• TR
  • EN
Ders Kodu: 
ANT 666
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

İslam bilim geleneği çerçevesinde kültürel çeşitlilikle ilgili yaklaşımları ve eserler i değerlendirmek

Dersin İçeriği: 

İslam Uygarlığı çerçevesinde kültürel çeşitlilikle ilgili yaklaşımlar ve eserler bu ders kapsamında iki açıdan değerlendirilecektir. Birincil olarak insanın, toplumun ve kültürlerin kökeni ve yapısı ile ilgili İslami yorumlar incelenecektir. İkinci olarak İslam dünyasındaki bilim insanlarının başlangıçtan günümüze kadar bu konularda yaptıkları çalışmalar antropoloji biliminin kriterlerine gore incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Ödev D. Boşluk –doldurma E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-İslam dinini konu alan antropolojik çalışma konuları incelenmiş olur. 1,3,4,8,9,11 1,2,4 A,C
2- İslam kültüründeki öteki kavramına bakış ortaya konulmuş olur 1,3,4,8,11 1,2,4 A,C
3- İslam düşünürlerinin antropoloji ile arasındaki bağ incelenmiş olur 1,4,6,7,8 1,2,4 A,C
4- Günümüzde İslam coğrafyasında yapılan antropolojik çalışmalar ve yaklaşımlar ortaya konmuş olur. 1,4,6,8,9,11 1,2,4 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İslam dininin insana bakışı ve İslamî kültür geleneğinde antropolojik yaklaşımlar  
2 Tanrı – evren – insan; yaratılış süreci ve yaratılışın hikmeti  
3 İslama göre toplumsal cinsiyet, ilgili süreçler ve düzenlemeler  
4 İslam’a göre Öteki tanımları  
5 Farabi – İbn Sina – Miskaveyhi  
6
  •  
 
7 Ibn Haldun  
8 Ara sınav  
9
  •  
 
10 Maverdi (Ahkam-ul Sultaniye), Nizam-ül Mülk vb.’da siyaset antropolojisi  
11 Gezginler – tarihçiler – yazarlar: kültürel çeşitlilik algıları  
12 Osmanlı döneminde antropolojik yaklaşım örnekleri  
13 Modern Çağ İslam Antropolojisinde gelişim ve değişim  
14 Günümüz İslam dünyasında antropoloji çalışmaları, eğitim ve araştırmalar  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu -John R. Bowen.2012. A New Anthropology of Islam

-Gabriele Marranci.2008. The Anthropology of Islam.

Diğer Kaynaklar -Ghodsee, Kristen. 2010. Muslim Lives in Eastern Europe: Gender, Ethnicity, and the Transformation of Islam in Postsocialist Bulgaria. Princeton: Princeton University Press.

-Kreinath, Jens. 2012. The Anthropology of Islam Reader. New York: Routledge.

-Rasanayagam, Johan. 2011. Islam in Post-Soviet Uzbekistan: The Morality of Experience. Cambridge:Cambridge University Press.

-Ruthven, Malise. 2012. Islam: A Very Short Introduction. Second ed. Oxford: Oxford University Press.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Kita, makaleler ve belgeseller
Ödevler Sunum
Sınavlar Vize ve final bitirme ödevi

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Derse Katılım ve Ödev 1 20
Sunum 1 10
Final Sınavı 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,       X    
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,       X    
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi geliştirir,      X      
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,     X      
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,       X    
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,     X      
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,       X    
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,       X    
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi geliştirir.       X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 14 1 14
Ödev 1 7 7
Final 1 3 3
  1 9 9
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3
Dersin AKTS Kredisi     15