• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
DBA 602
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, bilimsel araştırmanın önemini açıklamak ve ileri nicel araştırma tekniklerinin uygulanmasını göstermektir. Bu ders temel olarak ampirik yaklaşımı, ölçüm sürecini ve istatistiksel tekniklerin veri analizi amacıyla kullanımını öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 
Ders, parametrik ve parametrik olmayan testler, tekrarlanan ve tekrarlanmayan ölçümlerle deneysel araştırmalar (ANOVA), korelasyon ve regresyon analizi, açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi,  yapısal eşitlik modellemesi gibi veri analiz yöntemlerini içermektedir. Veri analizi amacıyla SPSS, PROCESS ve AMOS istatistik programları ve SmartPLS (varsa) kullanılır. Dolayısıyla, öğrenciler SPSS, PROCESS ve AMOS programlarını kullanmayı öğreneceklerdir.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Soru / Cevap 3. Tartışma Yöntemi 4. Vaka Çalışması 5. Çalıştay 6. Sorun Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunumlar, D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Çalışmanın amacına uyan araştırma hipotezini/lerini formüle eder.
1,2,3,4 1,2,3,4 A, B, D
  1. Uygun veri toplama yöntemini kullanarak sahadan veri toplar.
1,2,3,4 1,2,3,4 A, B, D
  1. Verileri uygun ileri istatistiksel analizleri kullanarak test eder.
1,2,3,4 1,2,3,4 A, B, D
  1. Araştırma sonuçlarını temel alarak iş sorunlarını çözmek için çözümler uygular.
1,2,3,4 1,2,3,4 A, B, D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Araştırma sürecini anlama, ölçme, veri toplama ve anket tasarımı. İlgili bölümler
2 Örnekleme prosedürleri. İlgili bölümler
3 Formal istatistiksel testleri anlama. İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
4 SPSS ile parametrik ve parametrik olmayan testler. İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
5 SPSS ile varyans analizi (ANOVA, ANCOVA ve MANCOVA analizleri). İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
6 SPSS ile istatistiksel ilişkinin ölçülmesi. (Korelasyon analizi ve regresyon analizi) İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
7 SPSS ve PROSESS kullanarak regresyon analizi ile aracılık testi. İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
8 Ara sınav İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
9 SPSS ve PROCESS kullanarak regresyon analizi ile moderasyon testi. İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
10 AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi (Doğrulayıcı faktör analizi) İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
11 AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi (Yol analizi) İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
12 AMOS'ta Kullanıcı Tanımlı Tahminlerle Özel Dolaylı Etki Analizi. İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
13 AMOS ve SmartPLS ile çoklu grup analizi. İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
14 SmartPLS ile Önem-Performans analizi. İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
15 SmartPLS ile kümeleme analizi. İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
16 Final sınavı  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar - Sınıfta tartışılan tüm kavramlarla ilgili power point sunumu.
Ödevler -Araştırma projesi
Sınavlar -Bir ara sınav, bir final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Finalin Başarıya Oranı 1 60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Doktora adayları işletme (organizasyon ve yönetim, örgüt davranış, pazarlama,finans, muhasebe, insan kaynakları, üretim teknolojisi, vb.) ve sosyal bilimleralanlarında geliştirilmiş bulunan çok sayıda kuram, model ve paradigmalarailişkin farklı bakış açılarını öğrenir, bu konularda çeşitli bilimsel toplantılardasunulan bilimsel çalışma ve araştırmaları değerlendirme, yorumlama ve eleştirme bilgi ve becerisi kazanır.         X
2 Doktora adayları günümüzde gerek işletme alanına gerekse sosyal bilimlerindiğer alanlarına ilişkin değişim, yenilik ve gelişmeleri yakından izlemeyi,yorumlamayı ve bu bilgilerin ışığında uygulayıcılar olarak örgütsel/yönetselsorunları saptamayı ve gerekli yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretmeyi öğrenir       X  
3 Doktora adayları işletme ve genel olarak sosyal bilimlerde en son yenilikleriylearaştırma yöntemlerini kullanarak bağımsız olarak ya da diğer araştırmacılarla ortaklaşa özgün bilimsel/akademik araştırmalar yapma, araştırmalarınınsonuçlarını kitap, makale ve raporlar halinde yayınlama ve bilimsel ortamlardatartışılmak üzere sunma bilgi, beceri ve sorumluluğu kazanır.         X
4 Doktora adayları kendilerini Üniversitede yaratılan bilimsel ortamda, seçkin öğretim üyeleri, özenle seçilen misafir konuşmacılar ve birlikte eğitimgördükleri diğer grup arkadaşlarıyla yakın ilişkiler içinde, sürdürülebilir birçevre, toplumsal sorumluluk ve aktif bir vatandaşlık bilincine sahip, etik ilkeleredayalı birer örnek insan, yönetici, lider ya da akademisyen olarak gelişirler.       X  
5 Doktora adayları küreselleşen bir dünyada yönettikleri ulusal ve uluslararası örgütlerde çalışanların giderek artan bir biçimde farklı geçmiş ve kültürlerden geldiklerini, şirket evliliklerinde yaşanılan kültürel çatışmaları ve işgücünün ülkeler arası hareketliliğini yaşayarak ve bilimsel ortamlarda tartışarak öğrenir ve kültürel farklılıkları başarıyla yönetebilen liderler/yöneticiler olarak gelişirler.   X      
6 Doktora adayları görev yaptıkları kuruluşlarda uzun vadeli stratejik planlamaya ve planların uygulanmasına ilişkin rasyonel kararlar verebilen, vizyon sahibi liderler olma niteliklerini kazanırlar.     X    
7 Doktora adayları stratejik yönetimin bir ekip çalışması olduğunu ve ancakekiplerle çalışılarak sonuçlara ulaşılabileceğini öğrenirler.       X  
8 Doktora adayları sosyal bilimlerin farklı alanlarında geliştirilmiş bulunan bilgilerin geniş ölçüde çakıştıklarını ve birbirlerini tamamladıklarını görür ve bilimsel çalışmalarda disiplinler arası bir yaklaşıma ve bakış açısına sahip olmanın kaçınılmaz olduğunu öğrenir.         X
9 Doktora adayları sürdürdükleri uzun süreli doktora çalışmalarında sürekli olarak İngilizce yazdıkları ve sözlü sunumlar yaptıkları ve bu çalışmalarının geliştirilmesi yönünde eleştirildikleri için gerek ana dilde gerekse İngilizcede etkin iletişim becerileri kazanırlar.       X  
10 Doktora adayları sosyal bilimlerde ve işletme alanında bilgi üretiminin vedeğişimin ne kadar hızlı olduğunu yakından görür ve yaşam boyu öğrenmenin kaçınılmaz olduğunu yaşayarak öğrenir.         X

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 16 8 128
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     264
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10,56
Dersin AKTS Kredisi     10