• TR
  • EN
Ders Kodu: 
ANT 694
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin ana amacı dünya müzik kültürünü ve insan kültürünün müzik üzerindeki etkisini anlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Etnomüzikoloji bütün müzikler ve müzikle alakalı insan davranışlarını anlamak için bir çerçeve sunmaktadır. Buna göre, etnomüzikologlar zengin müzik sistemlerini anlama, yorumlama ve açıklamayı amaçlamaktadırlar. Bu amaçlara ulaşmak artistik ifadelere karşı bir hassasiyet ve gelişmiş bir müzik eleştirisi ve çok kültürlü estetik ve hem insani hem bilimsel perspektiflerden oluşan disiplinlerarası bir yaklaşım gerektirmektedir. Etnomüzikolojide etkili olan antropolojik bakış açılarının analizi (örneğin evrimsel, difüzyonist, tarihi tikelcilik, yapısalcılık, işlevselcilik, sembolik, göstergebilimsel) yeni ufuklar açan metinlerin detaylı incelemesi yoluyla yapılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Ödev D. Boşluk –doldurma E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Müzik kültürlerine genel bir bakış açısı kazandırır. 1,2,5,7 1,2,5 A,C
2) Çeşitli müzikler arasında ortaya çıkan tarihsel ve toplumsal süreçleri etnomüzikolojik bakış açısıyla inceler. Seçilecek toplumların yaşayışı ile müzik pratikleri birlikte düşünme yeteneği kazanır. 1,2,5,7 1,2,5 A,C
3) Dinin müzik üzerindeki etkisi konusunda bilgi sahibi olur. 1,2,5,7 1,2,5 A,C
4) Müzik ve siyaset ilişkisi üzerine bilgi sahibi olur.  1,2,5,7 1,2,5 A,C
5) Asya folk ve geleneksel müzikleri tanır. 1,2,5,7 1,2,5 A,C
6) Kuzey ve Güney Amerika kıtasındaki folk ve geleneksel müzikleri tanır. 1,2,5,7 1,2,5 A,C
7) Avrupa kıtasındaki folk ve geleneksel müzikleri tanır. 1,2,5,7 1,2,5 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Etnomüzikolojide Araştırma Metodları ve Bibliyografya  
2 Saha çalışması ve kavram olarak müzik kültürleri  
3 Teori ve Metod: Transkripsiyon  
4 Teori ve Metod: Notasyon  
5 Müzik tarzlarının analizi  
6 Tarihsel Etnomüzikoloji  
7 İkonografi ve Organoloji  
8 Ara sınav  
9 Müziğin Enstrümanları  
10 Din ve Müzik: Ritüel Müziği-  
11 Cinsiyet ve Müzik-  
12 Müzik ve Politik Temsil (1980)  
13 Postmodernizm, Popüler Müzik ve Etnomüzikolojinin Geleceği- (1990)  
14 Uygulamalı Etnomüzikoloji  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Myers, Helen, Ethnomusicology and Introduction. Newyork: The Macmillan Press, 1992

Alan Merriam, The Anthropology of Music. Northwestern Univ. Press, 1964.

Nettl, Bruno. The Study of Ethnomusicology: Twenty-Nine Issues and Concepts. Urbana: University of Illinois Press. 1983.

Diğer Kaynaklar  Solis, Ted, ed. 2006. Performing Ethnomusicology. University of California Press.

 Nettl, Bruno. The Study of Ethnomusicology: Twenty-Nine Issues and Concepts. Urbana: University of Illinois Press. 1983.

Bruno Nettl, "Merriam, Alan P." in The New Grove Dictionary of Music and Musicians (London: MacMillan, 2001).

Miller, T., & Shahriari, A., World Music-A Global Journey- Roudledge, New York & London, (third editon) 2012.

Agawu, Kofi. 2003. Representing African Music: Postcolonial Notes, Queries, Positions. New York and London: Routledge.

Manuel, Peter. 1988. '’Popular Musics of the Non-Western World’’. New York: Oxford UP.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Çeşitli ülkelerden müziklere ilişkin videolar
Ödevler Herhangi bir kültürün müzik analizi hakkında bir rapor
Sınavlar Müzik kültürleri konusunda genel bilgi içerikli ara ve final sınavları

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Derse Katılım, Sınıf Sunumları ve Derse Devam 1 20
Ödev 1 20
Final Sınavı 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,     X      
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,       X    
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir,      X      
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,     X      
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,       X    
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür.     X      
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,         X  
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,       X    
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi geliştirir.       X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) - - -
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 7 7
Final 1 14 14
Toplam İş Yükü     73
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2.92
Dersin AKTS Kredisi     15