• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
AGR521
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Dış ticaret kavramlarını ve dış ticaret ile milli gelir arasındaki ilişkileri aktarabilmek; uluslararası tarım ticaretinin önemini incelemektir.

Dersin İçeriği: 

Dış ticarette makro göstergeler ve anlamları, dış ticaret teorileri, dış ticaret ile milli gelir arasındaki ilişkiler, ulusal ve uluslararası tarım politikası ve uluslararası tarımsal ilişkiler, dünyada ekonomik ve politik gelişmeler, uluslararası tarım ticaretinin önemi ve temel kavramlar, dış ticarette ulusal ve uluslararası ekonomik kuruluşlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Uluslararası ekonomik entegrasyonun önemini kavrayabilir. 1,2,3 1,2,3 A,B,C
Dış ticaret modellerinin teorik yapısını ve dış ticaret politikasının ekonomik etkilerini kavrayabilir, dış ticaret ve  gelir dağılımı arasındaki bağlantıyı kurabilir. 1,2,3 1,2,3 A,B,C
Dış ticaret politikası araçlarını öğrenir, ekonomik etkilerini analiz edebilir, 1,2,3 1,2,3 A,B,C
Uluslararası finans sistemine ilişkin konuları ekonomik modelleri kullanarak analiz edebilir. 1,2,3 1,2,3 A,B,C
Uluslararası tarım ticaretinin ekonomik büyüme ve kalkınma üzerine etkilerini açıklayabilir. 1,2,3 1,2,3 A,B,C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ekonomik döngü ve küresel ekonomi Ders notları
2 Milli gelir, ekonomik büyüme, maliye ve para politikaları Ders notları
3 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Ders notları
4 Modern Ticaret Teorileri Ders notları
5 Uluslararası tarım ticaretinin önemi ve temel kavramlar Ders notları
6 Ulusal ve uluslararası tarım politikası, uluslararası tarımsal ilişkiler Ders notları
7 Ulusal ve uluslararası tarım politikası, uluslararası tarımsal ilişkiler Ders notları
8 Ara sınav  
9 AB ortak tarım politikası doğuşu, gelişimi, uygulamalar ve son gelişmeler Ders notları
10 Türkiye-AB gümrük birliği ve etkileri Ders notları
11 Dünyada ekonomik ve politik gelişmeler Ders notları
12 Vaka çalışması Ders notları
13 Vaka çalışması Ders notları
14 Araştırma makalesi sunumları Ders notları

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Çeşitli yayınlar ve ders notları

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Ders Notları
Ödevler Ödev, sunum
Sınavlar Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınavlara Çalışma Süresi 1 25 25
Ara Sınav 1 2 2
Sınıf dışı makale okuma ve ödevler 14 10 140
Sunum ve sunuma hazırlık 1 25 25
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     237
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9,5
Dersin AKTS Kredisi     10

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.         X  
2 Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.         X  
3 Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.     X      
4 Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.        

 

   
5 Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.            
6 Tarım Ticareti ve İşletmeciliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır; uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir; yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir.            
7 Analitik, modelleme veya deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.            
8 İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.            
9 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.        

 

   
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar,  hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.        

 

   
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.        

 

   

 

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınavlara Çalışma Süresi 1 25 25
Ara Sınav 1 2 2
Sınıf dışı makale okuma ve ödevler 14 10 140
Sunum ve sunuma hazırlık 1 25 25
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     237
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9,5
Dersin AKTS Kredisi     10