• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
TLP 603
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
Türkçe
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders tarihte Osmanlı Türkleri ile ilişkilerin Balkanlar ve Orta Avrupa’da, özellikle Slovakya, Macaristan, eski Yugoslavya, Romanya, Arnavutluk ve Bulgaristan’da ulusal edebiyatların ortaya çıkışını nasıl etkilediğini inceleyecektir.

Dersin İçeriği: 

Okumalar erken modern döneme ait tutsaklık ve yolculuk anlatılarıyla başlayıp Osmanlı tarihinin modern ve postmodern imajları ile tamamlanacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Mekân ve kimlik kavramlarını tanıma ve bu kavramların disiplinler arası ilişkilerini kavrayabilme   1,2,3,4 1,2
2) Edebiyat,  mekân ve kimlik kavramları arasındaki ilişkileri saptama   1,2,3,4 1,2
3) Mekân ve kimlik kavramlarının edebî eserlere etkisini araştırma ve bu etkinin eleştirel analizini yapabilme   1,2,3,4 1,2
4) Edebiyat-mekân-kimlik ilişkisini edebi metinler üzerinde  inceleme ve özgün değerlendirmelerde bulunabilme   1,2,3,4 1,2
5) Bu kavramların ilişkisini ortaya çıkaran seçilmiş örnekler okuma ve bunları sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme   1,2,3,4 1,2
6) Geliştirdiği yeni fikirleri, örnek metinler üzerinde tartışabilme ve özgün sonuçlar elde edebilme   1,2,3,4 1,2

Dersin Akışı

Hafta Konular
1 GİRİŞ
2 Sınır Oryantalizmi: A. Gingrich
3 Tarihsel Türk: C. Sabatos, Mit ve Tarih Arasinda (1. Bölüm)
4 Metaforik Türk: C. Sabatos, Mit ve Tarih Arasinda (2. Bölüm)
5 Imgebilim (imagoloji): C. MacMillan & J. Leerssen
6 Mitsel Türk: C. Sabatos, Mit ve Tarih Arasinda (3. Bölüm)
7 Üstkurmacasal Türk: C. Sabatos, Mit ve Tarih Arasinda (4. Bölüm)
8 Mekan ve kimlik: C. Magris
9 Balkan Oryantalizm: P. Istrati & M. Spiridon
10 Balkanizm: M. Todorova
11 VİZE SINAVI
12 Modernist Oryantalizm: K. Said
13 Ulusal mitler: I. Andrić
14 Post-Oryantalizm: V. Bajac & T. Longinović

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Panait Istrati, Kyra Kyralina

Kurban Said, The Girl from the Golden Horn

Ivo Andrić, The Bridge on the Drina 

Vladislav Bajac, Hamam Balkania

Diğer Kaynaklar  

Andre Gingrich, “Frontier Myths of Orientalism”

Charles Sabatos, Mit ve Tarih Arasinda: Orta Avrupa Edebiyat Tarihinde Türk İmgesi

Catherine MacMillan, “Images of the Turk in Europe”

Joep Leerssen, “Imagology: History and Method”

Claudio Magris, Danube

Monica Spiridon, “Identity Discourses on Borders in Eastern Europe”

Maria Todorova, Imagining the Balkans

Tomislav Longinović, “The Post-Oriental Condition”

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Her hafta öğrenciye okuma materyali verilir.
Sınavlar Bir ara sınav ve bir final yapılır.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 20
Ara Ödev 1 40
Final Ödevi 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Türk Edebiyatı’nın felsefe, sosyoloji ve psikoloji gibi alanlarla kurduğu disiplinler arası ilişkiyi kavrayabilme         x  
2 Türk Edebiyatı sahasında derinlemesine inceleme yapabilme; kavramsal ve eleştirel düşünme becerisini geliştirebilme         x  
3 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme         x  
4 Kavramsal düşünme becerisi edinme         x  
5 Türk Edebiyatı alanında bağımsız, özgün çalışmalar yapabilme       x    
6 Güncel kültürel, edebî ve toplumsal konularda bilgi ve bilinç birikimini artırma       x    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 17 252
Sunum 1 18 18
Final Ödevi 1 60 60
Toplam İş Yükü     375
Toplam İş Yükü / 25 (s)     15.0
Dersin AKTS Kredisi     15