• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
DBA 621
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Bu derste daha önce yayınlanmış eserler metodoloji açısından gözden geçirilecek ve kritik edilecektir. Etik, teori, araştırma, test edilebilir teori ortaya koyabilmek, güvenilirlik, geçerlilik, operasyonel hale getirme, ölçme ve ölçeklendirme ve anket ele alınacak konular arasındadır.

Dersin İçeriği: 

Muhasebe Hilesi ve Denetiçinin Yasal Sorumluluğu, Finansal Raporlamada İç Kontrolün Önemi, Muhasebe ve Denetim Uygulamalarında Bilgi Teknolojilerin Etkisi, Denetim Meslek Standartları, İşletme Birleşmeleri, Konsolide Finansal Tablolar, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru-Cevap Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi 4. Örnek Olay Yöntemi 5. Uygulamalı Çalışmalar 6. Problem Çözme Yöntemi 12. Vaka Analizi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Öğrenci Sunumları, D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Bu dersin sonunda öğrenciler ampirik araştırmaları değerlendirme becerisi kazanabilecektir.  

4, 7,8,10

 

1,2,3

 

A,B,C

2) Bu dersin sonunda öğrenciler ampirik araştırmaları eleştirme yeteneğini eleştirme becerisi kazanabilecektir.  

4, 7,8,10

 

1,2,3

A,B,C
3) Bu dersin sonunda öğrenciler ampirik araştırma tasarlama becerisini kazanabilecektir.  

4, 7,8,10

 

1,2,3

 

A,B,C

4) Bu dersin sonunda öğrenciler ampirik araştırma yürütme becerisini kazanabilecektir.  

4, 7,8,10

 

1,2,3

 

A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Akademik Makale Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
2 Akademik Makale Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
3 Akademik Makale Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
4 Akademik Makale Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
5 Akademik Makale Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
6 Akademik Makale Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
7 Akademik Makale Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
8 Akademik Makale Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
9 Akademik Makale Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
10 Akademik Makale Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
11 Akademik Makale Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
12 Akademik Makale Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
13 Akademik Makale Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar
14 Genel Değerlendirme Akademik makaleler ve ilgili kitaplar

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Doktora adayları işletme (organizasyon ve yönetim, örgüt davranış, pazarlama,

finans, muhasebe, insan kaynakları, üretim teknolojisi, vb.) ve sosyal bilimler

alanlarında geliştirilmiş bulunan çok sayıda kuram, model ve paradigmalara

ilişkin farklı bakış açılarını öğrenir, bu konularda çeşitli bilimsel toplantılarda

sunulan bilimsel çalışma ve araştırmaları değerlendirme, yorumlama ve

eleştirme bilgi ve becerisi kazanır.

        X  
2 Doktora adayları günümüzde gerek işletme alanına gerekse sosyal bilimlerin

diğer alanlarına ilişkin değişim, yenilik ve gelişmeleri yakından izlemeyi,

yorumlamayı ve bu bilgilerin ışığında uygulayıcılar olarak örgütsel/yönetsel

sorunları saptamayı ve gerekli yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretmeyi öğrenir

      X    
3 Doktora adayları işletme ve genel olarak sosyal bilimlerde en son yenilikleriyle

araştırma yöntemlerini kullanarak bağımsız olarak ya da diğer araştırmacılarla

ortaklaşa özgün bilimsel/akademik araştırmalar yapma, araştırmalarının

sonuçlarını kitap, makale ve raporlar halinde yayınlama ve bilimsel ortamlarda

tartışılmak üzere sunma bilgi, beceri ve sorumluluğu kazanır.

    X      
4 Doktora adayları kendilerini Üniversitede yaratılan bilimsel ortamda, seçkin

öğretim üyeleri, özenle seçilen misafir konuşmacılar ve birlikte eğitim

gördükleri diğer grup arkadaşlarıyla yakın ilişkiler içinde, sürdürülebilir bir

çevre, toplumsal sorumluluk ve aktif bir vatandaşlık bilincine sahip, etik ilkelere

dayalı birer örnek insan, yönetici, lider ya da akademisyen olarak gelişirler.

        X  
5 Doktora adayları küreselleşen bir dünyada yönettikleri ulusal ve uluslararası

örgütlerde çalışanların giderek artan bir biçimde farklı geçmiş ve kültürlerden

geldiklerini, şirket evliliklerinde yaşanılan kültürel çatışmaları ve işgücünün

ülkeler arası hareketliliğini yaşayarak ve bilimsel ortamlarda tartışarak öğrenir

ve kültürel farklılıkları başarıyla yönetebilen liderler/yöneticiler olarak

gelişirler.

      X    
6 Doktora adayları görev yaptıkları kuruluşlarda uzun vadeli stratejik planlamaya

ve planların uygulanmasına ilişkin rasyonel kararlar verebilen, vizyon sahibi

liderler olma niteliklerini kazanırlar.

        X  
7 Doktora adayları stratejik yönetimin bir ekip çalışması olduğunu ve ancak

ekiplerle çalışılarak sonuçlara ulaşılabileceğini öğrenirler.

    X      
8 Doktora adayları sosyal bilimlerin farklı alanlarında geliştirilmiş bulunan bilgilerin geniş ölçüde çakıştıklarını ve birbirlerini tamamladıklarını görür ve bilimsel çalışmalarda disiplinler arası bir yaklaşıma ve bakış açısına sahip olmanın kaçınılmaz olduğunu öğrenir.       X    
9 Doktora adayları sürdürdükleri uzun süreli doktora çalışmalarında sürekli olarak

İngilizce yazdıkları ve sözlü sunumlar yaptıkları ve bu çalışmalarının

geliştirilmesi yönünde eleştirildikleri için gerek ana dilde gerekse İngilizcede

etkin iletişim becerileri kazanırlar.

        X  
10 Doktora adayları sosyal bilimlerde ve işletme alanında bilgi üretiminin ve

değişimin ne kadar hızlı olduğunu yakından görür ve yaşam boyu öğrenmenin

kaçınılmaz olduğunu yaşayarak öğrenir.

        X