• TR
  • EN

Bölüm Hakkında

Antropoloji Yüksek Lisans Programı,  toplumları anlamanın yolunun, onların kültürel özgünlüklerini derinlemesine araştırarak ve analiz ederek incelemekten geçtiği varsayımına dayanır. Programın amacı, günümüz toplumlarında sosyal konu ve sorunları inceleyebilmek için gerekli olan teorik donanımı ve araştırma becerilerini kazandırmaktır. Antropoloji Yüksek Lisans Programı mezunları, kültürel özgünlükleri ve sosyal değişimi özellikle nitel araştırma yöntemleriyle irdeleme deneyimi edinirler.

Sosyal Antropoloji Yüksek Lisans Programının amacı, teorik derinliğe sahip, sosyal bilimlerde ve araştırmalarda ortaya çıkan etik konularda bilinçli ve duyarlı, bir araştırma problemini formüle edebilecek, sosyal araştırmayı başarıyla yürütecek ve sonuçlarını bir etnografi veya bilimsel rapor olarak yazabilecek mezunlar yetiştirmektir. Eğitim süresinde öğrencilerin içinde yaşadıkları İstanbul kentini tanımaları, ayrıca üniversite dışında topluma yönelik olumlu bir sosyal faaliyeti benimsemeleri teşvik edilmektedir. Son yıllarda bölümün çevre antropolojisine olan ilgisiyle paralel olarak Türkiye’de orman köyleri üzerine TÜBİTAK destekli araştırma yürütülmektedir. Bölümün odaklanmış diğer bir ilgi alanı engellilik algısı üzerinedir.

Mezunlar, akademik ortamlarda, araştırma şirketlerinde, müzelerde, medya kuruluşlarında, uzmanlıkları ile bağlantılı olarak DİE, DPT gibi devlet kuruluşlarında, vakıflarda, UNESCO, UNICEF, ILO, WHO gibi sağlık, sosyal ve kültür konularıyla ilgilenen uluslararası kuruluşlarda iş imkanları bulabilirler. Ayrıca, tüm diğer sosyal bilim dallarında olduğu gibi, antropoloji farklı sektörlerde çalışabilmek için altyapı kazandırır. Son yıllarda özel sektörde piyasa araştırmaları ve reklamcılık gibi alanlarda antropoloji aranan bir meslek dalı olmuştur. Avea, Türkcell gibi kuruluşlar antropolog istihdam etmeye başlamıştır.

Vizyon Misyon

Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Antropoloji yüksek lisans programı bünyesinde, saha becerileri ve kuramsal donanım itibarıyla fark yaratan antropologlar, yaratıcı sosyal bilimciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Vizyonumuz

Bilgiye ulaşmanın ve bilginin geçerliliğini sınamanın tek yolu olmadığının bilincindeyiz. Epistemolojik çoğulluğa ilişkin vurgulara saygı duyuyoruz. İdealimiz, farklı antropoloji gelenekleri ve sosyal bilim anlayışlarının birbirlerini besleyerek bir arada durabileceğini varlığımızla kanıtlamaktır.

Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları 

-Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak.

-ALES'den herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olmak (Geçerlik süresi beş yıldır.) 

-İngilizce dil sınavından muafiyet için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS' den 55 veya TOEFL' dan 66, puana sahip olmak.

Başvuru Belgeleri

-ALES sonuç belgesi (beş yıl içerisinde alınmış).

-Dil belgesi

-Lisans Transkripti

-Niyet Mektubu:  

Adaylar tarafından bölüme ibraz edilecek olan niyet mektubunda; adayın bölüme kabulü halinde çalışmak istediği konu (1), genel olarak antropoloji alanını (2) özelde de Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Antropoloji yüksek lisans programını (3) tercih etmesinin gerekçeleri antropoloji ve sosyal bilimler yazının kaynaklarına referans verilerek açıklanmalıdır.

-Özgeçmiş

-İki adet referans mektubu

Bologna

ANTROPOLOJİ YÜKSEK LİSANS

PROGRAM BİLGİLERİ 

Amaç:

Sosyal Antropoloji Yüksek Lisans Programı, bugün toplumları anlamanın yolunun, onların kültürel özgünlüklerini derinlemesine araştırma ve analiz yaparak incelemekten geçtiği varsayımına dayanır. Programın amacı, günümüz toplumlarında sosyal konu ve sorunları inceleyebilmek için gerekli olan teorik donanımı ve araştırma becerilerini kazandırmaktır. Antropoloji yüksek lisans programı mezunları, kültürel özgünlükleri ve sosyal değişimi, özellikle nitel araştırma yöntemleriyle irdeleme deneyimi edinirler.

Hedef:

Antropoloji bölümü, günümüzde toplumların anlaşılabilmesi için her toplumda bulunan ve kültürel sistem içine nüfuz etmiş karmaşık dinamiklerin analizinin gerekliliği varsayımı üzerine kurulmuştur. Programın amacı öğrencilere, güncel sosyal ve kültürel olguları, konuları ve sorunları, derinlemesine ve kültürlerarası karşılaştırmalı bir perspektifte inceleyip anlamaları için gerekli teorik altyapıyı ve araştırma becerilerini vermektir. Antropoloji, insan çeşitliliğinin incelenmesi için bir dizi tarihsel ve karşılaştırmalı yaklaşımı içerir. Bu yaklaşımlar, tarih öncesi ve insan evrimi çalışmalarından, günümüz kültürlerinin anlamlı semboller sistemi olarak incelenmesine kadar geniş bir alanı kapsar.

Alınacak Derece:

Bu bölüm, yüksek öğretimde Sosyal Antropoloji alanında 120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Antropoloji alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları:

  • Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak.
  • ALES'den herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olmak.(Geçerlik süresi beş yıldır.) 
  • İngilizce dil sınavından muafiyet için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS' den 55 veya TOEFL' dan 66, puana sahip olmak.
  • Niyet Mektubu:  

Adaylar tarafından bölüme ibraz edilecek olan niyet mektubunda; adayın bölüme kabulü halinde çalışmak istediği konu (1), genel olarak antropoloji alanını (2) özelde de Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Antropoloji yüksek lisans programını (3) tercih etmesinin gerekçeleri antropoloji ve sosyal bilimler yazının kaynaklarına referans verilerek açıklanmalıdır.

Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş:

Mezunlar, akademik ortamlarda, araştırma şirketlerinde, müzelerde, uzmanlıkları ile bağlantılı olarak devlet kuruluşlarında, vakıflarda, UNESCO, UNICEF gibi sosyal ve kültür konularıyla ilgilenen uluslararası kuruluşlarda iş imkanları bulabilirler.

Mezuniyet Koşulları:

Programa kabul edilmiş, ancak farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin Sosyal Antropoloji Yüksek Lisans Programı'na başlamadan önce Bilim Hazırlık Programı'nın gerekliliklerini yerine getirmeleri beklenir. Programı tamamlamak için öğrencilerin iki dönem boyunca her biri üçer kredilik beş temel ve üç seçmeli ders almaları öngörülmüştür. Toplam 21 kredilik dersi başarıyla tamamladıktan sonra öğrenciler master tezlerini oluşturacak bir araştırma üzerinde çalışmaya başlar ve bir yıl içinde tezlerini tamamlarlar.

  •