• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
DBA 610
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders, yönetim ve organizasyon teorileri ile çevre, organizasyon hedefleri, yapıları, tasarımları ve performansı arasındaki ilişkileri açıklamak için kullanılan temel teorik bakış açılarını ve ampirik bulguları tanıtır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders, örgütlerin tanımları, unsurları ve önemleri; örgüt-yönetim kuramlarının tarihi gelişimini; rasyonel, natürel ve açık sistemler olarak örgütleri; farklı bakış açılarını ve analiz düzeylerini; “Örgütsel Ekoloji” ve “Örgütsel Nüfus” kuramlarını; örgütsel değişim; karar-verme kuramları; örgütlerde güç ve politika uygulamaları;  teknolojinin  örgütsel yapı üzerindeki etkileri; amaçlar, güç, otorite denetim ve uyuşmazlık; “örgütsel anarşi” ve “Adhokrasi”; Firma Teorisi; örgüt-çevre ilişkileri, “contingency” kuramı; örgütler arası kurumsal ilişkiler ve “Networks” kuramı; holding şirket yapısının tarihi gelişimi ve kurumsallaşma; yeni örgüt yapıları; örgüt-yönetim kuramlarındaki tarihi gelişimi; ve kaos kuramı ile post-modernizmin bu kuramlar üzerindeki etkileri gibi konuları kapsar.      

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrencileri örgüt/yönetim literatürü ve belli başlı örgüt/yönetim kuramlarının tarihi gelişimleri ve özellikleri konularında bilgilendirmek. 1,3,9 1, 2, 3 A, B, C, D
Öğrencileri örgüt/yönetim kuramlarında farklı paradigmaların bakış açıları, sorunları ve eleştirileri konularında bilgilendirmek.  1,3,9 1, 2, 3 A, B, C, D
Öğrencilerin çeşitli paradigmaları kavramsal, kuramsal ve metodoloji açılarından değerlendirme/eleştirme yetenek ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak. 1,3,9 1, 2, 3 A, B, C, D
Öğrencilere örgüt ve yönetim alanında bilimsel araştırmalar yapmak ve bu araştırmalarını bilimsel toplantılarda yapacakları başkalarıyla paylaşmak için gerekli fırsatları yaratmak.    1, 2, 3 A, B, C, D
Öğrencilere Doktora tezlerine ve yayınlayabilecekleri yayınlara olanak sağlayacak daha kapsamlı ve bilimsel araştırma model ve tasarımları geliştirmek için gerekli ortam ve fırsatları sunmak.     1, 2, 3 A, B, C, D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Genel Bir Bakış: Örgütler ve Örgüt Kuramları Daft, Bölüm 1, Scott & Davis, Bölüm 1
2 Örgütsel Yapının Temel Taşları

Örgütlerin Dış Çevresi, Örgütler arası İlişkiler

Daft, Bölüm 3, 4 & 5
3 Strateji, Örgütsel Tasarım ve Örgütsel Etkenlik,

Örgütlerin Uluslararası Çevre için Tasarlanmaları

Etik Değerler

Daft, Bölüm 2, 6 & 10
4 Üretim ve Servis Teknolojileri

Enformasyon Teknolojileri ve Denetim

Örgütün Büyüklüğü, Yaşam Döngüsü ve Çöküşü

Daft, Bölüm 7, 8 & 9
5 Örgütlerde Yenilikçilik ve Değişim

Örgütlerde Karar-Verme Süreçleri

Daft, Bölüm 11, 12
6 Klasik Örgüt Kuramları: Rasyonel Sistemler Olarak Örgütler, Bilimsel Yönetim, İdari Yönetim, Bürokrasi Ott, Shafritz & Jang, Bölüm 1, Scott & Davis, Bölüm 2
7 Neo-Klasik Örgüt Kuramları: Doğal Sistemler Olarak Örgütler, İnsan İlişkileri Bakışı ve Motivasyon Ott, Shafritz & Jang, Bölüm 2, Scott & Davis, Bölüm 3
8 Açık Sistemler Olarak Örgütler

Farklı Bakış Açılarının Bütünleştirilmeleri

Durumsallık Yaklaşımı

Scott & Davis, Bölüm 4 & 5
9 İnsan Kaynakları Kuramı ve Örgütsel Davranış

Örgüt Ekonomisi Kuramı, İşlem Maliyetleri Kuramı

Ott, Shafritz & Jang, Bölüm 3 & 5
10 Çağdaş Yapısal Örgüt Kuramı

Örgütlerde Amaçlar, Çatışma, Güç, Politika, ve Kontrol

Daft, Bölüm 13, Ott, Shafritz & Jang, Bölüm 4 & 6, Scott, Bölüm 11
11 Örgütsel Kültür Kuramı

Örgüt-Toplum Kuramları

Örgüt-Çevre Kuramları (Kurumsallaşma Kuramı, Organizasyon Ekolojisi, vs.)

 

Ott, Shafritz & Jang, Bölüm 7, 8 & 9
12 Teknoloji ve Örgütsel Yapı, Büyüklük ve Örgütsel Yapı, Çevre ve Örgütsel Yapı, İşgücü ve Örgütsel Yapı Scott & Davis, Bölüm 6, 7, 8
13 Örgüt İçinde ve Örgütün Çevresi ile Network İlişkilerinin Geliştirilmesi, Ağ Kuramı Scott & Davis, Bölüm 9, 10 & 11
14 Strateji, Yapı, ve Performans, Örgüt Stratejisinin Sosyolojisi, Şirketleri Kurumsal Yapılarının Tarihi Gelişimi, Örgüt ve Yönetim Kuramlarında Görülen Değişimler ve Gelişmeler. Scott & Davis, Bölüm 12, 13 & 14
15 21nci Yüzyılda Yönetimi Bekleyen Temel Sorunlar

Extra Kitap Raporlarının Sunumları

Peter Drucker
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Scott, W. Richard & Gerald F. Davis. Organizations:  Rational, Natural, and Open Systems, Last Edition, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. 

 

Scott, W. Richard. Organizations:  Rational, Natural, and Open Systems, Fifth Edition, NJ: Prentice Hall. 

 

Shafritz, Jay.M. and  J. Steven Ott.  Classics of Organization Theory, Last Edition, Paperback, Forth Worth, TX: Harcourt Pacific Grove, CA: Brooks/Cole. 0-155-06869-5.

 

Daft, Richard L., Jonathan Murphy and Hugh Willmott (2010), Organization Theory and Design, First Ed.,  Cengage Learning EMEA.

Diğer Kaynaklar Ek okumalar dersin hocası tarafından sağlanacaktır.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Ders Kitapları
Ödevler Projeler ve Sunumlar
Sınavlar Dönem Projesi / Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Derse Katılım   20
Sunumlar   40
Dönem Projesi / Final   40
Total   100
CONTRIBUTION OF FINAL EXAMINATION TO OVERALL GRADE   40
CONTRIBUTION OF IN-TERM STUDIES TO OVERALL GRADE   60
Total   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Doktora adayları işletme (organizasyon ve yönetim, örgüt davranış, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları, üretim teknolojisi, vb.) ve sosyal bilimler alanlarında geliştirilmiş bulunan çok sayıda kuram, model ve paradigmalara ilişkin farklı bakış açılarını öğrenir, bu konularda çeşitli bilimsel toplantılarda sunulan bilimsel çalışma ve araştırmaları değerlendirme, yorumlama ve eleştirme bilgi ve becerisi kazanır.         X  
2 Doktora adayları günümüzde gerek işletme alanına gerekse sosyal bilimlerin diğer alanlarına ilişkin değişim, yenilik ve gelişmeleri yakından izlemeyi, yorumlamayı ve bu bilgilerin ışığında uygulayıcılar olarak örgütsel/yönetsel sorunları saptamayı ve gerekli yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretmeyi öğrenir       X    
3 Doktora adayları işletme ve genel olarak sosyal bilimlerde en son yenilikleriyle araştırma yöntemlerini kullanarak bağımsız olarak ya da diğer araştırmacılarla ortaklaşa özgün bilimsel/akademik araştırmalar yapma, araştırmalarının sonuçlarını kitap, makale ve raporlar halinde yayınlama ve bilimsel ortamlarda tartışılmak üzere sunma bilgi, beceri ve sorumluluğu kazanır.         X  
4 Doktora adayları kendilerini Üniversitede yaratılan bilimsel ortamda, seçkin öğretim üyeleri, özenle seçilen misafir konuşmacılar ve birlikte eğitim gördükleri diğer grup arkadaşlarıyla yakın ilişkiler içinde, sürdürülebilir bir çevre, toplumsal sorumluluk ve aktif bir vatandaşlık bilincine sahip, etik ilkelere dayalı birer örnek insan, yönetici, lider ya da akademisyen olarak gelişirler.       X    
5 Doktora adayları küreselleşen bir dünyada yönettikleri ulusal ve uluslararası örgütlerde çalışanların giderek artan bir biçimde farklı geçmiş ve kültürlerden geldiklerini, şirket evliliklerinde yaşanılan kültürel çatışmaları ve işgücünün ülkeler arası hareketliliğini yaşayarak ve bilimsel ortamlarda tartışarak öğrenir ve kültürel farklılıkları başarıyla yönetebilen liderler/yöneticiler olarak gelişirler.       X    
6 Doktora adayları görev yaptıkları kuruluşlarda uzun vadeli stratejik planlamaya ve planların uygulanmasına ilişkin rasyonel kararlar verebilen, vizyon sahibi liderler olma niteliklerini kazanırlar.         X  
7 Doktora adayları stratejik yönetimin bir ekip çalışması olduğunu ve ancak ekiplerle çalışılarak sonuçlara ulaşılabileceğini öğrenirler.       X    
8 Doktora adayları sosyal bilimlerin farklı alanlarında geliştirilmiş bulunan bilgilerin geniş ölçüde çakıştıklarını ve birbirlerini tamamladıklarını görür ve bilimsel çalışmalarda disiplinlerarası bir yaklaşıma ve bakış açısına sahip olmanın kaçınılmaz olduğunu öğrenir.         X  
9 Doktora adayları sürdürdükleri uzun süreli doktora çalışmalarında sürekli olarak İngilizce yazdıkları ve sözlü sunumlar yaptıkları ve bu çalışmalarının geliştirilmesi yönünde eleştirildikleri için gerek ana dilde gerekse İngilizcede etkin iletişim becerileri kazanırlar.         X  
10 Doktora adayları sosyal bilimlerde ve işletme alanında bilgi üretiminin ve

değişimin ne kadar hızlı olduğunu yakından görür va yaşamboyu öğrenmenin kaçınılmaz olduğunu yaşayarak öğrenir.

        X  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav - - -
Ödev 10 12,6 126
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü           250
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10
Dersin AKTS Kredisi            10