• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
TLP 605
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Bu ders, doktora aşamasındaki öğrencilerin yapacakları bilimsel araştırmalarda nasıl bir yöntem izleyeceklerini ve yayın aşamasında dikkat edilmesi gereken kuralları öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste araştırma yöntemleri, teknik usuller, yayın ahlakı gibi konular üzerinde durulacak; bu konuları ele alan yayınlar ve iyi-kötü örnekler incelenecektir. Ayrıca sosyo-kültürel dönüşümler üzerinden değişen yayıncılık algısı; bu anlamda medya ve edebiyat bağlantıları, popüler kültürde yayıncılık gibi meseleler de tartışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sosyal Bilimlerde araştırma tekniklerini öğrenir.   1,2,3,4 1,2
2) Edebiyatta araştırma tekniklerini öğrenir.   1,2,3,4 1,2
3) İntihal meselesini tartışır, bilimsel yaklaşımları öğrenir.   1,2,3,4 1,2
4) Örnekler okur ve bunları değerlendirir.   1,2,3,4 1,2
5) Bilimsel yayın-popüler yayın ayrımını yapar.   1,2,3,4 1,2
6) Kültür değişimleri üzerinden yayıncılık ilkelerini öğrenir, sorgular.   1,2,3,4 1,2
7) Editörlük becerisi edinir.   1,2,3,4 1,2

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş; dersin ve ders kaynaklarının tanıtılması, beklentiler…  
2 Sosyal Bilimlerde araştırma teknikleri; Edebiyatta nesnellik  
3 Edebiyatta araştırma teknikleri; Edebiyat eleştirisinin gelişimi  
4 İntihal meselesinin tartışılması, bilimsel yaklaşımlar…  
5 İyi- kötü örneklerin okunması, değerlendirilmesi  
6 Yüksek-Alçak kültür kavramları; Kanonlar  
7 Bilimsel yayın-popüler yayın ayrımı  
8 Örneklerin okunması, değerlendirilmesi  
9 Vize  
10 Kültür değişimleri ve yayıncılık  
11 Osmanlıdan günümüze yayıncılık-1  
12 Osmanlıdan günümüze yayıncılık-2 Kadın dergileri ve gazeteleri  
13 Editörlük faaliyetleri, teknikler  
14 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR  
Ders Notu   Okuma Dosyası
Diğer Kaynaklar Budak. Osmanlı Modernleşmesi Gazetecilik ve Edebiyat. Bilge Kültür Sanat Yay., 2014.

 

Andreas Tietze."The Study of Literature as the Cultural Manifestation of Socio-Economic Changes: Achievements and Potential of the Study of Ottoman Literature." International Journal of Turkish Studies 2, no. 1 (1981): 44-56.

 

Gregory Jusdanis. Kurgu Hedef Tahtasında-Edebiyatın Savunusu. KoçÜnv. Yay., 2010.

 

Hakan Erdem. Tarih-Lenk Kusursuz Yazarlar, Kâğıttan Metinler. Doğan Kitap, 2009.

 

Halil Seyidoğlu. Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı. Güzem Yay., 2016.

 

Hasan Bülent Kahraman. Post-Entelektüel Dönem ve Edebiyat. Agora Kitaplığı, 2009.

Herbert J. Gans. Popüler Kültür ve Yüksek Kültür. YKY, 20014. 

 

İshak Reyna (der.) Yazarın Kuramı-Eserimi Nasıl Yazdım?. İletişim, 2010.

Jack W. Meiland. College Thinking How toGetthe Best Out of College. Penguin, 1981.

 

Jacques Barzun, F. Graff Henry. Modern Araştırmacı. KırmızıYay., 2010.

Jeffrey P. Neill. “The Study of Literature: An Introductory Method.”College English, Vol. 31, No. 5 (Feb., 1970), pp. 450-462.

 

Johann Strauss. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Kimler, Neleri Okurdu (19-20. Yüzyıllar)?” Kritik. Güz/Sayı 2, 2008, 1-49.

Johann Strauss. “Milletler ve Osmanlıca: Osmanlı Rumlarının Osmanlı Edebiyatına Katkısı (19. ve 20. Yüzyıllar)."Kritik. Güz/Sayı 2, 2008, 98-145.

 

Murat Belge. Edebiyat Üstüne Yazılar. İletişim, 2009.

Norman K. Denzin, Yuonna (ed.)The Sage Handbook of Qualitative Research. Sage Publications, 2005.

 

Nuran Tezcan. “Genç Edebiyat Araştırmacısının Yanlışları.” Marmara Ünv. Türklük Araştırmaları Dergisi, C. VII (Amil Çelebioğlu Armağanı), 1993, s. 337-368.

 

Nurdan Gürbilek. Vitrinde Yaşamak-1980’lerin Kültürel İklimi. Metis, 2009.

 

Ömer Naci Soykan. Edebiyat Sosyolojisi-Kuram ve Uygulama. Bilge Kültür Sanat Yay., 2019.

 

René Wellek, Austin Warren. Edebiyat Teorisi. Dergâh Yay., 2011.

 

Robert Fulford. Anlatının Gücü-Kitle Kültür Çağında Hikâyecilik. Kolektif Yay., 2014.

Roger Chartier. Özel Hayatın Tarihi-Rönesans’tan Aydınlanma’ya. YKY, 2006.

 

Roland Barthes. “The Death of Author.”Modern Criticismand Theory. David Lodge (ed.) Longman, 1991, p. 167-172

 

Serpil Çakır. Osmanlı Kadın Hareketi. Metis, 1996.

 

Zehra Toska, Serpil Çakır v.d. İstanbul Kütüphanelerindeki Eski Harfli Türkçe Kadın Dergileri Bibliyografyası (1869-1927). Metis, 1993.

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 1 40
Ödev 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatı alanlarındaki edebi metinleri çağdaş edebiyat kuramlarının ışığında değerlendirir, eleştirisini yapar. Edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinler arası okuma yapma ve çözümleme becerisi edinir.         x  
2 Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatları alanlarında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.   x        
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile eğitim-öğretim ve kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.   x        
4 Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır. Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.       x    

ECTS

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 20 280
Ödev 1 6 6
Ara Ödev 1 17 17
Final Ödevi 1 28 28
       
Toplam İş Yükü     373
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,92
Dersin AKTS Kredisi     15