• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
DBA 651
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
160
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Doktora Tezi dersinin amacı öğrencilerin doktora programı çerçevesinde kazandıkları bilgileri değerlendirip, danışmanları ile birlikte seçip, Bölüm Başkanı tarafından onaylanacak bir konuda akademik bir tez yazmalarının sağlanmasıdır. Bu dersteö öğrencilerin yeni bir konuda araştırma yaparak teoriye katkı yapabilmesi amacıyla gerekli bilgi ve becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: 

Tezin konusuna bağlı olaak, öğrenciler geliştirecekleri önerilerini,  araştırma sürecine taşıyacaklar ve bulgularını içeren bir tez dokümanının akademik jürinin onayına sunacaklardır.
 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B: Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenci, doktora programında özellikle Yönetim Organizasyon, Pazarlama ve Finans gibi uzmanlık alanlarında öğrendiklerini organize etme ve uzmanlık alanında araştırma yapma fırsatını elde eder.   2,3 B, C
Öğrenci, bilimsel olarak Kabul edilen formatta veri analiz etme, bulgularını raporlama konularında deneyim kazanır.   2,3 B, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu

Tez konusu ile ilgili makaleler ve kitaplar

Diğer Kaynaklar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Mezuniyet Tezi 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   -
Yıl içinin Başarıya Oranı   100
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Doktora adayları işletme (organizasyon ve yönetim, örgüt davranış, pazarlama,

finans, muhasebe, insan kaynakları, üretim teknolojisi, vb.) ve sosyal bilimler

alanlarında geliştirilmiş bulunan çok sayıda kuram, model ve paradigmalara

ilişkin farklı bakış açılarını öğrenir, bu konularda çeşitli bilimsel toplantılarda

sunulan bilimsel çalışma ve araştırmaları değerlendirme, yorumlama ve

eleştirme bilgi ve becerisi kazanır.

      X    
2 Doktora adayları günümüzde gerek işletme alanına gerekse sosyal bilimlerin

diğer alanlarına ilişkin değişim, yenilik ve gelişmeleri yakından izlemeyi,

yorumlamayı ve bu bilgilerin ışığında uygulayıcılar olarak örgütsel/yönetsel

sorunları saptamayı ve gerekli yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretmeyi öğrenir

    X      
3 Doktora adayları işletme ve genel olarak sosyal bilimlerde en son yenilikleriyle

araştırma yöntemlerini kullanarak bağımsız olarak ya da diğer araştırmacılarla

ortaklaşa özgün bilimsel/akademik araştırmalar yapma, araştırmalarının

sonuçlarını kitap, makale ve raporlar halinde yayınlama ve bilimsel ortamlarda

tartışılmak üzere sunma bilgi, beceri ve sorumluluğu kazanır.

      X    
4 Doktora adayları kendilerini Üniversitede yaratılan bilimsel ortamda, seçkin

öğretim üyeleri, özenle seçilen misafir konuşmacılar ve birlikte eğitim

gördükleri diğer grup arkadaşlarıyla yakın ilişkiler içinde, sürdürülebilir bir

çevre, toplumsal sorumluluk ve aktif bir vatandaşlık bilincine sahip, etik ilkelere

dayalı birer örnek insan, yönetici, lider ya da akademisyen olarak gelişirler.

      X    
5 Doktora adayları küreselleşen bir dünyada yönettikleri ulusal ve uluslararası

örgütlerde çalışanların giderek artan bir biçimde farklı geçmiş ve kültürlerden

geldiklerini, şirket evliliklerinde yaşanılan kültürel çatışmaları ve işgücünün

ülkeler arası hareketliliğini yaşayarak ve bilimsel ortamlarda tartışarak öğrenir

ve kültürel farklılıkları başarıyla yönetebilen liderler/yöneticiler olarak

gelişirler.

    X      
6 Doktora adayları görev yaptıkları kuruluşlarda uzun vadeli stratejik planlamaya

ve planların uygulanmasına ilişkin rasyonel kararlar verebilen, vizyon sahibi

liderler olma niteliklerini kazanırlar.

  X        
7 Doktora adayları stratejik yönetimin bir ekip çalışması olduğunu ve ancak

ekiplerle çalışılarak sonuçlara ulaşılabileceğini öğrenirler.

    X      
8 Doktora adayları sosyal bilimlerin farklı alanlarında geliştirilmiş bulunan bilgilerin geniş ölçüde çakıştıklarını ve birbirlerini tamamladıklarını görür ve bilimsel çalışmalarda disiplinlerarası bir yaklaşıma ve bakış açısına sahip olmanın kaçınılmaz olduğunu öğrenir.       X    
9 Doktora adayları sürdürdükleri uzun süreli doktora çalışmalarında sürekli olarak

İngilizce yazdıkları ve sözlü sunumlar yaptıkları ve bu çalışmalarının

geliştirilmesi yönünde eleştirildikleri için gerek ana dilde gerekse İngilizcede

etkin iletişim becerileri kazanırlar.

      X    
10 Doktora adayları sosyal bilimlerde ve işletme alanında bilgi üretiminin ve

değişimin ne kadar hızlı olduğunu yakından görür va yaşamboyu öğrenmenin

kaçınılmaz olduğunu yaşayarak öğrenir.

    X      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 100 38 3800
Tez Sunumu 1 200 200
Toplam İş Yükü     4000
Toplam İş Yükü / 25 (s)     160
Dersin AKTS Kredisi     160