• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
DBA 631
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Amacı: 

Bu derste daha önce yayınlanmış eserler metodoloji açısından gözden geçirilecek ve kritik edilecektir. Etik, teori, araştırma, test edilebilir teori ortaya koyabilmek, güvenilirlik, geçerlilik, operasyonel hale getirme, ölçme ve ölçeklendirme ve anket ele alınacak konular arasındadır.

Dersin İçeriği: 

Sermaye Piyasalarına, Tüketim ve Yatırıma giriş, Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli, Arbitraj Fiyatlandırma Modeli, Etkin Piyasalar Hipotezi, Bilgi Asimetrisi, Faiz Oranlarının Yapısı, Şirket Politikası, Sermaye Yapıları ve Sermaye Maliyeti, Kurumsal Finansta Uygulamalı Konular.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru-Cevap Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi 4. Örnek Olay Yöntemi 5. Uygulamalı Çalışmalar 6. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Öğrenci Sunumları, D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Bu dersin sonunda öğrenciler ampirik araştırmaları değerlendirme becerisi kazanabilecektir.  

 

4, 7,9,10

1,2,3 A,C
2) Bu dersin sonunda öğrenciler ampirik araştırmaları eleştirme yeteneğini eleştirme becerisi kazanabilecektir.  

 

4, 7,9,10

1,2,3 A,C
3) Bu dersin sonunda öğrenciler ampirik araştırma tasarlama becerisini kazanabilecektir.  

4, 8,10

1,2,3 A,C
4) Bu dersin sonunda öğrenciler ampirik araştırma yürütme becerisini kazanabilecektir.  

4, 8,10

1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Akademik Makale Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
2 Akademik Makale Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
3 Akademik Makale Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
4 Akademik Makale Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
5 Akademik Makale Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
6 Akademik Makale Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
7 Akademik Makale Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
8 Akademik Makale Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
9 Akademik Makale Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
10 Akademik Makale Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
11 Akademik Makale Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
12 Akademik Makale Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
13 Akademik Makale Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
14 Genel Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Doktora adayları işletme (organizasyon ve yönetim, örgüt davranış, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları, üretim teknolojisi, vb.) ve sosyal bilimler alanlarında geliştirilmiş bulunan çok sayıda kuram, model ve paradigmalara ilişkin farklı bakış açılarını öğrenir, bu konularda çeşitli bilimsel toplantılarda sunulan bilimsel çalışma ve araştırmaları değerlendirme, yorumlama ve eleştirme bilgi ve becerisi kazanır.         X  
2 Doktora adayları günümüzde gerek işletme alanına gerekse sosyal bilimlerin diğer alanlarına ilişkin değişim, yenilik ve gelişmeleri yakından izlemeyi, yorumlamayı ve bu bilgilerin ışığında uygulayıcılar olarak örgütsel/yönetsel sorunları saptamayı ve gerekli yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretmeyi öğrenir       X    
3 Doktora adayları işletme ve genel olarak sosyal bilimlerde en son yenilikleriyle araştırma yöntemlerini kullanarak bağımsız olarak ya da diğer araştırmacılarla ortaklaşa özgün bilimsel/akademik araştırmalar yapma, araştırmalarının sonuçlarını kitap, makale ve raporlar halinde yayınlama ve bilimsel ortamlarda tartışılmak üzere sunma bilgi, beceri ve sorumluluğu kazanır.       X    
4 Doktora adayları kendilerini Üniversitede yaratılan bilimsel ortamda, seçkin öğretim üyeleri, özenle seçilen misafir konuşmacılar ve birlikte eğitim gördükleri diğer grup arkadaşlarıyla yakın ilişkiler içinde, sürdürülebilir bir çevre, toplumsal sorumluluk ve aktif bir vatandaşlık bilincine sahip, etik ilkelere dayalı birer örnek insan, yönetici, lider ya da akademisyen olarak gelişirler.       X    
5 Doktora adayları küreselleşen bir dünyada yönettikleri ulusal ve uluslararası örgütlerde çalışanların giderek artan bir biçimde farklı geçmiş ve kültürlerden geldiklerini, şirket evliliklerinde yaşanılan kültürel çatışmaları ve işgücünün ülkeler arası hareketliliğini yaşayarak ve bilimsel ortamlarda tartışarak öğrenir ve kültürel farklılıkları başarıyla yönetebilen liderler/yöneticiler olarak gelişirler.       X    
6 Doktora adayları görev yaptıkları kuruluşlarda uzun vadeli stratejik planlamaya ve planların uygulanmasına ilişkin rasyonel kararlar verebilen, vizyon sahibi liderler olma niteliklerini kazanırlar.       X    
7 Doktora adayları stratejik yönetimin bir ekip çalışması olduğunu ve ancak ekiplerle çalışılarak sonuçlara ulaşılabileceğini öğrenirler.       X    
8 Doktora adayları sosyal bilimlerin farklı alanlarında geliştirilmiş bulunan bilgilerin geniş ölçüde çakıştıklarını ve birbirlerini tamamladıklarını görür ve bilimsel çalışmalarda disiplinler arası bir yaklaşıma ve bakış açısına sahip olmanın kaçınılmaz olduğunu öğrenir.       X    
9 Doktora adayları sürdürdükleri uzun süreli doktora çalışmalarında sürekli olarak İngilizce yazdıkları ve sözlü sunumlar yaptıkları ve bu çalışmalarının geliştirilmesi yönünde eleştirildikleri için gerek ana dilde gerekse İngilizcede etkin iletişim becerileri kazanırlar.         X  
10 Doktora adayları sosyal bilimlerde ve işletme alanında bilgi üretiminin ve değişimin ne kadar hızlı olduğunu yakından görür ve yaşam boyu öğrenmenin kaçınılmaz olduğunu yaşayarak öğrenir.         X