• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
AGR522
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Zirai, meteorolojik, fenolik vb. yöntemlerle veri toplamak ve modellere dayalı veri işleme ile bilgiye dayalı kararlar almak için gerekli bilgileri aktarmak, bilişim sistemlerinin tarımsal üretimi artırmak için nasıl kullanılabileceğini açıklamak.

Dersin İçeriği: 

Tarımda çeşitli problemleri çözmek için büyük veri (big data) analizini kullanan güncel çalışmalar ve araştırma çalışmaları. Ele alınan problemler, önerilen çözümler, kullanılan araçlar, algoritmalar ve veriler, kullanılan büyük verinin doğası ve boyutları, kullanım ölçeği ve genel etki.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Tarımsal üretim için veri toplamada kullanılan teknolojilerini tanımlayabilir. 5,11 1,2,3 A,B,C,E
Tarımsal üretim için gerekli verileri toplayabilir. 5,11 1,2,3 A,B,C,E
Topladığı verileri modelleyebilir. 5,11 1,2,3 A,B,C,E
Verilerle karar destekli tahmin yapabilir. 5, 11 1,2,3 A,B,C,E
Bilişim teknolojilerini tarımsal üretimi artırmak ve girdileri azaltmak için kullanabilir. 5,11 1,2,3 A,B,C,E
Elde ettiği verileri ve bu verilere dayalı kararları raporlayabilir. 8,9,11 1,2,3 A,B,C,E

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tarımsal bilişim sistemlerine giriş, büyük veri (big data) Ders notları
2 Data collection methods (sensors, soil analysis, satelite tracking etc.) Ders notları
3 Verilerin bulut işlemleri ve yapay zeka algoritmalarıyla işlenmesi Ders notları
4 Verilerin modellenmesi Ders notları
5 Verilerin modellenmesi Ders notları
6 Verilere dayalı tahmin: Kuraklık, hastalık, rekolte vb. tahminler Ders notları
7 Verilere dayalı tahmin: Kuraklık, hastalık, rekolte vb. tahminler Ders notları
8 Ara sınav --
9 Karar destekli tahminlerin raporlanması ve verilerin değer zincirine dönüştürülmesi Ders notları
10 Vaka analizi Ders notları
11 Vaka analizi Ders notları
12 Vaka analizi Ders notları
13 Vaka analizi Ders notları
14 Öğrenci sunumları Ders notları

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Çeşitli yayınlar ve ders notları

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Ders notları
Ödevler Ödev, sunum
Sınavlar Ara sınav, Final sınavı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav   60
Ödev   20
Sunum   20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.            
2 Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.            
3 Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.            
4 Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.        

 

   
5 Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.         X  
6 Tarım Ticareti ve İşletmeciliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır; uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir; yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir.            
7 Analitik, modelleme veya deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.            
8 İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.         X  
9 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.        

X

   
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar,  hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.        

 

   
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.     X  

 

   

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınavlara Çalışma Süresi 1 25 25
Ara Sınav 1 2 2
Sınıf dışı makale okuma ve ödevler 14 10 140
Sunum ve sunuma hazırlık 1 25 25
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     237
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9,5
Dersin AKTS Kredisi     10