X  

 

   
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.        

 

   

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınavlara Çalışma Süresi 1 25 25
Ara Sınav 1 2 2
Sınıf dışı makale okuma ve ödevler 14 10 140
Sunum ve sunuma hazırlık 1 25 25
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     237
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9,5
Dersin AKTS Kredisi     10