• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
AGR523
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Dünyada ve Türkiye’de tarım sektöründe uygulanan fiyatlandırma politikaları ile ilgili bilgileri aktarabilmek, tarımsal fiyatlandırma politikalarını geliştirme yetisini kazandırmak, emtia piyasalarını tanıyarak ekonomi için önemini, işleyişini, araçlarını ve kurumlarını incelemek, tarımsal ürünlerin pazarlanması ile ilgili stratejilerin geliştirilmesi için gerekli yöntem ve yaklaşımları incelemektir.

Dersin İçeriği: 

Finansal piyasalar, bu piyasaların mevcut finansal sistem içerisindeki yeri ve önemi, mali piyasaların işleyişi, sayısal analizi ve bu piyasaların ekonomiye etkileri ile ileriye dönük gelişme stratejileri, tarım ürünlerinde pazar büyüklüğünü etkileyen faktörler, fiyat dalgalanmalarının doğası ve nedenleri dahil olmak üzere tarımsal ürünlerin fiyatlandırılması, pazarlama maliyetleri ve maliyetleri azaltma, pazarlama sistemini geliştirme çabaları gibi pazar faaliyetlerinin kapsamı, vadeli işlem ticaretinin gelişimi, emtia borsalarının işletilmesi ve yönetilmesi, vadeli işlemlerin ekonomik fonksiyonları, vadeli işlem piyasalarının kullanılmasında operasyonel prosedürler ve sorunlar, vadeli işlemlerin kamuya açık düzenlenmesi, piyasa performansının değerlendirilmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Emtia piyasalarının ekonomideki yerini, önemini ve uluslararası rolünü tanımlayabilir. 1,2 1,2,3,5 A,B,C
Fiyat dalgalanmalarının sebeplerini açıklayabilir. 1,2 1,2,3,5 A,B,C
Vadeli işlemlerin ekonomik fonksiyonlerını açıklayabilir. 1,2 1,2,3,5 A,B,C
Pazarlama sistemlerini geliştirebilir. 3 1,2,3,5 A,B,C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ekonomik döngü ve küresel ekonomi

 

Ders notları
2 Mali piyasaların işleyişi, analizi ve ileriye dönük gelişme stratejileri Ders notları
3 Tarımsal ürünlerin pazarlanması, pazar büyüklüğünü etkileyen faktörler

 

Ders notları
4 Pazarlama maliyetleri ve maliyet azaltma Ders notları
5 Fiyat dalgalanmaları

 

Ders notları
6 Uluslararası tarım ticaretinin önemi ve temel kavramlar Ders notları
7 Emtia borsaları Ders notları
8 Ara sınav  
9 Vadeli işlem ticaretinin gelişimi Ders notları
10 Vadeli işlem piyasalarının kullanılmasında operasyonel prosedürler ve sorunlar Ders notları
11 Vadeli işlemlerin kamuya açık düzenlenmesi, piyasa performansının değerlendirilmesi.

 

Ders notları
12 Vaka çalışması Ders notları
13 Vaka çalışması Ders notları
14 Araştırma makalesi sunumları Ders notları

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Çeşitli yayınlar ve ders notları

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Ders Notları
Ödevler Ödev, sunum
Sınavlar Ara sınav, Final sınavı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Ödev 3 20
Sunum 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.         X  
2 Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.         X  
3 Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.         X  
4 Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.        

 

   
5 Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.            
6 Tarım Ticareti ve İşletmeciliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır; uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir; yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir.            
7 Analitik, modelleme veya deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.            
8 İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.            
9 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.        

 

   
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar,  hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.        

 

   
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.        

 

   

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınavlara Çalışma Süresi 1 25 25
Ara Sınav 1 2 2
Sınıf dışı makale okuma ve ödevler 14 10 140
Sunum ve sunuma hazırlık 1 25 25
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     237
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9,5
Dersin AKTS Kredisi     10