• TR
  • EN
Ders Kodu: 
ANT 568
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Antropolojinin bir bilim dalı ve disiplin olarak ortaya çıkışı ve geçirdiği evreler antropolojik araştırma konularıyla ilişkilendirilerek değerlendirilecektir.

Dersin İçeriği: 

Kültürel çeşitlilik ile ilgili en erken yorum ve değerlendirmeler, ortaya eski çağlardan günümüze kadar etkin olmuş antropolojik yaklaşımlar önemli kuramlar ve kuramcılar bu ders kapsamında ele alınacaktır. Antropolojinin bir ilim dalı ve disiplin olarak biçimlendiği tarihten günümüze kadar geçirdiği evreler antropolojik araştırma konularuyla ilişkilendirilerek yaratıcı bir biçimde değerlendirilecektir. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Ödev D. Boşluk –doldurma E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Antropolojinin genel tanımı ve  tarihsel gelişim süreci 1,2,4,5 1,2,3 A,C
2) Türk- İslam tarihinde yapılan antropoloji çalışmaları.  1,2,3,4,5,7,9 1,2,3 A,C
3) Batıda bilim dalı olarak antropolojinin ortaya çıkışı ve ortaya konulan kuram ve kuramcılara genel hatları 1,3,5,7,9 1,2,3 A,C
4) Türkiye’deki antropoloji çalışmaları 1,5,7,8 1,2,3 A,C
5) Günümüzde antropoloji disiplininde ele alınan konular ve yaklaşımlar 1,2,3,7,9 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilimlerin öğrenilmesinde bilim tarihinin önemi. Antropolojinin genel tanımı, tarihsel gelişim süreci ve kültür tarihinde antropolojik yaklaşım örnekleri.  
2 Antik Çağ ve Ortaçağ Avrupa’sında antropolojik yaklaşım örnekleri.  
3 Türk-İslam tarihinde antropoloji çalışmaları: Biruni ve İbn Haldun.  
4 Batı’da antropoloji alanında erken bilimsel çalışmalar. Büyük Coğrafi Keşifler Çağı ve Aydınlanma bağlamında antropolojinin oluşumu.  
5 Bilim dalı olarak antropolojinin oluşumu: 19. yy’da ilk kuramlar ve kuramcılar.  
6 Antropolojinin kurucuları: Franz Boas, Bronislaw Malinovski  
7 Antropolojinin kurucuları: A. R. Radcliffe-Brown, Marcel Mauss  
8 Ara sınav  
9 Dünyadaki gelişmeler ve antropolojinin bağlantıları (1880’den günümüze)  
10 Antropolojinin genişleme süreci; okullar, akımlar, uygulamalar  
11 Küreselleşme ve antropoloji  
12 Günümüzde antropoloji ile diğer disiplinlerin ilişkileri  
13 Türkiye’de antropoloji araştırmalarının tarihi  
14 Antropolojide yeni konular ve eğilimler  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Thomas Hylland Eriksen, Finn Sivert Nielsen.2014. Antropoloji Tarihi, İletişim Yayınları

Kuklick, Henrika. 2007. A New History of Anthropology. Wiley-Blackwell Press.

Diğer Kaynaklar Vermeulen, Han ve Arturo Alvarez Roldan, 1995. Fieldwork and Footnotes: Studies in the History of European Anthropology

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Kitap ve makaleler
Ödevler Öğrenci sunumları
Sınavlar Vize ve final sınavları

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev ve Katılım 2 30
Final 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,         X  
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,       X    
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir,      X      
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,       X    
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,         X  
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,       X    
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,     X      
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,     X      
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi geliştirir.     X      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 14 14
Ödev 1 9 9
Final 1 17 17
Toplam İş Yükü     124
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.96
Dersin AKTS Kredisi     7