• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
AGR524
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin İçeriği: 

Tarımda uygulamalı mikroekonomik araştırmada ampirik stratejiler. Kavramlar ve uygulamalar ekonomik olarak anlamlı nedensel soruları ele almaya odaklanacaktır. Tarımsal örnekler üzerinden veri analizi, basit ve çoklu regresyon, kukla ve gecikmeli değişkenlerle regresyon, tahmin edicilerin güvenirliliğinin test edilmesi, ekonometrik problemlerin varlığının test edilmesi, nedenlerinin araştırılması ve uygun çözüm yollarının üretilmesi, birim kök kavramı ve uygulaması, eşbütünleşme teknikleri, hata düzeltme modelleri, panel ekonometri teknikleri, nedensellik analizleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Mikroekonomik kavramları açıklayabilir. 1,8,9 1,2,3,5 A,B,C
Tarımsal örneklerde ekonometrik problemlerin nedenlerini açıklayabilir. 1,8,9 1,2,3,5 A,B,C
Tarımsal örneklerde ekonometrik problemlerin çözüm yollarını üretebilir. 1,8,9 1,2,3,5 A,B,C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ekonometrinin temelleri Ders notları
2 Tarımda uygulamalı mikroekonomik araştırmada ampirik stratejiler Ders notları
3 Tarımsal örnekler üzerinden veri analizi, basit ve çoklu regresyon, Ders notları
4 Tarımsal örnekler üzerinden kukla ve gecikmeli değişkenlerle regresyon, tahmin edicilerin güvenirliliğinin test edilmesi Ders notları
5 Tarımsal örnekler üzerinden ekonometrik problemlerin varlığının test edilmesi, nedenlerinin araştırılması ve uygun çözüm yollarının üretilmesi Ders notları
6 Tarımsal örnekler üzerinden ekonometrik problemlerin varlığının test edilmesi, nedenlerinin araştırılması ve uygun çözüm yollarının üretilmesi Ders notları
7 Birim kök kavramı ve uygulaması Ders notları
8 Ara sınav  
9 Eşbütünleşme teknikleri Ders notları
10 Hata düzeltme modelleri Ders notları
11 Panel ekonometri teknikleri Ders notları
12 Nedensellik analizleri Ders notları
13 Vaka çalışması Ders notları
14 Araştırma makalesi sunumları Ders notları

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Çeşitli yayınlar ve ders notları

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Ders Notları
Ödevler Ödev, sunum
Sınavlar Ara sınav, Final sınavı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Ödev 3 20
Sunum 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.         X  
2 Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.            
3 Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.            
4 Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.        

 

   
5 Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.            
6 Tarım Ticareti ve İşletmeciliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır; uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir; yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir.            
7 Analitik, modelleme veya deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.            
8 İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.     X      
9 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.     X  

 

   
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar,  hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.        

 

   
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.        

 

   

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınavlara Çalışma Süresi 1 25 25
Ara Sınav 1 2 2
Sınıf dışı makale okuma ve ödevler 14 10 140
Sunum ve sunuma hazırlık 1 25 25
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     237
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9,5
Dersin AKTS Kredisi     10