• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
TL 611
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
20
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Dersin amacı modern tedarik zincirlerinin yönetiminde etkili olan strateji ve teknikleri öğrenmek, iş hayatında bu teknikleri uygulayabilmek için gerekli teknolojik ve teorik altyapıya sahip olmaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste Lojistik yönetiminin kapsamı ve hedefleri doğrultusunda, farklı taşımacılık sistemlerini, hukuk düzenlemelerini ve maliyet sistemlerini istenilen amaca uygun tasarlamayı ve tasarlanmış tedarik zincirinin yönetim şekillerini anlatmaktadır.  Ayrıca bu ders öğrencilere taşımacılık sistemleri organizasyonlarının  yönetsel yönlerini de tanıtmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Laboratuvar çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Kısa Laboratuvar Sınavı C: Ödev, D: Deney Raporu, E: Eve verilen kısa sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Detaylı Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Stok modellerinin sınıflandırılmasını algılayarak bir firmanın iş süreci analizini yapabilir. Analizden sonra bitmiş mamul, ara stok, veya hammadde stok modellerini yönetebilir. İş sürecini tasnif ederek uygun olan stok modelini literatürde mevcut olan modellerden seçebilir.
2a,2b 1,2,3,4 A,E
  1. Model parametrelerini mevcut matematiksel formülleri kullanarak veya benzetim yöntemini kullanarak en iyileyebilir.
1b 1,2,3,4 E
  1. Bir üreticinin orta vadeli üretim planını, üretim kapasitesi, dağıtım kapasitesi, talep sezonsallığı gibi kısıtları dikkate alarak en iyileyebilir
1b, 2a,4b  
1,2,3,4
A,D
  1. Bir firmanın tedarik zinciri ağ tasarımının modelini geliştirebilir ve mevcut ağın genleştirilmesi için matematiksel model kurabilir ve çözebilir.
1b, 2a,2b, 4b  
1,2,3,4
A, C
  1. Tedarikçi seçimi için firma kriterlerine uygun matematiksel model hazırlayabilir ve tedarikçi performansı ölçümü yapabilir.
2a, 4b  
1,2,3,4
D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1-2 Tedarik zincirleri Kitap, Notlar
3-4  Bütünleşik Planlama Kitap, Notlar
5-7  Envanter yönetimi Kitap, Notlar
8  Dağıtım Kaynak Planlama ve Lot Düzenleme Kitap, Notlar
9  Malzeme İhtiyaç Planlaması Kitap, Notlar
10 Ara sınav  
11-13 Tedarik zinciri ağ optimizasyonu Kitap, Notlar
14 Tedarikçi seçimi modelleri Kitap, Notlar

Kaynaklar

Bu ders için özel bir ders kitabı gerekli değildir. Eğitmen power point sunumları sunacaktır.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Ders Notları, Sunumlar
Ödevler  
Sınavlar Kısa Sınav /Ara Sınav / Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Laboratuvar  sınavları + ödev 5 30
Toplam   70
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
koyunuz
1a Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi;  
1b Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2a Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi;
2b Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3a Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi;  
3b Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.  
4a Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;  
4b Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5a Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi,  
5b Deney yapma,  veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.  
6a Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi;  
6b Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi;  
6c Bireysel çalışma becerisi.  
7a Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi;  
7b En az bir yabancı dil bilgisi;  
7c Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi,   
7d Etkin sunum yapabilme becerisi,  
7e Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.  
8a Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,  
8b Bilgiye erişebilme becerisi.  
9a Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci.  
9b Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.  
10a Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi.  
 
10b
Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık.  
10c Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.  
11a Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi,  
11b Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.  
11c Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.  

ECTS

AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi

(Saat)

Toplam

İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16xtoplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 15 225
Ara Sınav 2 3 6
Ödev 3 25 75
Final 1 7 7
Toplam İş Yükü     358
Toplam İş Yükü / 25 (s)     20
Dersin AKTS Kredisi     20