• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
TL 688
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
20
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Bu seminer dersi, fakültenin beklentisi ve amacı çerçevesinde, öğrenci ve öğretim üyeleri için işletme yönetiminin, muhasebe, finans, pazarlama vb. gibi alanlarında güncel konular veya ileri düzey uygulamaların yayılmasını sağlamak ve bunlarla ilgili fikir edinmek için bir forum niteliğindedir. Beklentiyi karşılamak için, öğrencinin bir konuyu araştırması ve araştırma bulguları çerçevesinde bir sunum yapması gerekir. Her öğrenci bölümdeki disiplin alanlarının birinde yer alan bir konuda seminer sunumu hazırlamak ve sunmakla sorumludur. Genel olarak öğrencinin bir PowerPoint sunum oluşturması ve sunması beklenir. Konu öğrencinin özellikle ilgilendiği bir konu olabileceği gibi (örneğin potansiyel bir tez konusu) veya öğrencinin yabancısı olduğu bir alan da olabilir. Ancak sunum son gelişmeler üzerine araştırmayı raporlamalıdır. Bu bir tez önerisi şeklinde olmamalıdır. 

Dersin İçeriği: 

 

Bu ders, öğrencilere çeşitli uygulamalı sosyal araştırmalarla ilgili konularda tartışma ve fikirler üretmeleri için bir forum sağlar. Öğrenciler seçtikleri bir araştırma konusunu derinlemesine inceler, araştırma, tartışma ve problem çözme alanlarındaki uzmanlarla seçilen konularda tartışırlar. Araştırma seminerinde öğrencilere programda kazandıkları bilgi, beceri ve pratik deneyimlerini bütünleştirme fırsatı verilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Araştırmanın dayandığı bilimsel yaklaşımları açıklayabilir.
1, 2, 3 A, B, C
  1. Bilimsel araştırmanın aşamalarını bilir.
1, 2, 3 A, B, C
  1. Bilimsel araştırma yazarken başka kaynaklardan yararlanarak kurallara uygun biçimde alıntı yapar ve referans gösterir.
1, 2, 3 A, B, C
  1. Araştırma ve yayın etiğini bilir.
1, 2, 3 A, B, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilimsel araştırma yöntemleri, literatür taraması İlgili bölümler
2 Tez ve Makale yazım teknikleri İlgili bölümler
3 Araştırma metodolojisi İlgili bölümler
3 Araştırma ve yayın etiği İlgili bölümler
4 Araştırmada etik dışı davranışlar – dünyadan örnekler İlgili bölümler
5 Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi İlgili bölümler
6 Başarılı sunum yapabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi. Sunum hazırlık sürecindeki adımlar, sunumda iletişimin önemi. İlgili bölümler
7 Vize sınavı  
8 Sunum yaparken sesi, beden dilini kullanma. Sunumda zamanlamanın önemi. Sunumda görsel etki, görsel yardımcıların seçimi ve kullanımı, soru-yanıt bölümünün yönetimi. İlgili bölümler
9 Dönem ödevi sunumu-1  
10 Dönem ödevi sunumu-2  
11 Dönem ödevi sunumu-3  
12 Dönem ödevi sunumu-4  
13 Dönem ödevi sunumu-5  
14 Dönem ödevi sunumu-6  
15 Dönem ödevi sunumu-7  
16 Final sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Dersin öğretim üyesi tarafından geliştirilen ders materyali
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar - Derste anlatılan konularla ilgili alıştırmalar, konularla ilgili ek bilgi içeren dokümanlar.
Ödevler -
Sınavlar -Bir ara sınav, Bir final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Doktora adayları işletme (organizasyon ve yönetim, örgüt davranış, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları, üretim teknolojisi, vb.) ve sosyal bilimler alanlarında geliştirilmiş bulunan çok sayıda kuram, model ve paradigmalara ilişkin farklı bakış açılarını öğrenir, bu konularda çeşitli bilimsel toplantılarda sunulan bilimsel çalışma ve araştırmaları değerlendirme, yorumlama ve eleştirme bilgi ve becerisi kazanır.         X
2 Doktora adayları günümüzde gerek işletme alanına gerekse sosyal bilimlerin diğer alanlarına ilişkin değişim, yenilik ve gelişmeleri yakından izlemeyi, yorumlamayı ve bu bilgilerin ışığında uygulayıcılar olarak örgütsel/yönetsel sorunları saptamayı ve gerekli yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretmeyi öğrenir         X
3 Doktora adayları işletme ve genel olarak sosyal bilimlerde en son yenilikleriyle araştırma yöntemlerini kullanarak bağımsız olarak ya da diğer araştırmacılarla ortaklaşa özgün bilimsel/akademik araştırmalar yapma, araştırmalarının sonuçlarını kitap, makale ve raporlar halinde yayınlama ve bilimsel ortamlarda tartışılmak üzere sunma bilgi, beceri ve sorumluluğu kazanır.       X  
4 Doktora adayları kendilerini Üniversitede yaratılan bilimsel ortamda, seçkin öğretim üyeleri, özenle seçilen misafir konuşmacılar ve birlikte eğitim gördükleri diğer grup arkadaşlarıyla yakın ilişkiler içinde, sürdürülebilir bir çevre, toplumsal sorumluluk ve aktif bir vatandaşlık bilincine sahip, etik ilkelere dayalı birer örnek insan, yönetici, lider ya da akademisyen olarak gelişirler.         X
5 Doktora adayları küreselleşen bir dünyada yönettikleri ulusal ve uluslararası örgütlerde çalışanların giderek artan bir biçimde farklı geçmiş ve kültürlerden geldiklerini, şirket evliliklerinde yaşanılan kültürel çatışmaları ve işgücünün ülkeler arası hareketliliğini yaşayarak ve bilimsel ortamlarda tartışarak öğrenir ve kültürel farklılıkları başarıyla yönetebilen liderler/yöneticiler olarak gelişirler.     X    
6 Doktora adayları görev yaptıkları kuruluşlarda uzun vadeli stratejik planlamaya ve planların uygulanmasına ilişkin rasyonel kararlar verebilen, vizyon sahibi liderler olma niteliklerini kazanırlar.     X    
7 Doktora adayları stratejik yönetimin bir ekip çalışması olduğunu ve ancak ekiplerle çalışılarak sonuçlara ulaşılabileceğini öğrenirler.     X    
8 Doktora adayları sosyal bilimlerin farklı alanlarında geliştirilmiş bulunan bilgilerin geniş ölçüde çakıştıklarını ve birbirlerini tamamladıklarını görür ve bilimsel çalışmalarda disiplinler arası bir yaklaşıma ve bakış açısına sahip olmanın kaçınılmaz olduğunu öğrenir.         X
9 Doktora adayları sürdürdükleri uzun süreli doktora çalışmalarında sürekli olarak İngilizce yazdıkları ve sözlü sunumlar yaptıkları ve bu çalışmalarının geliştirilmesi yönünde eleştirildikleri için gerek ana dilde gerekse İngilizcede etkin iletişim becerileri kazanırlar.         X
10 Doktora adayları sosyal bilimlerde ve işletme alanında bilgi üretiminin ve değişimin ne kadar hızlı olduğunu yakından görür ve yaşam boyu öğrenmenin kaçınılmaz olduğunu yaşayarak öğrenir.       X  

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Doktora adayları işletme (organizasyon ve yönetim, örgüt davranış, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları, üretim teknolojisi, vb.) ve sosyal bilimler alanlarında geliştirilmiş bulunan çok sayıda kuram, model ve paradigmalara ilişkin farklı bakış açılarını öğrenir, bu konularda çeşitli bilimsel toplantılarda sunulan bilimsel çalışma ve araştırmaları değerlendirme, yorumlama ve eleştirme bilgi ve becerisi kazanır.         X
2 Doktora adayları günümüzde gerek işletme alanına gerekse sosyal bilimlerin diğer alanlarına ilişkin değişim, yenilik ve gelişmeleri yakından izlemeyi, yorumlamayı ve bu bilgilerin ışığında uygulayıcılar olarak örgütsel/yönetsel sorunları saptamayı ve gerekli yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretmeyi öğrenir         X
3 Doktora adayları işletme ve genel olarak sosyal bilimlerde en son yenilikleriyle araştırma yöntemlerini kullanarak bağımsız olarak ya da diğer araştırmacılarla ortaklaşa özgün bilimsel/akademik araştırmalar yapma, araştırmalarının sonuçlarını kitap, makale ve raporlar halinde yayınlama ve bilimsel ortamlarda tartışılmak üzere sunma bilgi, beceri ve sorumluluğu kazanır.       X  
4 Doktora adayları kendilerini Üniversitede yaratılan bilimsel ortamda, seçkin öğretim üyeleri, özenle seçilen misafir konuşmacılar ve birlikte eğitim gördükleri diğer grup arkadaşlarıyla yakın ilişkiler içinde, sürdürülebilir bir çevre, toplumsal sorumluluk ve aktif bir vatandaşlık bilincine sahip, etik ilkelere dayalı birer örnek insan, yönetici, lider ya da akademisyen olarak gelişirler.         X
5 Doktora adayları küreselleşen bir dünyada yönettikleri ulusal ve uluslararası örgütlerde çalışanların giderek artan bir biçimde farklı geçmiş ve kültürlerden geldiklerini, şirket evliliklerinde yaşanılan kültürel çatışmaları ve işgücünün ülkeler arası hareketliliğini yaşayarak ve bilimsel ortamlarda tartışarak öğrenir ve kültürel farklılıkları başarıyla yönetebilen liderler/yöneticiler olarak gelişirler.     X    
6 Doktora adayları görev yaptıkları kuruluşlarda uzun vadeli stratejik planlamaya ve planların uygulanmasına ilişkin rasyonel kararlar verebilen, vizyon sahibi liderler olma niteliklerini kazanırlar.     X    
7 Doktora adayları stratejik yönetimin bir ekip çalışması olduğunu ve ancak ekiplerle çalışılarak sonuçlara ulaşılabileceğini öğrenirler.     X    
8 Doktora adayları sosyal bilimlerin farklı alanlarında geliştirilmiş bulunan bilgilerin geniş ölçüde çakıştıklarını ve birbirlerini tamamladıklarını görür ve bilimsel çalışmalarda disiplinler arası bir yaklaşıma ve bakış açısına sahip olmanın kaçınılmaz olduğunu öğrenir.         X
9 Doktora adayları sürdürdükleri uzun süreli doktora çalışmalarında sürekli olarak İngilizce yazdıkları ve sözlü sunumlar yaptıkları ve bu çalışmalarının geliştirilmesi yönünde eleştirildikleri için gerek ana dilde gerekse İngilizcede etkin iletişim becerileri kazanırlar.         X
10 Doktora adayları sosyal bilimlerde ve işletme alanında bilgi üretiminin ve değişimin ne kadar hızlı olduğunu yakından görür ve yaşam boyu öğrenmenin kaçınılmaz olduğunu yaşayarak öğrenir.       X  

ECTS

AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi

(Saat)

Toplam

İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16xtoplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 10 150
Ara Sınav 2 6 12
Ödev 5 30 150
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     360
Toplam İş Yükü / 25 (s)     20
Dersin AKTS Kredisi     20