• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
DBA 613
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilere örgütsel davranış alanındaki temel kavram ve teorileri öğreterek işletme çalışanlarının davranışlarını, bireysel, grup ve örgüt düzeyinde anlamalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Örgütsel davranış (OB), iş ortamlarında insan davranışı ile ilgili bilgi ve uygulama çalışmaları ile ilgilidir. OB, bireysel, grup ve örgütsel düzey olmak üzere üç düzeyde konularını inceler. OB, araştırmacıların örgütsel hedeflere ulaşmaları için örgüt üyelerinin eylemlerini anlamaları, açıklamaları ve tahmin etmeleri için iyi bir fırsat sağlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Öğrenci Sunumları

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Bireylerin davranışlarının altında yatan temel bireysel farklılıkları açıklar. 1, 3 1,2,3 A,B,C
2) İş hayatı açısından önemli olan çalışan tutumlarını sıralar ve bu tutumların gerek çalışan gerekse örgüt için önemini açıklar. 1, 3 1,2,3 A,B,C
3) Motivasyon kavram ve teorilerini anlatır ve çalışanları motive etmek için kullanılabilecek araçları ve amaçlarını açıklar. 1, 2, 3 1,2,3 A,B,C
4) Grup ve takım dinamiklerini anlar ve bu dinamikler içerisinde liderin rolünü analiz eder. 7, 10 1,2,3 A,B,C
5) Kültürün ve kültürel değerlerin iş yapma biçimleri ve örgüt uygulamaları üzerindeki etkilerini analiz eder. 2, 3, 7 1,2,3 A,B,C
6) Örgütsel kültür, örgütsel değişim gibi makro seviyedeki olguların önemini ve çalışan üzerindeki etkilerini açıklar. 2, 3, 7, 10 1,2,3 A,B,C
7) Derste öğrendiği temel kavramları gerçek iş sorunlarını çözmek için uygular. 10, 13, 14 1,2,3 A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Örgütsel Davranış Bilim Dalına Giriş  
2 Örgütsel Davranış Alanının Kapsamı, Yönetim Kuramları Ve Ö. Davranış Disiplininin Doğuşu  
3 Kişilik Özellikleri-Değerler-Tutumlar  
4 Algılama Ve Karar Verme Süreci  
5 Motivasyon Kavramı Ve Kuramları  
6 Grup Dinamikleri – Takım Çalışmaları  
7 Ara Sınav  
8 Grup Davranışı  
9 Çalışma Takımı  
10 Tanıtım  
11 Örgütsel Değişim  
12 Örgütsel Davranış Alanında Yeni Kavramlar  
13 İletişim  
14 Liderlik  
15 Genel Tekrar  
16 Final ----

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Robbins, S.  &  Judge, T.A. (2008). Organizational Behavior. 14 th (Ed.). Pearson, Prentice Hall International.

Scott, R.W. (2015). Organizations and Organizing: Rational, Natural and Open Systems Perspectives. Routledge. (ISBN- 1317345924, 9781317345923)

Diğer Kaynaklar Internet (online) kaynak: (www.yahyamet.net)

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Derste anlatılan tüm konularla ilgili slayt gösterisi /araştırma makaleleri
Ödevler Küreselleşmenin çalışanlar ve örgütler açısından yararları ve zararları üzerine kritik, Bilimsel Yönetimin temellerinin analizi, Derste öğrenilen kavramları kullanarak film analizi
Sınavlar Bir ara sınav, bir final sınavı, bir proje

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Sunum 1 15
Proje 1 15
Finalin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Doktora adayları işletme (organizasyon ve yönetim, örgüt davranış, pazarlama,

finans, muhasebe, insan kaynakları, üretim teknolojisi, vb.) ve sosyal bilimler

alanlarında geliştirilmiş bulunan çok sayıda kuram, model ve paradigmalara

ilişkin farklı bakış açılarını öğrenir, bu konularda çeşitli bilimsel toplantılarda

sunulan bilimsel çalışma ve araştırmaları değerlendirme, yorumlama ve

eleştirme bilgi ve becerisi kazanır.

        X  
2 Doktora adayları günümüzde gerek işletme alanına gerekse sosyal bilimlerin

diğer alanlarına ilişkin değişim, yenilik ve gelişmeleri yakından izlemeyi,

yorumlamayı ve bu bilgilerin ışığında uygulayıcılar olarak örgütsel/yönetsel

sorunları saptamayı ve gerekli yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretmeyi öğrenir

      X    
3 Doktora adayları işletme ve genel olarak sosyal bilimlerde en son yenilikleriyle

araştırma yöntemlerini kullanarak bağımsız olarak ya da diğer araştırmacılarla

ortaklaşa özgün bilimsel/akademik araştırmalar yapma, araştırmalarının

sonuçlarını kitap, makale ve raporlar halinde yayınlama ve bilimsel ortamlarda

tartışılmak üzere sunma bilgi, beceri ve sorumluluğu kazanır.

        X  
4 Doktora adayları kendilerini Üniversitede yaratılan bilimsel ortamda, seçkin

öğretim üyeleri, özenle seçilen misafir konuşmacılar ve birlikte eğitim

gördükleri diğer grup arkadaşlarıyla yakın ilişkiler içinde, sürdürülebilir bir

çevre, toplumsal sorumluluk ve aktif bir vatandaşlık bilincine sahip, etik ilkelere

dayalı birer örnek insan, yönetici, lider ya da akademisyen olarak gelişirler.

    X      
5 Doktora adayları küreselleşen bir dünyada yönettikleri ulusal ve uluslararası

örgütlerde çalışanların giderek artan bir biçimde farklı geçmiş ve kültürlerden

geldiklerini, şirket evliliklerinde yaşanılan kültürel çatışmaları ve işgücünün

ülkeler arası hareketliliğini yaşayarak ve bilimsel ortamlarda tartışarak öğrenir

ve kültürel farklılıkları başarıyla yönetebilen liderler/yöneticiler olarak

gelişirler.

  X        
6 Doktora adayları görev yaptıkları kuruluşlarda uzun vadeli stratejik planlamaya

ve planların uygulanmasına ilişkin rasyonel kararlar verebilen, vizyon sahibi

liderler olma niteliklerini kazanırlar.

           
7 Doktora adayları stratejik yönetimin bir ekip çalışması olduğunu ve ancak

ekiplerle çalışılarak sonuçlara ulaşılabileceğini öğrenirler.

    X      
8 Doktora adayları sosyal bilimlerin farklı alanlarında geliştirilmiş bulunan bilgilerin geniş ölçüde çakıştıklarını ve birbirlerini tamamladıklarını görür ve bilimsel çalışmalarda disiplinlerarası bir yaklaşıma ve bakış açısına sahip olmanın kaçınılmaz olduğunu öğrenir.       X    
9 Doktora adayları sürdürdükleri uzun süreli doktora çalışmalarında sürekli olarak

İngilizce yazdıkları ve sözlü sunumlar yaptıkları ve bu çalışmalarının

geliştirilmesi yönünde eleştirildikleri için gerek ana dilde gerekse İngilizcede

etkin iletişim becerileri kazanırlar.

        X  
10 Doktora adayları sosyal bilimlerde ve işletme alanında bilgi üretiminin ve

değişimin ne kadar hızlı olduğunu yakından görür va yaşamboyu öğrenmenin

kaçınılmaz olduğunu yaşayarak öğrenir.

      X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 8 128
Ara Sınav 1 10 10
Sunum 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     246
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9,84
Dersin AKTS Kredisi     10